Infrastruktur - regionalt och nationellt

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025. Miljöpartiet vill att investeringar i trafikinfrastruktur styrs till de miljövänliga trafikslagen.

Region Skåne ska sätta press på staten så att utbyggnaden av järnvägsnätet i Skåne påskyndas. Detta underlättas genom att Region Skåne och de skånska kommunerna enas om investeringar och prioriteringar. Arbetet med att ta fram den så kallade Skånebilden är ett mycket bra exempel på en framgångsrik process för att nå en gemensam skånsk utgångspunkt när regional och nationell infrastruktur ska utvecklas. Vi vill att järnväg för höghastighetståg byggs i Sverige och att byggstart blir i Skåne. Det är absolut nödvändigt ur både regional och nationell synvinkel att västkustbanan och södra stambanan får dubbelspår på hela sträckan i Skåne samt att Skånebanan rustas upp för att knyta samman Skåne.

Järnvägsnätet

Dagens trafikströmmar inom kollektivtrafiken innebär att kapaciteten utnyttjas till bristningsgränsen. En liten incident kan få oproportionerligt stora konsekvenser för trafiken. Vi ska verka för en kraftig utbyggnad av järnvägssystemet samt för att standarden på nuvarande järnvägsnät förbättras. Det skånska järnvägsnätet ska klara av en fördubbling av kollektivtrafiken och en väsentligt ökad godstrafik.  

Spårvagnen

Miljöpartiet vill att det byggs spårvägslinjer i Malmö och Helsingborg. I Lund är byggnation av spårvagnsnät redan igång. Moderna spårvagnar är tysta, tillgänglighetsanpassade och utan miljöskadliga utsläpp. Spårvagnar behövs för att de tillför kapacitet där inte bussar räcker och komfort som gör att bilister väljer att ställa bilen. Erfarenheten från andra länder har dessutom visat att spårvagnslinjer driver fram andra investeringar, t ex bostadsbyggande och arbetsplatser.

Cykeln

Miljöpartiet vill att det planeras för cykelvägar vid alla ny- och ombyggnationer av vägar i Skåne. Vi vill se fler pendlingsstråk för cyklar i Skåne och ett regionalt hyrcykelsystem. Miljöpartiet vill att cykeln kopplas ihop med kollektivtrafiken som ytterligare ett steg mot ett hållbart trafiksystem. Vi vill på sikt att avgiften för att ta med cykeln på tåg och bussar tas bort.

Bussar

Bussarnas konkurrenskraft gentemot bilen måste stärkas. Bussarnas framkomlighet i den skånska trafiken måste förbättras. Miljöpartiet ser därför positivt på att inrätta särskilda filer för bussar, till exempel i stadstrafik eller E22:an mellan Malmö och Lund.

Vägnätet

Miljöpartiet anser att investeringar i trafikinfrastruktur ska styras till de miljövänliga trafikslagen och att vägnätet i Skåne är färdigutbyggt. Vissa investeringar är dock nödvändiga som en grundläggande infrastruktur vid nybyggnation av bostadsområden/industriområden samt för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet. Ett bra, säkert och väl utbyggt vägnät är också viktigt för att upprätthålla god kvalité och punktlighet på regionens kollektivtrafik och serviceresor samt för kommunernas skolbussar.

Godstransporter ska gå på räls och vatten

Det är nödvändigt att få över godstransporter från vägburna transporter till järnväg och sjöfart. Detta hindras bland annat av att det är fritt att köra godstransporter på vägarna medan den som transporterar gods på järnväg betalar höga banavgifter. Miljöpartiet vill därför införa avgifter för tung trafik på vägarna i Skåne. Tyvärr är järnvägsnätet i Skåne inte utbyggt för att vara ett attraktivt alternativ till vägtransporter.

Skåne har utmärkta möjligheter att utveckla godstransporter till sjöss och därigenom minska transittrafiken genom Skåne. Vi vill därför stärka de skånska hamnarna och möjliggöra omlastning från båt till järnväg.

Flygtrafik

Majoriteten av de flygresor som görs i Sverige skulle lika gärna kunna göras med tåg. För att minska klimatpåverkan måste flygtrafiken minska drastiskt. Miljöpartiet vill kraftigt öka Region Skånes klimatkompensering för personalens flygresor. Miljöpartiet anser att Region Skåne inte ska stödja någon flygplats ekonomiskt.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: