Demokrati

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Demokrati handlar om rätten och möjligheten att påverka den samtid vi lever i. Det handlar också om alla människors lika värde, om rätten att uttrycka sin åsikt och påverka samhället man lever i. Region Skåne ska vara en öppen organisation, som är villig att lära av medborgarna, och koppla detta till den politiska beslutsprocessen. Miljöpartiet vill att skåningarna ska få fler och bättre möjligheter till inflytande och delaktighet mellan valen. Vi vill också att Region Skåne är öppet och framåt för att hitta olika digitala möjligheter för demokrati och inflytande.

Förbättra dialogen med medborgarna

Miljöpartiet vill att dialogen med medborgarna förbättras för att öka inflytandet på politiken och regionens verksamheter. Det är avgörande att alla invånare i Skåne får samma chans att ta del av regionens utbud och service. En öppen dialog med medborgarna är en grundförutsättning och ekonomiska resurser ett måste för att kunna utveckla det demokratiska uppdraget. Det ska vara enkelt för alla att ta del av information, lämna synpunkter och förslag. Det ska göras enklare för medborgarna att träffa sina politiker, att framföra sina åsikter och bli lyssnade till. Särskilt fokus bör vara i områden med lågt valdeltagande. Det kan exempelvis ske genom satsningar på att stärka kunskapen om demokratin, stimulera det politiska intresset och öka valdeltagandet bland unga och utrikes födda. Miljöpartiet vill att Region Skåne inför valet 2022 ansöker om att bli försöksregion för sänkt rösträttsålder vid kommande regionval samt årligen arrangerar ett regionalt ungdomsting

Miljöpartiet vill att Region Skånes nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten samt att det ges möjlighet för medborgarna att på ett enkelt sätt lämna e-förslag. Arbetet med medborgardialog ska fortsätta i förbättrad form. Regionfullmäktige ska införa allmänhetens frågestund. Vi vill också att partierna regionalt redovisar eventuella ekonomiska stöd som getts till partiernas regionala avdelningar samt att alla partier i regionfullmäktige ska granskas av extern revisor. Heltidsarvoderade politiker och presidialer skall redogöra för sina aktieinnehav och styrelseuppdrag. Det ska införas en sex månaders karens efter uppdrag som regionråd/gruppledare i likhet med de karensregler som gäller för statsråd.

Idéburen sektor

Idéburen sektor är samhällets tredje ben och bör ges utrymme och möjlighet att spela en allt viktigare roll i Region Skåne. Miljöpartiet vill att förutsättningarna förbättras för idéburna organisationer att vara likvärdig aktör inom regionens verksamhet. Vi ser gärna att idéburna organisationer driver verksamheter inom Region Skåne och vill stärka deras möjligheter att lägga anbud vid upphandlingar. Arbete med IOP (idéburet offentligt partnerskap) bör utvecklas och användas än mer inom områden och verksamheter där det är lämpligt och önskvärt. Miljöpartiet vill att idéburen sektor värderas och behandlas som en viktig skola och inspiratör för det demokratiska systemet. De idéburna organisationerna är en viktig plattform; genom kunskap och lärande inspireras medborgare och medlemmar till delaktighet, påverkan och allas lika rätt. Region Skåne bör bli än bättre på att samverka och samarbeta med den idéburna sektorn i Skåne för att öka valdeltagande och underlätta medborgardialog.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: