Läkemedel och andra behandlingsformer

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läkemedel är en behandlingsmetod som minskar patienternas lidande och förebygger sjukdom. När läkemedel skrivs ut ska alltid patientens bästa vara i fokus. Den som skriver ut medicin ska skriva ut rätt sorts läkemedel och i rätt mängd. Region Skåne har höga kostnader för läkemedel som skrivs ut felaktigt eller i onödan. Felutskrivna eller felanvända läkemedel ger dessutom onödigt lidande för patienten. Miljöpartiet vill att läkemedelskontrollerna ska bli bättre. Alla vårdenheter ska ha tillgång till farmakologisk kompetens. Det är viktigt att nya effektiva läkemedel introduceras i hela Skåne enligt en gemensam plan. Idag ser vi framförallt geografiska skillnader inom detta område.

Läkemedelsgenomgång för äldre

Många äldre människor får ofta för många läkemedel utskrivna. En felaktig medicinering kan skapa ohälsa, dålig balans och förvirring. Miljöpartiet vill att alla äldre som behandlas med läkemedel ska få årlig läkemedelsgenomgång.

Läkemedel och miljö

Miljöpåverkan från läkemedel blir allt mer uppenbar. Redan idag hittas spår av läkemedel i kranvatten. Region Skåne måste arbeta mer aktivt med frågan utifrån nya forskningsresultat och i samarbete med universitet och kommunerna. Eftersom EU:s regler inte tillåter ett tvingande nationellt system för miljöklassificering av läkemedel har ett system för frivillig miljöklassificering av läkemedel tagits fram. Miljöpartiet vill att Region Skåne snarast börjar använda sig av denna klassificering. Utifrån systemet kommer Region Skåne att ha möjlighet att använda läkemedel med stark miljöpåverkan på ett mer ansvarsfullt sätt.

En mångfald av behandlingsformer

Miljöpartiet vill att friskvård, kultur, kost, sjukgymnastik och massage blir lika självklara delar i en behandling som läkemedel. Varje gång ett recept skrivs ut ska ett aktivt val göras mellan läkemedel och andra möjliga eller kompletterande insatser. Det behövs en mångfald av behandlingsformer för att möta individuella behov men också för att inte överanvända läkemedel. God utbildning och fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig för att väga behandling med läkemedel mot annan behandling.

Forskning visar att miljönära vård såsom trädgårdsterapi ger bra resultat vid vissa behandlingar. Vi vill anlägga trädgårdar vid sjukhus och psykiatriska avdelningar. Slutenvårdsavdelningar ska lyfta fram estetik och naturupplevelser.

Utbildning inom alternativ medicin

Patientens egen bedömning av sitt hälsotillstånd måste tas på allvar. Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att möta patienternas behov. Patientens rätt att välja behandlingsmetod och vård måste i möjligaste mån respekteras. Samtidigt måste denna rätt vägas mot intresset av en hög patientsäkerhet. Den som söker vård måste få möjlighet till information om olika behandlingsmetoder och evidens av metodernas effekt. Miljöpartiet vill att alla som arbetar inom sjukvården får chans att vidareutbilda sig inom beprövade alternativmedicinska behandlingsmetoder för att få större insikt i vad de innebär och hur de påverkar patienten och dennes behandling.

Fysisk aktivitet på recept

Att i stället för eller som komplement till medicin kunna skriva ut motion som behandlingsmetod har fungerat bra. Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra ett trettiotal sjukdomstillstånd (t ex högt blodtryck, ont i ryggen och depression). De positiva effekterna uppnås oavsett ålder eller träningsvana. Miljöpartiet vill att förskrivningen av fysisk aktivitet på recept ska öka och rutinmässigt övervägas som behandlingsalternativ.

Kultur på recept

Det finns ett tydligt samband mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kulturaktiviteter är ett värdefullt komplement till fysisk rehabilitering och behandling. ”Kultur på recept” kan till exempel ingå i behandlingen för dem som drabbats av stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Miljöpartiet vill att konceptet ”Kultur på recept” utökas. Vi vill även att dessa alternativa metoder utvärderas, både ekonomiskt och ur ett folkhälsoperspektiv

Kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider och minska behovet av mediciner. Miljöpartiet vill utveckla ”Kultur på recept” för att ge nya perspektiv, stimulans och bidra till ett ökat fokus på det friska. Inom ramen för detta vill Miljöpartiet utöka ”Kultur på recept” så att det inkluderar hela Skåne.

Natur på recept (NUR)

Region Skåne erbjuder redan idag personer med bland annat stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö. Målet är förbättrad hälsa och funktion för patienten som ett led i återgång till arbete. Detta heter naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) men kallas något förenklat för "natur på recept". Rehabiliteringen riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett komplement till den medicinska vården.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under många år bedrivit utveckling och forskning kring NUR vilket har visat positiva resultat och stor nytta för patienterna. Miljöpartiet vill att NUR som hälsofrämjande behandlingsform ska utvecklas och breddas inom Region Skåne. Fler avtal ska skrivas med fler landsbygdsföretag eller verksamheter som kan erbjuda NUR. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas, särskilt utifrån ekonomiska och folkhälsomässiga perspektiv.

Psykisk aktivitet på recept

Psykisk aktivitet på recept kan användas framförallt till äldre som riskerar demens, då det finns samband mellan minskad psykisk aktivitet och demens. Äldre som blir mer isolerade och tappar orken, bör uppmuntras till att läsa, lära och stimuleras mer för att hålla skärpan och lusten uppe.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: