Hälsa och sjukvård

Lyssna

Miljöpartiet vill att den moderna hälso- och sjukvården ska vara klimatsmart som en del i en långsiktigt hållbar framtid.

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025. Du hittar mer om hälsa och sjukvård under övriga rubriker. 

Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att främja en god hälsa, ge bra och likvärdig vård samt skapa goda livsmiljöer. Patienten ska stå i centrum för vården. Den moderna hälso- och sjukvården ska vara klimatsmart som en del i en långsiktigt hållbar framtid. En fortsatt utveckling av medborgarmakt, inflytande och valfrihet är viktig.

Jämlik och jämställd vård

Miljöpartiet vill att Region Skåne utvecklar sitt arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet inom sjukvården. Ett led i detta är att kontinuerligt fortbilda personal i jämlikhet- och jämställdhetsfrågor. Vi har idag kunskap om att människor blir olika bemötta och får olika behandling beroende på andra faktorer än deras vårdbehov, exempelvis på grund av kön. Bemötandet av transpersoner behöver förbättras.

Grön politik för ökad jämlik hälsa handlar om att forma samhället så att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras upp. Det är långt ifrån bara sjukvårdens ansvar. För att nå en mer jämlik och bättre hälsa är det nödvändigt att ha ett aktivt hälsoarbete på såväl strukturell som på individuell nivå. Det är också viktigt att belysa jämställdhetsaspekten när det gäller anhörigvård och utveckling av anhörigstödet.

Miljöpartiet vill att såväl asylsökande som papperslösa ska ha samma rätt till planerad vård som andra boende i Skåne.

Trygghet i vården

All vård och alla möten i vården måste utgå från att alla människor har lika värde. Varken kön, ålder, ekonomi, sexuella läggning eller ursprung ska påverka vilken vård du får. Region Skånes egna vårdplatser kan inte minskas mer, utan behöver bli flera. Region Skånes ersättningsmodeller ska stimulera kvalité samt utvärdera olika former för att driva verksamhet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: