Öresundsregionen

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Öresundsregionen är en stark tillväxtregion med stor påverkan på Skåne och Sverige. Regionen har stor potential och kopplar ihop Sverige med resten av Europa. För att regionen ska fortsätta frodas krävs att människor, företag, varor, transporter och tjänster kan förflytta sig fritt inom regionen. Människor måste kunna leva, bo och arbeta på båda sidor om sundet och enkelt kunna förflytta sig däremellan. Miljöpartiet vill ha ett fritt resande, utan gränskontroller, mellan Sverige och Danmark. Vi vill också att Region Skåne arbetar för att minska juridiska och praktiska hinder för integrationen i Öresundsregionen.

Att leva i Öresundsregionen

Miljöpartiet ser möjligheterna med att leva tillsammans i Öresundsregionen. Det handlar om ett utbyte av bland annat jobb, bostäder, turism och kultur. Det finns dock hinder för att kunna arbeta och leva på samma villkor på båda sidor av sundet. Till exempel har länderna olika regler då det gäller skatt, socialförsäkringar, a-kassa och pensioner. Miljöpartiet menar att dessa hinder snarast måste bort för att skapa en bättre integration inom regionen. Vi vill inrätta en Öresundsbörs för att stimulera fler företag att etablera sig och investera sina pengar i Skåne.

Även språken kan ibland innebära hinder. Det är viktigt att barn på båda sidor om sundet tidigt kommer i kontakt med grannlandets språk för ett långsiktigt samarbete mellan länderna och en bättre integration. Ett ökat utbyte mellan universitet och högskolor bidrar också till större gemenskap och förståelse. Vi vill göra det lättare att validera kunskap så att fler personers kompetens kommer till rätta.

Turismen ökar i hela Öresundsområdet och utbudet av kultur och nöjen är stort i området.  Turism är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde för Öresundsregionen. Miljöpartiet menar att turism liksom kultur och utbildning är viktiga faktorer för framtidens gröna jobb.

Resa över sundet

Öresundsbron är viktig för integrationen i regionen och bidrar till en utveckling av näringslivet vilket gynnar alla. Därför menar Miljöpartiet att det är orimligt att enbart de som färdas över bron ska betala hela kostnaden för brobygget samt räntekostnader. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne verkar för att tågresandet över sundet blir billigare, detta kan t ex ske genom sänkta banavgifter. Det ska vara möjligt att få studentrabatt vid resor över sundet oavsett studieort.

Miljöpartiet vill att Öresundsregionen blir en modellregion för gröna transporter. Vi vill utvidga och koppla samman kollektivtrafiken på båda sidor om sundet. Miljöpartiet vill verka för en ökad kapacitet av spårbundna transporter över Öresund för att skapa ett mer hållbart transportsystem.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: