Demokrati och jämställdhet

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om demokrati och jämställdhet

Miljöpartiet vill

  • Att Region Skåne införlivar barnkonventionen
  • Att dialogen med medborgarna förbättras för att öka inflytandet på politiken och regionens verksamheter
  • Att människor med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till service som alla andra
  • Att situationen för asylsökande och papperslösa förbättras
  • Att Region Skånes policy för offentlig upphandling skärps så att alla upphandlingar ställer höga krav på sociala faktorer, miljö och lika rätt.
  •  Att Region Skånes policy för offentlig upphandling skärps så att alla upphandlingar ställer höga krav på livscykelanalys och ekosystemtjänster.
  • Att Region Skåne inför valet 2018 ansöker om att bli försöksregion för sänkt rösträttsålder vid kommande regionval samt årligen arrangerar ett regionalt ungdomsting

Demokrati handlar om rätten och möjligheten att påverka den samtid vi lever i. Miljöpartiet vill att alla invånare i Skåne får samma chans att ta del av regionens utbud och service. För detta krävs emellertid ekonomiska resurser. Det ska vara enkelt för alla att ta del av information, lämna synpunkter och förslag till politiska församlingar.

Förbättra dialogen med medborgarna

Alla medborgare i Region Skåne ska känna sig delaktiga och på olika sätt ha inflytande över politiken och verksamheterna i regionen. Miljöpartiet vill utveckla dialogen med medborgarna bland annat om hur de upplever vården, kollektivtrafiken eller kulturutbudet, och hur dessa kan bli bättre. Möjligheterna för medborgarna att påverka politiken och regionens verksamheter behöver öka.

I en levande demokrati är du själv med och tar beslut och påverkar saker som handlar om det samhälle du lever i. Du ska enkelt kunna ta del av olika myndigheters beslut och kunna framföra dina synpunkter till politiker och andra beslutsfattare.

En funktionsnedsättning, oavsett om den är fysisk eller psykisk, ska inte hindra en människa att delta i samhället på samma villkor som andra. Miljöpartiet vill att alla invånare i regionen får samma chans att ta del av Region Skånes utbud och service. Vi menar att brister i tillgänglighet är diskriminerande eftersom otillgänglighet hindrar människor att ta del av det demokratiska arbetet.

Allas lika värde

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter går hand i hand. De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Skåne ökar allas frihet och bidrar till samhällets utveckling. Miljöpartiet vill att regionens samtliga verksamheter ska utgå från FN:s och Europarådets alla konventioner som Sverige har skrivit under. Detta med särskild betoning på barnkonventionen och flyktingkonventionen. Vi anser att såväl asylsökande som papperslösa ska ha samma rätt till planerad vård som andra boende i Skåne.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: