Kollektivtrafik

Miljöpartiet verkar för att alla investeringar i trafikinfrastruktur ska styras över till de miljövänliga trafikslagen

Miljöpartiet vill

  • Att fler pendlingsstråk för cyklar skapas
  • Att det snarast byggs spårvägslinjer i Malmö, Lund och Helsingborg
  • Att godstransporter ska gå på räls och vatten
  • Att järnvägen byggs ut och förbättras
  • Att Region Skåne ska verka för en kraftig utbyggnad av det skånska järnvägsnätet
  • Att bussarnas framkomlighet förbättras
  • Att betalsystemen på bussarna blir smidigare
  • Att alla investeringar i trafikinfrastruktur ska styras över till de miljövänliga trafikslagen eftersom bilvägsystemet i Skåne är färdigutbyggt

Cykeln

Miljöpartiet vill att det planeras för cykelvägar vid alla ny- och ombyggnationer av vägar i Skåne. Vi vill se fler pendlingsstråk för cyklar i Skåne och ett regionalt hyrcykelsystem. Miljöpartiet vill att cykeln kopplas ihop med kollektivtrafiken som ytterligare ett steg mot ett hållbart trafiksystem. Vi vill slopa avgiften för att ta med cykeln på tåg och bussar.

Spårvagnen

Miljöpartiet vill snabba på genomförandet av spårvagnssatsningarna i Lund, Malmö och Helsingborg. Moderna spårvagnar är tysta, tillgänglighetsanpassade och utan miljöskadliga utsläpp. Erfarenheten från andra länder har dessutom visat att spårvagnslinjer drar till sig andra investeringar som utvecklar orten.

Godstransporter ska gå på räls och vatten

Det är nödvändigt att få över lastbilstransporterna till järnväg och sjöfart. Detta hindras bland annat av att det är fritt att köra godstransporter på vägarna medan den som transporterar gods på järnväg betalar höga banavgifter. Miljöpartiet vill därför införa avgifter för tung trafik på vägarna i Skåne (se avsnittet 2.2.2 Grön regional växling). Tyvärr är järnvägsnätet i Skåne inte utbyggt för att vara ett attraktivt alternativ till vägtransporter. Miljöpartiet menar att Region Skåne måste sätta press på staten så att utbyggnaden av järnvägsnätet i Skåne påskyndas.

Skåne har utmärkta möjligheter att utveckla godstransporter till sjöss och därigenom minska transittrafiken genom Skåne. Vi vill därför stärka de skånska hamnarna och möjliggöra omlastning från båt till järnväg.

Bussar

Bussarnas konkurrenskraft gentemot bilen måste stärkas. Miljöpartiet ser därför positivt på att man inrättar särskilda filer för bussar, till exempel på E22:an mellan Malmö och Lund.

Järnvägsnätet

Dagens trafikströmmar inom kollektivtrafiken innebär att kapaciteten utnyttjas till bristningsgränsen. En liten incident kan få oproportionerligt stora konsekvenser för trafiken. Vi ska verka för en kraftig utbyggnad av spårsystemen så att vi är förberedda på en fördubbling av kollektivtrafiken och en väsentligt ökad godstrafik.

Flygtrafik

Majoriteten av de flygresor som görs i Sverige skulle lika gärna kunna göras med tåg. För att minska klimatpåverkan måste flygtrafiken minska drastiskt. Miljöpartiet anser att Region Skåne inte ska stödja någon flygplats ekonomiskt.

Ur Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om kollektivtrafik i Skåne

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: