Personalpolitik

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Vi blir hela tiden fler medborgare i Skåne, vilket innebär att framtidens vårdbehov kommer att öka och därmed även antalet personer som arbetar inom vården. Vården i Skåne ska vara en vård byggd på kunskap och för det behövs anställda med olika specialkompetenser. Vår vision är att all vård ska vara trygg både för den som vårdas och för den som utför vården. Miljöpartiet menar att det också måste finnas tid för reflektion. Vårdpersonal ska inte digna under administrativa uppgifter utan ha tid till mer patientnära arbete. Miljöpartiet vill att Region Skåne strävar mot att all personal ska vara tillsvidareanställd.

De anställda ska ges ökade möjligheter till inflytande och medbestämmande vid till exempel omorganisationer. Det ska finnas en aktiv dialog mellan Region Skåne som arbetsgivare och den anställde och anställda inom vården ska ha en möjlighet att påverka sin arbetssituation. Region Skåne ska jobba för att förbättra status för sjuksköterskeprofessionen samt ge sjuksköterskor ansvar för kvalificerade bedömningar av patientens omvårdnadsbehov och gehör för de omvårdnadsinterventioner de föreslår. Vi vill att undersköterskans roll och kunskapsnivå ska utvecklas. Miljöpartiet vill också stärka ledarskapet inom vården och i synnerhet mellanchefernas arbetssituation. Vi vill möjliggöra och underlätta klimatsmart resande för anställda i Region Skåne. Möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid ska erbjudas när det är möjligt.

Lika lön

Inom Region Skåne finns många yrken som av tradition är kvinnodominerade, vilket ofta innebär jobb med lägre lön än motsvarande mansdominerade yrken. Även inom samma och likvärdiga yrken har kvinnor lägre lön än män. Miljöpartiet menar att Region Skåne måste bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det handlar om lika lön, rimliga arbetsvillkor, trygga anställningsformer samt rätten till heltidsarbete. Miljöpartiet vill att regionen i sin roll som arbetsgivare säkerställer att män och kvinnor med likvärdiga arbetsuppgifter, erfarenheter eller utbildning erhåller lika lön.

Utbildning ska löna sig

Trygga arbetsplatser och trygg vård handlar om att den som arbetar i vården har den utbildning som krävs. Miljöpartiets mål är att alla vårdanställda som vill fortbilda eller vidareutbilda sig ska uppmuntras att göra det. Vi lever i en föränderlig värld som påverkas av ny forskning och nya idéer som kan underlätta i vården. Det finns bland annat ett stort behov av sjuksköterskor med vidareutbildning. Miljöpartiet vill att den som utbildar sig till specialistsjuksköterska ska få betald utbildning och höjd lön. Vi vill också att det ska finnas möjlighet att få specialistutbildning för andra yrkesgrupper så som paramedicinare. Landstingen bör ta fram ett gemensamt regelverk för utbildningsförmåner som ges vid fortbildning, dessa bör likna modellen för Vårdförbundets AST-tjänster. Region Skåne måste i samverkan med andra medverka till fler utbildningsplatser för alla grupper inom vård och omsorg. Det är också viktigt att tillåta lokala och verksamhetsanpassade scheman för alla grupper inom vården, detta samtidigt som man även i högre grad schemalägger läkare och deras jourer.

Samma chanser

Det är viktigt att alla som söker jobb bedöms likvärdigt oavsett bakgrund. Den sökande ska i anställningsförfarandet bedömas med avseende på utbildning, färdigheter och erfarenhet.

Allt fler människor i Skåne har ett annat modersmål än svenska och det kan innebära en del språkliga eller kulturella svårigheter i kontakt med vården, särskilt i en stressig vårdsituation. Samtidigt finns många skåningar i och utanför vården som har kunskap om andra kulturer, har ett annat modersmål än svenska eller talar flera främmande språk. Vi måste ta vara på den kompetensen och räkna dessa kunskaper som en merit vid anställning. Region Skåne bör verka för att nyligen invandrad utländsk arbetskraft bättre tas tillvara inom vården.

Miljöpartiet vill att Region Skåne i större utsträckning räknar med äldre som en arbetskraft på arbetsmarknaden. Vi har idag flera bristyrken där äldre behövs i samhället och på arbetsmarknaden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: