Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att främja en god hälsa, ge bra och likvärdig vård samt skapa goda livsmiljöer.

Miljöpartiet vill

 • Att tydligare riktlinjer för tolkning av samarbetsavtalen gällande vård i gränssnittet mellan kommuner och Region Skåne tas fram
 • Att speciella satsningar görs i arbetet mot folksjukdomar
 • Att verksamheter kopplade till sexuell hälsa byggs ut i hela Skåne
 • Att Region Skåne utarbetar en handlingsplan inriktad mot våld i nära relationer
 • Att patienten ska stå i centrum för vården

Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att främja en god hälsa, ge bra och likvärdig vård samt skapa goda livsmiljöer. Patienten ska stå i centrum för vården. Den moderna hälso- och sjukvården ska vara klimatsmart som en del i en långsiktigt hållbar framtid. En fortsatt utveckling av medborgarmakt, inflytande och valfrihet är viktig.

Jämlik och jämställd vård

Vi har idag kunskap om att människor blir olika bemötta och får olika behandling beroende på andra faktorer än deras vårdbehov, exempelvis på grund av kön. Inte minst bemötande av transpersoner behöver förbättras. Miljöpartiet vill att Region Skåne utvecklar sitt arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet inom sjukvården. Ett led i detta är att kontinuerligt fortbilda personal i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.

Hälsa för äldre

Som äldre har var och en rätt att känna sig trygg och få den hjälp som behövs. Vården ska se och behandla hela människan och inte bara fokusera på symtom. Sjukvården blir i vissa fall det sociala nätverket för den som blivit ofrivilligt ensam. Därför menar Miljöpartiet att det krävs tydligare riktlinjer för tolkning av samarbetsavtal mellan kommuner och Region Skåne. Antalet läkare med geriatrisk och gerontologisk kompetens ska öka. Region Skåne ska också fortsätta utveckla äldrevårdscentraler.

En bidragande orsak till att äldre människor behöver vård är fallolyckor, ofta i den egna bostaden. Sjukvården bör ges möjlighet att erbjuda alla äldre ett hembesök och informera om hur de kan undvika fallolyckor. Vid hembesöket ska också enklare genomgång av läkemedel kunna ske samt råd om fysisk aktivitet.

Utifrån ett regionalt perspektiv krävs också en översyn av antalet vårdplatser mot bakgrund av att det idag finns problem med överbeläggningar.

Folksjukdomar

Miljöpartiet menar att speciella satsningar måste göra på de så kallade folksjukdomarna såsom KOL, fetma, diabetes och psykisk ohälsa. Förutom ökade insatser på forskning och behandling, måste även det förebyggande arbetet stärkas med informationskampanjer, uppsökande verksamhet och samarbete med föreningar och arbetsgivare.

Sexualitet, graviditet och förlossning

Miljöpartiet menar att sex är någonting vackert som leder till glädje och välbefinnande i livet. Alla ska ha lika tillgång till ungdomsmottagningar, andrologiska, gynekologiska och urologiska hälsokontroller samt klimakterierådgivning. Miljöpartiet menar att det krävs utbyggnad av denna verksamhet i hela Region Skåne. Region Skåne bör samarbeta med föreningar och skolan om uppsökande verksamhet. Målet med verksamheten bör vara samtal om kroppen, lust och njutning, ömsesidighet, olika sexuella praktiker, samhällets sexualsyn och sexuell integritet. Detta är av stor vikt för att ungdomar ska få möjlighet att reflektera över och analysera normer och värderingar kring sexualitet och samlevnad. Det kan även underlätta identifiering av den egna sexualiteten och dess uttryck.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. För personer som är papperslösa medför våld i nära relationer en extra utsatthet. Vi menar att våld i nära relationer är sammankopplat med de maktstrukturer som finns i samhället. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Miljöpartiet vill att Region Skåne tillsammans med kommunerna utarbetar en handlingsplan för att alla människor som utsatts för våld av någon närstående ska få ett bättre stöd när de söker vård.

Funktionsnedsättning

Region Skåne måste intensifiera sitt arbete med att tillgänglighetsanpassa sina lokaler. Habiliteringsverksamheten inom Region Skåne ska fortsatt vara fristående.
 

Barn- och ungdomshälsovård
 

Miljöpartiet vill:

 • Att alla beslut som fattas ska genomsyras av ett barnperspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen
 •  Att Region Skåne startar fler familjecentraler
 • Att alla som arbetar med barn och ungdomar ska ha kunskap att uppmärksamma dem som har psykiska problem
 •  Att samtliga ungdomsmottagningar i Region Skåne ska ha kompetens att arbeta med psykisk ohälsa
 • Att Region Skåne bygger ut samarbetet med Studenthälsan
 •  Att Region Skåne startar fler öppna mottagningar för barn och ungdomar med missbruksproblem

Miljöpartiet vill investera i barn och ungdomar. 1990 ratificerades konventionen om barnets rättigheter av Sverige. I Region Skåne behöver vi ha bättre kunskaper om denna och alla beslut som fattas ska genomsyras av ett barnperspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen.

Familjecentraler

Miljöpartiet vill satsa på fler familjecentraler och sätta barnen i centrum. På familjecentralen arbetar öppna förskolan, mödravårdscentralen, barnavårdcentralen och socialtjänsten sida vid sida och tillsammans. På familjecentralen finns en unik möjlighet att skapa kontakt och förtroende med barn och föräldrar redan från barnets födsel. Barnavårdscentralen och familjecentralen ska vara aktiva med att upptäcka och informera om barnaga tidigt.  Familjecentralen och barnavårdscentralen ska även informera om grunden för psykisk och fysisk hälsa och vikten av att äta väl balanserad och näringsriktig mat.

Barn och ungas psykiska hälsa

Allt fler barn och unga känner sig stressade och oroliga. Det kan yttra sig på olika sätt och det är viktigt att Region Skåne har beredskap för detta. Miljöpartiet vill att alla som arbetar med barn och ungdomar ska ha kunskap att uppmärksamma dem som har psykiska problem.

Behovet av specialiserad personal inom barnpsykiatrin är stort och det är mycket viktigt att Region Skåne utökar tillgängligheten till vården för de barn och föräldrar som är i behov av den. Familjeterapi kan här vara en viktig hjälp i det fortsatta arbetet eller behandlingen.

Ungdomsmottagningar

Alla ungdomar och unga vuxna ska ha tillgång till en bra ungdomsmottagning. Viktigt är även att ungdomsmottagningarna är öppna hela sommaren. Miljöpartiet arbetar för att mottagningarna ska bli mer aktiva i sitt uppsökande arbete på skolor och i andra miljöer där ungdomar vistas. Personalen på mottagningarna ska ha god kunskap och kompetens om sexualfrågor, olika kulturer, religioner, samt genus- och jämställdhetsfrågor. På ungdomsmottagningarna måste det även finnas en kurator.

Miljöpartiet vill att ungdomsmottagningarna breddar sin verksamhet till att även ta emot ungdomar med psykiska problem. Ofta är ungdomsmottagningen den första vårdinstans som ungdomarna vänder sig till. Därför bör de där kunna prata med någon om psykisk ohälsa.

Studenthälsan

Allt för många studenter lider av ohäl­sa under sin studietid. Psykisk ohälsa, stress, ensamhet och hög alkoholkonsum­tion har kopplingar till studiesituationen och studenters sociala mönster. Studenthälsan har ett särskilt an­svar för att uppmuntra och skapa för­utsättningar för en hälsosam och aktiv livsstil. Studenthälsan ska arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åt­gärder som friskvård, stresshantering och upplysning, men bör även ge stöd och hjälp vid missbruksproblem eller problem med psykisk ohälsa. Miljöpartiet vill att studenthälsan stärks genom en ökad samverkan med primärvården.

Mottagningar för unga med beroende och missbruksproblem

Många ungdomar med beroende och missbruksproblem har ingen att prata med om sitt missbruk. Om man vill sluta med sitt missbruk eller åtgärda sitt beroende är det svårt att få hjälp. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne öppnar fler lättillgängliga mottagningar för ungdomar med beroende och missbruksproblem i områden där ungdomar befinner sig. Dessa mottagningar ska ha ett nära samarbete med kommunen. Vi vill också bygga ut mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Glasögon

Glasögon är för många en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig visuell information. Därför är det rimligt att även glasögon bör ingå i högkostnadssyddet inom sjukvården samt vara kostnadsfria upp till 25 års ålder. Enkelslipade glasögon till barn skall ersättas upp till 1000 kronor till det år man fyller 15 år.

 

Trygghet i vården

Miljöpartiet vill:

 • Att Region Skåne och kommunerna förbättrar samordningen för vårdplatser för äldre människor med ett omfattande vårdbehov
 • Att Region Skåne inför vårdlotsar för att underlätta patientens kontakt med vården
 • Att patienter som vill ha fast läkarkontakt ska ha rätt till detta
 • Att ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) byggs ut och utvecklas

All vård och alla möten i vården måste utgå från att alla människor har lika värde. Varken kön, ålder, ekonomi, sexuella läggning eller ursprung ska påverka vilken vård du får. Region Skånes egna vårdplatser kan inte minskas mer, utan behöver bli flera. Region Skånes ersättningsmodeller ska stimulera kvalité samt utvärdera olika former för att driva verksamhet.

Samverkan kring vårdplatser

Miljöpartiet vill att Region Skåne och kommunerna ska etablera gemensamma vårdplatser för äldre människor med ett omfattande vårdbehov. Äldre människor hamnar ofta mellan de två organisationerna och kan ibland omotiverat tvingas åka till sjukhuset eftersom de kommunala enheterna inte klarar av vården. Miljöpartiet menar därför att Region Skåne och de skånska kommunerna gemensamt måste ta ett ansvar för dessa människor och erbjuda dem anpassade vårdplatser och en värdig vård.

Vårdlots

Miljöpartiet vill att Region Skåne inför ett system med vårdlotsar. En vårdlots ska ha till uppgift att ansvara för hela vårdprocessen och samordna besöken så att vårdbesök ordnas logiskt och verkningsfullt. Detta förenklar vardagen avsevärt för patienter som har stor kontakt med vården och ett omfattande vårdbehov.

En fast läkarkontakt

En fast läkarkontakt innebär en stor trygghet för många människor. Miljöpartiet vill att det i största möjliga mån ska gå att träffa sin ansvariga läkare vid alla besök och att ansvarig läkare ska kunna nås per telefon eller mail. Vid kontakt med andra läkare ska ansvarig läkare bli informerad om detta, efter samtycke från patienten. Ansvarig läkare är också ansvarig för den samlade läkemedelslistan och för att olika mediciner inte krockar med varandra eller på annat sätt försämrar verkan.

Vård i livets slutskede

Alla ska ha likvärdig tillgång till lindrande och omtänksam vård i livets slutskede, den så kallade palliativa vården. Vid vård i det egna hemmet ska patienten erbjudas god smärtlindring och hjälp av den avancerade mobila hemsjukvården (ASIH). Miljöpartiet vill att ASIH byggs ut och utvecklas för att skapa större trygghet för patienten. Region Skåne måste säkerställa ett bättre läkarstöd till den kommunala hemsjukvården. Vi vill att den palliativa vården även ska kunna erbjuda goda kulturupplevelser i form av till exempel musik och konst. Djur ska användas mer brett inom vården, exempelvis inom palliativ vård eller rehabilitering.

Vid vård på Hospice ska lokalernas inredning ha en harmonisk färgsättning och inredning. Vid ombyggnad eller nybyggnation ska stor hänsyn tas till både den läkande miljön och den miljömässiga hållbarheten.

 

Primärvård

 

Miljöpartiet vill:

 • Att det ska vara lika lätt att beställa tid hos sin vårdcentral via nätet som att ringa
 • Att man ska nå sin vårdcentral samma dag och få en tid
 • Att Region Skåne startar verksamhet med avancerade mobila team som åker hem till sjuka och äldre människor
 • Att Region Skåne ökar tillgången till specialistläkare på vårdcentralerna

Primärvården är grunden i hälso- och sjukvården och ansvarar för huvuddelen av vårt vardagliga vårdbehov. Denna vård ska vara lättillgänglig och finnas nära medborgaren.

Det ska vara enkelt att nå vårdcentralerna

Miljöpartiet menar att det ska vara enkelt att nå sin vårdcentral och enkelt att få en tid. Vi vill att det ska vara lika enkelt att själv kunna beställa tid via nätet som att ringa. Genom att förenkla och göra det lätt att nå primärvården minskas belastningen på den övriga vården. Detta gör att den akuta sjukvården kan koncentrera sig på patienter som behöver omedelbar och intensiv hjälp. Tillgången till primärvård ska vara god i hela Skåne.

Den som söker vård ska inte behöva stå i kö. Den rikstäckande vårdgarantin säger bland annat att den som söker läkarvård ska få en läkartid inom sju dagar och att en behandling ska påbörjas senast inom tre månader. Miljöpartiet vill skärpa denna garanti i Region Skåne. Vi vill också se fler specialister inom primärvården. Barnläkare ska exempelvis kunna finnas ute på vårdcentraler regelbundet. Även ortopeder och hjärtläkare och lungläkare bör finnas på vårdcentralerna. Den vårdsökande ska kunna nå sin vårdcentral och få tid samma dag. Max 60 dagar ska gå innan den vårdsökande får träffa en specialist och ytterligare max 60 dagar innan behandling getts, detta inräknat tiden för exempelvis röntgen. Medborgare i Region Skåne ska även ha rätt att söka specialistvård i hela landet. Detta är viktigt inte minst för personer med sällsynta sjukdomar. Vi vill att avgifterna till vårdcentralerna ska vara låga. Avgiften för besök hos sköterska ska tas bort.

Vi vill helt ta bort avgifterna inom vården för de som är över 85 år, då dessa inte sällan är en grupp som endast har allmän pension. Vi vill också stärka kvinnosjukvården i hela Skåne, med avsikt att förstärka förlossningsvården och amningsmottagningarna.

Avancerad sjukvård i hemmet

Eftersom allt fler vårdas hemma måste vården i Region Skåne kompletteras med avancerade mobila team för vård i hemmet. Särskilt barn med svåra sjukdomar ska kunna vårdas i hemmiljö i möjligaste mån. Kommungränser ska aldrig vara ett hinder. Miljöpartiet vill att Region Skåne snarast startar verksamhet med avancerade mobila team som åker hem till sjuka och äldre människor.

Specialistvård på vårdcentralen

Allmänläkaren är en specialistkompetens på vårdcentralen och en viktig resurs. Miljöpartiet vill emellertid stärka primärvården med vissa specialistläkarkompetenser. Om närsjukvården ska fungera tillfredsställande för medborgaren måste det också finnas tillgång till olika sorters specialistläkare på vårdcentralerna. Vårdens resultat ska vara lättillgängliga så att den vårdsökande kan göra ett val av vårdcentral som bygger på resultat och kvalité.

 

Vården och maten

 

Miljöpartiet vill:

 • Att Region Skåne arbetar med att skapa måltidsglädje för patienterna
 •  Att råvarorna i den serverade måltiden huvudsakligen är ekologiska och närproducerade

 

Mat som smakar gott och innehåller den näring och energi som vi behöver ger god hälsa och livskvalitet. Den mat som serveras i Region Skåne ska vara klimatsmart, ekologisk, närodlad och anpassad till den som ska äta maten såväl hälsomässigt som etiskt och kulturellt.

Måltidsglädje

En stor del av Region Skånes patienter lider av undernäring. Det kan bero på att de är undernärda när de kommer in till vården eller tappar matlusten beroende på den behandling de går igenom. Miljöpartiet vill att köks- och vårdpersonal i Region Skåne ska få relevant utbildning för att skapa måltidsglädje och motivation att äta. Det ska tas fram en plan för byggande av egenägda kök vid samtliga skånska sjukhus. På sikt vill vi kunna erbjuda varmhållen mat vid alla sjukhus.

Upplevelsen av maten har stor betydelse både för aptiten och för ett snabbt tillfrisknande. Maten ska dofta gott, se god ut och vara god att äta samt serveras på ett inbjudande sätt. Miljöpartiet vill att råvarorna i den serverade måltiden huvudsakligen är ekologiska och närproducerade. Den av Region Skåne serverade maten ska vara klimatsmart. Vegetarisk mat ska erbjudas dagligen. Vi vill också att Region Skåne tar initiativ till att minska matsvinnet, som är ett stort problem.

 

Läkemedel

 

Miljöpartiet vill:

 •  Att alla vårdenheter ska ha tillgång till farmakologisk kompetens
 •  Att alla äldre ska få årliga läkemedelsgenomgångar
 • Att Region Skåne använder sig av miljöklassificeringssystemet för läkemedel

Läkemedel är en behandlingsmetod som minskar patienternas lidande och förebygger sjukdom. När läkemedel skrivs ut ska alltid patientens bästa vara i fokus. Den som skriver ut medicin ska skriva ut rätt sorts läkemedel och i rätt mängd. Region Skåne har höga kostnader för läkemedel som skrivs ut felaktigt eller i onödan. Felutskrivna eller felanvända läkemedel ger dessutom onödigt lidande för patienten.  Miljöpartiet vill att läkemedelskontrollerna ska bli bättre. Alla vårdinrättningar behöver farmakologisk expertis. Det är viktigt att kommande nya effektiva läkemedel introduceras i hela Skåne enligt en gemensam plan. Idag ser vi en skillnader inom detta område.

 

Läkemedelsgenomgång för äldre

Många äldre människor får ofta alltför många läkemedel utskrivna. En felaktig medicinering kan skapa ohälsa, dålig balans och förvirring. Miljöpartiet vill att alla äldre som behandlas med läkemedel ska få årlig läkemedelsgenomgång.

Läkemedel och miljö

Miljöpåverkan från läkemedel blir allt mer uppenbar. Redan idag hittas spår av läkemedel i kranvatten. Region Skåne måste arbeta mer aktivt med frågan utifrån nya forskningsresultat och i samarbete med universitet och kommunerna. Eftersom EU:s regler inte tillåter ett tvingande nationellt system för miljöklassificering av läkemedel har ett system för frivillig miljöklassificering av läkemedel tagits fram. Miljöpartiet vill att Region Skåne snarast börjar använda sig av denna klassificering. Utifrån systemet kommer Region Skåne att ha möjlighet att använda läkemedel med stark miljöpåverkan på ett ansvarsfullare sätt.

 

Kompletterande behandling

 

Miljöpartiet vill:

 • Att förskrivningen av fysisk aktivitet på recept ska öka och bli rutinmässig som behandlingsalternativ
 •  Att konceptet med kultur på recept utökas

Forskning visar att miljönära vård såsom trädgårdsterapi ger bra resultat vid vissa behandlingar. Vi vill anlägga trädgårdar vid sjukhus och psykiatriska avdelningar. Slutenvårdsavdelningar ska lyfta fram estetik och naturupplevelser.

En mångfald av behandlingsformer

Det behövs en mångfald av behandlingsformer för att inte överanvända läkemedel och för att möta individuella behov. Exempelvis visar forskningen att miljönära vård såsom trädgårdsterapi ger bra resultat vid vissa behandlingar. Sjukvården ska emellertid inte uppmuntra eller stödja patienter att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd.

Miljöpartiet vill att friskvård, kultur, kost, sjukgymnastik och massage blir lika självklara delar i behandlingen som läkemedel. Varje gång ett recept skrivs ut ska ett aktivt val göras mellan läkemedel och andra möjliga insatser. God utbildning och fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig för att väga behandling med läkemedel mot annan behandling. Region Skåne ska ta initiativ till ett mer samlat arbete mot tobaksbruket i Skåne. Butikerna bör minska exponeringen av tobaksvaror i butikerna.

Utbildning inom alternativ medicin

Patientens egen bedömning av sitt hälsotillstånd måste tas på allvar. Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att möta patienternas behov. Allt fler människor, som inte får den hjälp de söker inom skolmedicinen, frågar efter alternativa behandlingsformer. Miljöpartiet vill att alla som arbetar inom sjukvården får chans att vidareutbilda sig inom alternativmedicinska behandlingsmetoder för att få större insikt i vad de innebär och hur de påverkar patienten och dennes behandling.

Fysisk aktivitet på recept

Att i stället för eller som komplement till medicin kunna skriva ut motion som behandlingsmetod har fungerat bra. Miljöpartiet vill att fysisk aktivitet som rekommendation till behandling ska användas oftare, liksom ”recept” på kurser eller liknande för att till exempel gå ned i vikt, äta rätt eller sluta röka. Region Skåne ska arbeta för att tobak inte exponeras i de skånska butikerna.

Kultur på recept

Det finns ett tydligt samband mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kulturaktiviteter är ett värdefullt komplement till fysisk rehabilitering och behandling. Kultur på recept kan till exempel ingå i behandlingen för dem som drabbats av stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Miljöpartiet vill att konceptet med kultur på recept utökas. Vi vill även att dessa alternativa metoder utvärderas, både ekonomiskt och ur ett folkhälsoperspektiv

Kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider och minska behovet av mediciner. Miljöpartiet vill utveckla ”Kultur i vården” för att ge nya perspektiv, stimulans och bidra till ett ökat fokus på det friska. Inom ramen för detta vill Miljöpartiet utöka ”Kultur på recept” så att det inkluderar hela Skåne.

Psykisk aktivitet på recept

Psykisk aktivitet på recept kan användas framförallt till äldre som riskerar demens, då det finns samband mellan minskad psykisk aktivitet och demens. Äldre som blir mer isolerade och tappar orken, bör uppmuntras till att läsa, lära och stimuleras mer för att hålla skärpan och lusten uppe.

 

E-hälsa

 

Miljöpartiet vill:

 • Att den egna journalen görs mer tillgänglig
 • Att vårdappar utvecklas och kvalitetssäkras
 • Att möjligheten att införa virtuella vårdcentraler utreds
 • Att möjligheterna till hemtester för vanliga diagnoser utökas

Det är viktigt att informations- och kommunikationsteknik används för att få en hållbar hälso- och sjukvård. Miljöpartiet anser att detta kan leda till att fler människor enklare kan få vård och dessutom öka tillgängligheten inom vården. Det är också ytterst viktigt att patienters integritet skyddas så att inte uppgifter om den enskilde når obehöriga.

E-hälsa är en möjlighet att öka kunskapen hos medborgarna kring hälsa, vilket stärker möjligheterna att fatta egna beslut om den egna vården. Region Skåne ska ta fram journalsystem som stödjer verksamheten.

Mer tillgängliga journaler

Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med att patienten ska kunna läsa sin egen journal. Detta kräver emellertid att patientdatalagen ändras. Spärrsystem som ger patienten större makt över uppgifterna i sin egen journal behöver också fungera.

Kvalitetssäkrade vårdappar

Miljöpartiet ser mycket positivt på vårdappar via mobilen. Vi vill att dessa utvecklas och kvalitetssäkras till gagn för medborgaren. All information som erhålls måste vara uppdaterad och korrekt.

Miljöpartiet vill ge patienter möjlighet att föra hälsodagbok där det går att följa sina egna värden för exempelvis blodtryck och blodsocker. Hälsodagboken följs och finns tillgänglig via kontakter inom sjukvården. Utifrån värdena i hälsodagboken kan exempelvis doser av medicin ökas eller minskas. 

Virtuella vårdcentraler

I framtiden finns troligtvis förutsättningar för vårdcentraler som bara finns på internet. Miljöpartiet vill utreda möjligheten att införa virtuella vårdcentraler i Region Skåne.

Digitala ronder för sällsynta sjukdomar

Miljöpartiet vill utreda möjligheten av att införa digitala ronder för sällsynta sjukdomar. Genom införande av digitala ronder kan patienter med sällsynta sjukdomar ha tätare kontakt med sin behandlande läkare utan att behöva resa till vårdgivaren.

Hemtester för enklare diagnostisering

Mot bakgrund av de senaste årens förbättrade hemtester och enklare provtagningar som skickas iväg för analys, vill Miljöpartiet utöka möjligheterna för denna typ av hemtester. Det är en bra metod för att nå patienter som annars inte uppsöker vård eller inte prioriterar att besöka primärvården. Det möjliggör provtagning i hemmiljö och frigör resurser från primärvård och akutmottagningar. Provtagning som behöver följas upp skall automatiskt kompletteras med en remiss till primärvård eller specialist.

ur Miljöpartiets regionpolitiska program från 2014 med sikte på 2025 om hälso- och sjukvård i Skåne

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: