Barn och ungas hälsa

Lyssna

Denna text om barns och ungas hälsa, är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Barn och ungas hälsa måste prioriteras i Region Skånes folkhälsoarbete. Mödra- och barnavårdcentraler är viktiga för att ge barn en bra start i livet genom att förmedla kunskap om betydelsen av sambandet mellan mat, fysisk aktivitet och hälsa.

Det behövs en större beredskap i vården för att förebygga självskadebeteende och självmord. Skyddsnätet och samarbetet mellan vården och olika myndigheter behöver förstärkas och utvecklas. Skolhälsovården spelar här en avgörande roll i att tidigt uppmärksamma och förebygga ohälsa. Skolhälsovården ska organiseras så att elevens behov alltid är i centrum. Detta kräver god samverkan mellan olika verksamheter så som skola, sjukvård, socialtjänst och psykiatri.

Miljöpartiet vill att alla som arbetar med barn i Region Skåne ska genomgå utbildning i hur man upptäcker barn som far illa och hur man då ska agera. Vi vill fortsätta att bygga ut familjecentraler i Skåne för att få en samlad ingång till kommunens och regionens verksamheter för barn. Vi vill bygga upp ett regionalt utbildningsstöd för vårdnadshavare.

Den psykiska ohälsan ökar hos unga i Skåne. Det behövs ett mer samlat arbete som har som mål att minska den psykiska ohälsan bland unga. Särskilt utmärkande är grupperna unga tjejer och transpersoner. Vi behöver utmana rådande normer och attityder, och synliggöra hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas. Vi ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Barn- och ungdomshälsovård

Miljöpartiet vill investera i barn och ungdomar. Region Skånes verksamheter behöver ha bättre kunskaper om FN:s barnkonvention. Alla beslut som fattas och som på något sätt påverkar barn, ska genomsyras av ett barnperspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen.

Familjecentraler

Miljöpartiet vill öka antalet familjecentraler. På familjecentralen arbetar öppna förskolan, mödravårdscentralen, barnavårdcentralen och socialtjänsten sida vid sida och tillsammans. På familjecentralen finns en unik möjlighet att skapa kontakt och förtroende med barn och föräldrar redan från barnets födsel. Barnavårdscentraler och familjecentraler ska aktivt arbeta med att tidigt upptäcka och informera om barnaga. Familjecentraler och barnavårdscentraler ska även informera om grunderna för psykisk och fysisk hälsa och vikten av att äta väl balanserad och näringsriktig mat. Miljöpartiet vill se en satsning på familjecentraler 2.0 där även den idéburna sektorn kan erbjuda verksamhet och aktiviteter.

Barn och ungas psykiska hälsa

Allt fler barn och unga känner sig stressade och oroliga. Det kan yttra sig på olika sätt och det är viktigt att Region Skåne har beredskap för detta. Miljöpartiet vill att alla som arbetar med barn och ungdomar ska ha kompetens att uppmärksamma de som har psykiska problem. Att barn och unga har en god psykisk hälsa är väsentligt för alla aspekter av livet; skolprestationer, fritid, familjerelationer, kamratrelationer, deras förmåga till kreativitet och för den fysiska hälsan. Psykisk hälsa är en samverkan mellan individens sårbarhet och hens relationer, prestationer, fysiska hälsa och livsomständigheter.   

Behovet av specialiserad personal inom barnpsykiatrin är stort och det är angeläget att Region Skåne ökar tillgängligheten till vården för de barn och föräldrar som är i behov av den. Familjeterapi kan här vara en viktig hjälp i det fortsatta arbetet eller behandlingen. Barn, unga och deras familjer bör erbjudas en bredd av behandlingar och insatser för att kunna matcha vars och ens unika förutsättningar. 

Vi måste stärka förutsättningarna för återbesök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Miljöpartiet vill införa en tidsgräns om 30 dagar inom vilken återbesök ska erbjudas i de fall där det behövs. Tillgängligheten till BUP ska öka på både telefon och mottagning. Region Skåne ska åta sig uppdraget att stärka samverkan och kunskapsöverföringen med skolhälsovården. Arbetet med att minska antalet tvångsåtgärder inom psykiatrin måste fortsätta. Inom barn- och ungdomspsykiatrin vill vi ha som mål att antalet tvångsåtgärder senast 2020 skall vara närmare noll.

Ungdomsmottagningar

Alla ungdomar och unga vuxna ska ha tillgång till en bra ungdomsmottagning som har öppet när ungdomarna behöver det, tex på kvällar, helger och under hela sommaren. Miljöpartiet arbetar för att mottagningarna ska bli mer aktiva i sitt uppsökande arbete på skolor och i andra miljöer där ungdomar vistas. Personalen på mottagningarna ska ha god kunskap och kompetens om sexualfrågor, olika kulturer, religioner, samt genus- och jämställdhetsfrågor. På ungdomsmottagningarna måste det även finnas en kurator.

Ungdomsmottagningarnas arbete med psykosocial hälsa ska utvecklas i samverkan med kommunerna. Miljöpartiet vill att samtliga ungdomsmottagningar i Skåne ska ha kompetens att ta emot ungdomar med psykiska problem eftersom ungdomsmottagningen ofta är den första vårdinstans som ungdomarna vänder sig till.

Studenthälsan

Allt för många studenter lider av ohälsa under sin studietid. Psykisk ohälsa, stress, ensamhet och hög alkoholkonsumtion har kopplingar till studiesituationen och studenters sociala mönster. Studenthälsan har ett särskilt ansvar för att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam och aktiv livsstil. Studenthälsan ska arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder som friskvård, stresshantering och upplysning, men bör även ge stöd och hjälp vid missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Miljöpartiet vill att Region Skåne bygger ut samarbetet med studenthälsan och att denna stärks genom en ökad samverkan med primärvården.

Mottagningar för unga med beroende och missbruksproblem

Många ungdomar med beroende och missbruksproblem har ingen att prata med om sitt missbruk. Vill man sluta med sitt missbruk eller åtgärda sitt beroende är det svårt att få hjälp. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne öppnar fler lättillgängliga mottagningar för ungdomar med beroende och missbruksproblem i områden där ungdomar befinner sig. Dessa mottagningar ska ha ett nära samarbete med kommunen. Vi vill också bygga ut mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Glasögon

Tillgång till glasögon är viktigt för alla barn som har behov av det. Miljöpartiet vill följa upp nuvarande glasögonreform samt se att även barn i åldern 0-7 år inkluderas och får en ersättning upp till 800 kr.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: