Jämlikhet

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Nu. Feminismen kan aldrig vila.

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter går hand i hand. De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Skåne ökar alla skåningars frihet och bidrar till samhällets utveckling.

Allas lika värde

Miljöpartiet vill att alla invånare i regionen har samma möjlighet att ta del av Region Skånes utbud och service. Vi menar att brister i tillgänglighet är diskriminerande eftersom otillgänglighet hindrar människor att ta del av det demokratiska arbetet. En funktionsvariation, oavsett om den är fysisk eller psykisk, får inte hindra en människa att delta i samhället.

Miljöpartiet vill att regionens samtliga verksamheter ska utgå från FN:s och Europarådets alla konventioner som Sverige har skrivit under. Detta med särskild betoning på barnkonventionen och flyktingkonventionen. Miljöpartiet vill att situationen för asylsökande och papperslösa i Skåne ska förbättras och att papperslösa ska ha rätt till planerad vård.

Barnkonventionen ska bli lag och Region Skåne ska vara i framkant när det gäller att efterleva barnkonventionen. Aktiviteter, verksamheter och organisationer som arbetar för barns rättigheter ska framhållas i regionen. Region Skåne bör arbeta fram stödfunktioner för att fler ska efterleva barnkonventionen, utveckla utvärderingssystem för att kartlägga efterlevnadsgraden samt upprätta stödsystem där brister uppdagas.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: