Personalpolitik

Miljöpartiets regionpolitiska program 2010-2014 om Region Skånes personalpolitik.

Miljöpartiet vill

  • Att Region Skånes lönesättning bygger på att likvärdiga utbildningar och arbetsinsatser ska lönesättas likvärdigt, oavsett kön
  • Att Region Skåne prioriterar de lågavlönade i verksamheten
  • Att Region Skåne inför traineesystem i vården

 

Region Skåne är en stor arbetsgivare med hög andel kvinnliga arbetstagare. Vi arbetar hårt för att genomdriva lika lön för lika arbete inom Region Skåne. Arbetet med likabehandling ska genomsyra hela Region Skåne. Likabehandling är viktigt för såväl arbetstagarna som för verksamheten i stort. Jämlika, jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser i Region Skåne ger de bästa förutsättningar för en god vård.

 

Samhället värderar kvinnors och mäns arbete olika lönemässigt. Det är väsentligt att likvärdiga utbildningar och arbetsinsatser lönesätts likvärdigt, oberoende av om arbetet utförs i offentlig eller privat sektor. Region Skåne ska vara pådrivande i dessa frågor, främst genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

Lön ska sättas efter lönesamtal och medarbetarsamtal. Arbetsmarknadens parter förhandlar centralt om löner. Region Skåne har viss möjlighet att påverka lönebilden regionalt. Denna möjlighet kan utnyttjas för att påverka rekryteringsläget eller medverka till att stärka yrkesgrupper som släpat efter lönemässigt. För att synliggöra de påslag som faktiskt görs i samband med centrala avtal, ska de redovisas i kronor istället för i procent.

 

Inflytandet över den egna arbetssituationen måste öka för alla yrkesgrupper. Personalens kompetens och delaktighet måste ges bättre förutsättningar att forma verksamheten. För detta krävs ett gott ledarskap, som ser individens kompetens i relation till gruppen. Mobbning på arbetsplatser kan aldrig accepteras.

 

Alla personalgruppers kompetenser och yrkesroller ska tas tillvara. Rådande hierarkier kan behöva brytas, bland annat vill vi att chefer rekryteras ur samtliga yrkesgrupper. Läkarna bör, i likhet med övrig personal, få sina arbetstider schemalagda. Detta leder till ökad tillgänglighet och kvalité. Vi vill även att politiken får utökat inflytande över specialistläkarna, så att de bättre svarar mot behovet.

 

Vi vill skapa incitament för ökad kvalité och tillgänglighet på verksamhets- och individnivå i vården. Uppfinningsrikedom och kvalitetsförbättringar ska uppmärksammas genom ett årligt verksamhetspris inom regionens verksamheter.

 

Region Skånes policy om att anställningar ska utlysas som heltid ska ligga fast. Detta är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för möjligheten att kunna rekrytera personal i framtiden. Men alla anställda ska också ges möjlighet att gå ner i arbetstid, om de så vill För att lösa framtidens rekryteringsproblem krävs förbättrade valideringsinstrument av utländska utbildningar, kompletterat med nödvändiga utbildningar inom exempelvis svenska språket. Region Skåne bör medverka till ett regionalt vårdcollege tillsammans med kommunerna i Skåne. Vårdcollage är en modell där skolan och framtida arbetsgivare samt facken och högskolor samarbetar för att höja statusen på gymnasieutbildningar med bland annat vårdinriktning. Projekt, vars mål är att få fler män att välja vårdyrket, ska stödjas. Antalet utbildningsplatser inom läkarutbildningen i Skåne måste öka. Vi vill även införa ett traineesystem inom vården.

 

Vi ser ett helägt gemensamt bemanningsföretag som en bra väg för att klara toppar inom den kommunala och regionala vården. Detta leder även till ökad förståelse mellan kommunala och regionala vårdformer. Inom ramen för detta anser vi också att det skulle vara möjligt att införa en typ av tidsbestämd ”friårsverksamhet” samt ett välutbyggt traineesystem.

 

Avidentifierade ansökningshandlingar och positiv särbehandling vid samma meriter, kan vara sätt att öka den etniska mångfalden inom vården. Språk bör ses som en merit.

 

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att Region Skåne arbetar med personalstödsprogram, löneväxling, ersättning för kostnader vid motion, samt schemaläggning som kan anpassas till verksamhetens och den enskildes livspussel. Naturligtvis behövs även en god företagshälsovård.

 

Sjukfrånvaron har minskat de senaste åren, men vi ser fortfarande att vissa personalgrupper har höga sjukskrivningstal. Det är väsentligt att dessa yrkesgrupper, som ofta är sämre betalda, möjliggörs effektiv rehabilitering och anpassade arbetsinsatser. Vi ser det som väsentligt att Region Skåne tar initiativ till pilotprojekt med kortare arbetstid med bibehållen lön för dessa grupper.

 

Region Skånes anställda måste ges goda förutsättningar att vara klimatsmarta. Vi vill att de anställda får tillgång till ett rabatterat kollektivt resande eller resande via cykel. Ökad arbetspendling via cykel eller buss bidrar även till ökad fysisk aktivitet, något som kan uppmuntras via en friskvårdscheck. Vi vill ha effektivare styrning av anställdas arbetsresor – minska andelen som använder bilpoolsbil till förmån för kollektivtrafik. Region Skåne ska tillhandahålla tjänstecyklar för kortare resor. Vi vill införa styrmedel för anställdas arbetspendling, bland annat parkeringsavgift vid arbetsplatsparkering. Det ska alltid finnas bra cykelparkeringar vid arbetsplatserna.

 

Forskning och utveckling är viktigt för att skapa attraktiva arbetsplatser. Möjligheten att styra sin egen kompetensutveckling inom yrkesrollen bör stärkas genom införande av kompetenskonto i Region Skåne. Utbildningar arrangerade av arbetsgivaren ska fokusera på patientens/kundens perspektiv. Kompetensutveckling måste ses som integrerad del av verksamheten.

 

Vid entreprenadutsättning av verksamheter ska krav ställas på verksamhetsövergång, kollektivavtal och meddelarskydd. Även den framtida arbetsmiljön ska vägas in. Upphandlingar kräver ett gott samarbete med de fackliga organisationerna, som har mycket att bidra med. Allmänt är det viktigt att facken ses som samarbetspartners kring frågor om bättre arbetsmiljö och vårdutveckling.

 

Miljöpartiet vill se ett aktivt personalstrategiskt arbete för att skapa en god beredskap inför de kommande stora pensionsavgångarna. Arbetsplatserna ska så långt det är möjligt hållas tillgängliga för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att bli medarbetare. Även de som har nedsatt arbetsförmåga  ska vara välkomna som medarbetare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: