Öresundsregionen

Ett bättre samarbete i Öresundsregionen skapar fler gröna jobb

Miljöpartiet vill

  • Ha ett bättre samarbete i Öresundsregionen för att skapa gröna jobb
  • Att Region Skåne arbetar för att minska juridiska och praktiska hinder för integrationen i Öresundsregionen
  • Att Region Skåne främjar ett ökat utbyte mellan universitet och högskolor i Öresundsregionen
  • Att det skapas en fast järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
  • Att det ska vara möjligt att få studentrabatt vid resor över sundet oavsett studieort
  • Att tågresor över sundet blir billigare

Turismen ökar i hela Öresundsområdet. Det visar tydligt att turismen är ett viktigt utvecklingsområde för Öresundsregionen. Utbudet av kultur och nöjen är stort i området och möjligheten för alla att ta del av det som erbjuds blir allt större. Även möjligheten att studera på båda sidor om sundet ökar snabbt. Miljöpartiet menar att turism liksom kultur och utbildning är viktiga faktorer för framtidens gröna jobb. Vi vill därför ha ett bättre samarbete i Öresundsregionen.

Att leva i Öresundsregionen

Miljöpartiet ser möjligheterna med att leva tillsammans i Öresundsregionen. Det handlar om ett utbyte av bland annat jobb, bostäder turism och kultur. Det finns dock hinder för att kunna arbeta och leva på samma villkor på båda sidor av sundet. Till exempel har länderna olika regler då det gäller skatt, socialförsäkringar, a-kassa och pensioner. Miljöpartiet menar att dessa hinder snarast måste bort för att skapa en bättre integration inom regionen.

Även språken kan ibland innebära hinder. Det är viktigt att barn på båda sidor om sundet tidigt kommer i kontakt med grannlandets språk för att långsiktigt verka för ett tätare samarbete mellan länderna och en bättre integration. Ett ökat utbyte mellan universitet och högskolor bidrar också till större gemenskap och förståelse. Vi vill göra det lättare att validera kunskap så att fler personers kompetens kommer till rätta.

Miljöpartiet vill att Öresundsregionen blir en modellregion för gröna transporter. Vi vill utvidga och koppla samman kollektivtrafiken på båda sidorna om sundet. Miljöpartiet ser behovet av att ha en fast järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för att möjliggöra ett hållbart transportsystem.

Vi vill inrätta en Öresundsbörs för att stimulera fler företag att etablera sig och investera sina pengar i Skåne.

Utökad studentrabatt

Det finns ett etablerat system med studentmedarbetare i Danmark där skånska ungdomar kan söka anställning. Men eftersom studenter som läser vid de skånska lärosätena och bor i Skåne betalar fullt pris för ett pendlarkort över sundet så minskar den privatekonomiska vinningen markant för en studentmedarbetare som oftast arbetar omkring 15 timmar i veckan. Studentrabatt skulle öka incitamenten att våga söka studentjobb på andra sidan sundet, och på så sätt snabba på integrationen.

Öresundsbron

Öresundsbron är viktig för integrationen i regionen och bidrar till en utveckling av näringslivet vilket gynnar alla. Därför menar Miljöpartiet att det är orimligt att enbart de som färdas över bron ensamma ska betala hela kostnaden för brobygget samt räntekostnader. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne verkar för att tågresandet över sundet blir billigare via sänkta banavgifter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: