Idéburen sektor

Idéburen sektor

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Idéburen sektor är samhällets tredje ben och bör ges utrymme och möjlighet att spela en allt viktigare roll i Region Skåne. Miljöpartiet vill att förutsättningarna förbättras för idéburna organisationer att vara likvärdig aktör inom regionens verksamhet. Vi ser gärna att idéburna organisationer driver verksamheter inom Region Skåne och vill stärka deras möjligheter att lägga anbud vid upphandlingar. Arbete med IOP (idéburet offentligt partnerskap) bör utvecklas och användas än mer inom områden och verksamheter där det är lämpligt och önskvärt. Miljöpartiet vill att idéburen sektor värderas och behandlas som en viktig skola och inspiratör för det demokratiska systemet. De idéburna organisationerna är en viktig plattform; genom kunskap och lärande inspireras medborgare och medlemmar till delaktighet, påverkan och allas lika rätt. Region Skåne bör bli än bättre på att samverka och samarbeta med den idéburna sektorn i Skåne för att öka valdeltagande och underlätta medborgardialog.

Idrottsrörelsen och den idéburna sektorn

Idrottsrörelsen i Skåne är en viktig samarbetspartner och aktör för ökad fysisk aktivitet bland skåningarna. Idrotten erbjuder aktivitet och rörelse under organiserade, trygga och ledarledda former vilket starkt bidrar till en bättre folkhälsa, särskilt bland barn och ungdomar. Ett väl fungerande samarbete med idrottsrörelsen är viktigt för att öka det lustfyllda idrottandet på en allmän nivå och förhindra utslagning, för tidiga elitsatsningar och idrottsskador hos unga. Vid sidan om stöd för och dialog med den organiserade skånska idrottsrörelsen ska Region Skåne också verka för att bättre uppmärksamma nya former av fysisk aktivitet och rörelse. Många barn, ungdomar och vuxna ägnar sig åt aktiviteter och rörelse utanför idrottsföreningar. Miljöpartiet ser positivt på alla former av berikande hälsofrämjande fysisk aktivitet. För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi därför stärka Region Skånes stöd till nya former för idrott och fritid.

För att skapa lika förutsättningar för alla att utöva idrott så vill Miljöpartiet fortsätta att utveckla det idrottspolitiska programmet, som bland annat uppmuntrar till aktivitet, friskvård och integration. Region Skåne bör stödja gränsöverskridande samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsområdet. I förlängningen kan det leda till positiva gemensamma upplevelser, stärkt identitet och motverka utanförskap. Miljöpartiet vill verka för en jämställd idrott där stöd och resurser fördelas jämnt mellan könen.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör en viktig del av en hållbar samhällsutveckling. Vi ska stärka och utveckla samverkan med den idéburen sektor för att bidra till en ökad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Exempelvis genom långsiktiga satsningar som IOP (idéburet offentligt partnerskap) och olika samverkansprojekt för att skapa en socialt hållbar utveckling i regionen.

  

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter