Hav, sjöar och vattendrag

Ta hand om haven och sjöarna

Östersjön är en självklar del av Skånes identitet. Den långa kusten med de milslånga sandstränderna lockar till rekreation och härliga bad. Men under ytan är Östersjön ett hav i kris. Övergödning, miljögifter, klimatförändringar, plastskräp och läkemedelsrester bidrar alla till att det marina livet är hotat.Sedan millennieskiftet har bottendöden brett ut sig i rasande fart. Idag är en yta dubbelt så stor som Danmark så pass syrefattig att allt liv försvunnit.

Miljöpartiet arbetar för att öka skyddet av hav, sjöar och vattendrag. För att vända trenden behövs ett ökat samarbete – både med kommuner och myndigheter här i Sverige och med våra grannländer. Region Skåne måste gå i spetsen för ett gemensamt miljösamarbete runt Östersjön, där även gemen­samma åtgärder mot överfiske ingår. Mer resurser måste läggas på att nå Agenda 2030-målet om att till 2025 avsevärt minska alla slags föroreningar i havet. Region Skåne behöver aktivt stötta olika projekt för att minska plast- och mikroplastföroreningar och för att samla in och återvinna spökgarn och uttjänta fiskeredskap. Utsläppen av läkemedel måste minska, med minskad antibiotikaföreskrivning, bättre rening av utsläppen från regionens sjukhus och mer hjälp till kommunerna i arbetet för en bättre rening av läkemedelsrester från hushållsavloppen.

Situationen i Öresund är betydligt bättre än i Östersjön. Det visar att förändring är möjligt. De ­senaste åren har mycket gått åt rätt håll i sundet. Det betyder dock inte att alla hot är borta. Fortfarande finns problem med till exempel olaglig trålning och avloppsvatten som släpps ut orenat. Anläggandet av den danska konstgjorda ön Lynetteholm är ett annat exempel.

För att öka skyddet vill Miljöpartiet se ett eller flera större marina naturreservat i Öresund. Vi vill också att delar av sundet på sikt blir en marin nationalpark och att hela sundet blir ett biosfärområde. Övervakningen av trålningsförbudet måste skärpas och arbetet med att skydda Öresund måste få mycket högre prioritet i Greater Copenhagen-samarbetet.

Miljöpartiet vill främja livet i havet genom att ställa om till ett hållbart fiske. Region Skåne ska vid upphandlingar stötta det hållbara och småskaliga kustnära fisket och ställa krav på att fisket skett skonsamt, utan destruktiva fiskemetoder som storskalig bottentrålning. Fisken som köps in ska i möjligaste mån vara KRAV-märkt.

För att skapa renare hav och vattendrag ­måste kunskapen höjas. Miljöpartiet vill att regionen ­aktivt stöttar de marina centrum som finns i Skåne.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter