Biologisk mångfald

Skydda den biologiska mångfalden

Region Skåne måste ta hoten mot den biologiska mångfalden på största allvar. Skyddet av djur och
växter måste få mycket högre prioritet i de politiska beslut som tas. Som del av ett aktivt miljöarbete
behöver regionen därför titta på hur den biologiska mångfalden kan stärkas, med en strategisk plan för hur arbetet ska utvecklas.

Idag minskar värdefulla habitat i Skåne. Sättet vi brukar det skånska landskapet på tär på resurser-
na. Mindre än fem procent av den totala landytan i ­Skåne är skyddad.

Därför vill vi:

Ha fler skyddade områden. Vi vill att Region Skåne aktivt arbetar för att mer mark och fler biotoper blir naturskyddsområden och att takten på restaurering av värdefulla mark- och vattenområden ökar. Även om ansvaret i första hand ligger på andra myndigheter vill vi att regionen driver på för fler naturreservat och arbetar för att det skapas biologiska korridorer som binder samman skyddade områden, vilket ger arter bättre möjligheter att överleva i sin naturliga utbredning.

Utveckla skogsbruket. Skogen sprudlar av liv, men i takt med att klimatet förändras och vild natur omvandlas hotas artrikedomen. Miljöpartiet vill att Stiftelsen Skånska landskap genom sitt stora
skogsinnehav går före och fasar ut avverkning genom kalhyggen. Region Skåne behöver aktivt
arbeta för att skydda den biologiska mångfalden i de skånska skogarna.

Utveckla ett giftfritt jordbruk. Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är jordbrukets användning av olika gifter. Miljöpartiet vill att maten som serveras i regionens verksamheter ska vara ekologisk och klimatsmart. Vi vill också att Region Skåne arbetar aktivt med att sprida goda exempel inom jord- och skogsbruket för att skydda och öka den biologiska mångfalden. Odlingsmetoder som ökar jordens bördighet och kolinlagring, och som bidrar till en biologisk mångfald, ska främjas genom ökade stimulanser.

Bygga för den biologiska mångfalden. Åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och gynna insekter och pollinatörer behöver planeras in på ett tidigt stadium i regionens byggprojekt. Det kan till exempel handla om gröna tak, lokal dagvattenhantering och gröna väggar. Det bidrar också till att minska risken för översvämningar, dämpar buller och tar upp luftföroreningar.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter