Region Skånes ekonomi

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Miljöpartiet vill införa ett regionalt skånskt klimatpolitiskt ramverk, som är lika bindande som de ekonomiska ramverken och som bl a mäter Skånes miljömässiga fotavtryck. Utsläppsmål ska fastställas motsvarande en ekonomisk budget och faktiska utsläpp redovisas parallellt med ekonomiska uppföljningar. Målet är att senast 2045 nå nettonollutsläpp av växthusgaser inom Region Skåne.

Budget i balans

Region Skåne ska ha en budget i balans med överskott. Motsatsen innebär att vi överlämnar en skuld till kommande generationer. Miljöpartiets utgångspunkt är att vi som använder välfärden idag ska betala för den nu. Årlig avsättning för att klara framtida pensioner och byggnationer ska göras. Skattesatsens storlek kan inte vara helig om välfärden ska tryggas. Det är också väsentligt att Region Skåne genom dialog med invånarna tydliggör det offentliga åtagandet och vårdens prioriteringar.

Ekonomi betyder hushållning med resurserna. Det är endast om ekologi, ekonomi och sociala villkor hålls samman som långsiktigt hållbar hushållning kan bli verklighet. Långsiktighet och hållbarhet i ekonomin är nödvändig. Därför ska nuvarande ekonomiska mätinstrument kompletteras med nya väldfärdsmått för att analysera tillväxt i regionen.

Region Skånes ekonomi måste vara långsiktigt hållbar för att garantera en högklassig och lättillgänglig sjukvård och för att trygga patientsäkerheten. En hållbar ekonomi lägger också grunden för att ge personalen goda arbetsvillkor och arbetsro. Region Skåne ska inrätta en intern instans vars uppgift är att granska avdelningar och verksamheter som har svårt att följa sin budget. Enheten ska genom analyser, processgranskning, kunskap och samarbete hjälpa avdelningar/verksamheter med hög kostnadsutveckling att begränsa densamma. Region Skåne måste identifiera om det finns verksamheter eller aktiviteter som “blöder” pengar och i så fall vidta åtgärder och erbjuda stöd för att få stopp på det. Verksamheter som inte håller sin budget kan inte, och ska inte, enbart tillföras nya resurser.

Fastigheter och underhåll

Region Skåne äger ett stort antal fastigheter där regionen har verksamhet. Dessa fastigheter utgör en tillgång som regionen måste hantera på bästa sätt. Vi vill att våra fastigheter underhålls så att livslängden och värdet ökar. Därför vill vi öka fastighetsunderhållet, göra energieffektiviseringar och genomföra hållbara miljöinvesteringar som sänker kostnader för el och värme. Det är också nödvändigt att kommande byggnationer av vårdenheter i Region Skåne görs med miljövänliga och hållbara material. Byggnationen ska vara anpassad till morgondagens vård och byggd utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med möjlighet till grön rehabilitering.

Under kommande mandatperiod är det aktuellt att utreda förutsättningarna för gemensamt finansierade vårdplatser mellan de skånska kommunerna och Region Skåne.

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: