Region Skånes ekonomi

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om Region Skånes ekonomi

Miljöpartiet vill

  • Att Region Skåne ska ha en budget i balans
  • Att Region Skåne ska kunna ha flera regionala skattebaser
  • Att Region Skånes fastighetsunderhåll ökar tillsammans med energieffektiviseringar och hållbara miljöinvesteringar
  • Att Region Skåne driver på för att Skåne blir den första Fair Trade-regionen i landet
  • Att Region Skåne ska ha en långsiktigt hållbar tillväxt
  • Att hänsyn till sociala villkor, som till exempel anställning av ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara krav vid upphandling

Verksamheter som driver vård åt Region Skåne ska ha inskrivet i sin bolagsordning att deras huvuduppdrag är att driva vård och att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Meddelarskydd och öppenhet gällande bolagets ekonomi är krav som ska skrivas i avtalen. Bolagen ska årligen redovisa hur eventuell vinst återinvesterats i verksamheten. Miljöpartiet ser gärna att idéburna organisationer driver verksamheter inom Region Skåne och vill stärka deras möjlighet att lägga anbud vid upphandling.

Budget i balans

Ekonomi betyder hushållning med resurserna. Det är endast om ekologi, ekonomi och sociala villkor hålls samman som långsiktigt hållbar hushållning kan bli verklighet. Vi vill införa ett regionalt skånskt klimatpolitiskt ramverk, som är lika bindande som de ekonomiska ramverken. Långsiktighet i ekonomin är nödvändig.

Region Skånes ekonomi måste vara långsiktigt hållbar för att garantera en högklassig och lättillgänglig sjukvård och för att trygga patientsäkerheten. En hållbar ekonomi lägger också grunden för att ge personalen goda arbetsvillkor och arbetsro.

Om Region Skåne inte har en budget i balans och med överskott, överlämnar vi en skuld till kommande generationer. Miljöpartiets utgångspunkt är att vi som använder välfärden idag ska betala för den nu. Årlig avsättning för att klara framtida pensioner ska göras. Skattesatsens storlek kan inte vara helig om välfärden ska tryggas. Det är också väsentligt att Region Skåne genomför samtal med invånarna om det offentliga åtagandet och vårdens prioriteringar.

Grön regional växling

Vi vill införa avgifter för den tunga trafiken på vägarna i Skåne. Det är nödvändigt att föra över lastbilstransporterna till järnväg och sjöfart. Detta hindras bland annat av att det är avgiftsfritt att köra godstransporter på vägarna medan den som transporterar gods på järnväg betalar höga banavgifter. Avgifterna som tas ut på den tunga trafiken i Skåne ska stanna i Skåne och användas för att stärka det kollektiva resandet bland annat genom utbyggt järnvägsnät. Vi vill säkra att ekonomiska förutsättningar ges att bedriva en god regional service i hela Skåne. För framtiden finns därför anledning att bredda den regionala skattebasen.

En god skånsk utveckling kräver att hela Skåne lever. Såväl stad som land behövs för ett gott Skåne. Landsbygden kan vara motor i den gröna omställning som vi behöver, medan städernas lärosäten och puls behövs för att hela Skåne ska leva. Miljöpartiet vill att Region Skåne bidrar till att det finns förutsättningar att bo och verka även på mindre orter och på landsbygden. Då krävs bibehållen samhällsservice och förbättrad tillgång till kollektivtrafik. Att de större orterna utvecklas är positivt även för mindre orter. Vi vill att Skånes delar - väst och öst, nord och syd - binds samman på ett bättre sätt. Det kan ske exempelvis genom förbättrad kollektivtrafik, så att den ekonomiska utveckling i de större städerna kommer hela Skåne till del.

Fastigheter och underhåll

Region Skåne äger ett stort antal fastigheter där regionen har verksamhet. Dessa fastigheter utgör en stor tillgång som regionen måste hantera på bästa sätt. Vi vill att våra fastigheter underhålls så att livslängden och värdet ökar. Därför vill vi öka fastighetsunderhållet och genomföra miljöinvesteringar som sänker kostnader för el och värme. Det är också nödvändigt att kommande vårdbyggnation i Region Skåne är energieffektiv samt görs med miljövänliga och hållbara material. Byggnationen ska vara anpassad till morgondagens vård och byggd utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med möjlighet till grön rehabilitering.

Under kommande mandatperiod är det aktuellt att utreda förutsättningarna för gemensamt finansierade vårdplatser mellan de skånska kommunerna och Region Skåne.

Höga krav vid upphandling

All offentligt finansierad välfärd oavsett utförare ska hålla hög kvalitet. Det är viktigt att all offentlig verksamhet går före när det gäller höga krav vid upphandlingar. Miljöpartiet menar att även hänsyn till sociala villkor som till exempel anställning av ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska vara krav vid upphandling. Det är viktigt att Region Skåne agerar som förebild för de entreprenörer som driver verksamhet som upphandlas.

Miljöpartiet vill förebygga diskriminering hos Region Skånes underleverantörer och vill därför införa antidiskrimineringsklausul vid offentlig upphandling.

Miljöpartiet ser gärna att idéburna organisationer driver verksamheter inom Region Skåne och vill stärka deras möjligheter att lägga anbud vid upphandlingar.

Region Skåne ska klimatkompensera det kött som serveras på sjukhusen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: