E-hälsa

Lyssna

Denna text om E-hälsa, är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

E-hälsa (digitalisering inom vården) är ett samlingsnamn för hälso- och sjukvård som genomförs med stöd av eller genom digitala tjänster och processer. Utveckling på E-hälsoområdet ger patienten mer kvalitativ och individcentrerad vård samtidigt som vården ställer om till att bli mer hälsofrämjande och resurseffektiv. När vårdpersonal med stöd av teknik får rätt information vid rätt tillfälle så kvalitetssäkras beslut i vårdprocessen. E-hälsa ska ses som verksamhetsutveckling med hjälp av teknik.

Region Skåne ska vara drivande i det nationella och internationella arbetet med digitalisering och e-hälsa. Region Skåne ska vara en aktiv aktör på europeisk nivå genom att delta i EU-finansierade projekt i samarbete med andra regioner. Digitalisering uppfattas idag som en viktig del av lösningen för de utmaningar som hela Europa står inför, med en åldrande befolkning som lever längre med fler sjukdomar och avsaknad av arbetskraft inom vården. Därför måste Skåne fortsätta satsa stort för att utveckla e-hälsa så att den möjliggör bättre kvalitet och effektiviserad resursanvändning.

Digital kommunikation

Miljöpartiet vill att kontakt med vården ska ske digitalt i mycket högre utsträckning än idag. Dagens fysiska möten med läkare eller annan vårdpersonal ska kompletteras, och på sikt ersättas, med möjlighet till digital kommunikation. Den digitala infrastrukturen ska vara helt utvecklad så att alla kontakter med vården på ett naturligt sätt ska kunna skötas via internet. Det ska vara en snabb och kvalitetssäkrad kontakt som känns personlig och trygg. Genom teknik ökar möjligheten för ett hälsosamt åldrande i hemmet och livskvaliteten för kroniskt sjuka kan förbättras genom möjlighet till monitorering och vårdkonsultationer på distans. Artificiell intelligens ska användas för att förbättra diagnostik och behandling inom vården.

Digitala verktyg

Miljöpartiet vill utreda möjligheten att införa virtuella vårdcentraler i Region Skåne. Dagens vårdcentraler ska också mer aktivt arbeta med digitala tjänster så som virtuella kontakter.

Miljöpartiet ser mycket positivt på vårdappar via mobilen. Vi vill att dessa utvecklas och kvalitetssäkras till gagn för medborgaren. All information som erhålls måste vara uppdaterad och korrekt. Region Skåne ska aktivt arbeta tillsammans med näringslivet och medborgarna kring utvecklandet av e-hälsotjänster.

Miljöpartiet vill utreda möjligheten av att införa digitala ronder (digitala besök) för sällsynta sjukdomar. Genom införande av digitala ronder kan patienter med sällsynta sjukdomar ha tätare kontakt med sin behandlande läkare utan att behöva resa till vårdgivaren. Vi vill fortsätta arbetet med att patienten ska kunna läsa sin egen journal på internet. Med detta avses också tillgång till labb- och röntgensvar samt på sikt även information från den kommunala hemsjukvården.

Säkerhet och integritet

E-hälsoområdet innebär också nya utmaningar i form av säkerhet, integritet, etik och nya arbetsprocesser. Det krävs att kommande IT-system säkras mot exempelvis hackerattacker. Riskerna och integritetsaspekten måste vägas mot nyttan. För att skapa framtidens lagstiftning på området krävs en öppen dialog med medborgarna. Kraven kommer öka på att vården ska ta ansvar för att inhämta patientens samtycke till att information delas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: