Ett levande kulturliv i Skåne

Vi älskar kultur

Miljöpartiets vision är ett kulturliv som sjuder av idéer och nyskapande, där nya uttryck tillåts att blomstra ut och där etablerade aktörer, både stora och små, har möjlighet att utvecklas.

Ett samhälle som inte satsar på kulturen och på sina kreativa förmågor blir snart ett före detta samhälle.

Det här är utgångspunkten för Miljöpartiets kulturpolitik i Skåne. Politiken ska ge möjligheter och stödja det som spontant uppstår, men inte styra innehåll och detaljer. Principen om armlängds avstånd ska gälla.

I en tid av hotande kultur- och demokratiskymning är Miljöpartiet en stark röst för kulturen i alla dess former. När populistiska rörelser vill nedmontera kulturen vill vi istället stärka den.

Miljöpartiet i Region Skåne vill:

 • Stärka det fria kulturlivet. För att stärka det fria kulturlivet vill vi därför öka regionens stöd till olika kulturaktörer och kulturskapare. Vi vill särskilt att villkoren för verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel förbättras och att resurserna ökar för att fler ska kunna ta del av dem. Vi vill också att möjligheten att söka fria medel för mindre projekt stärks samt öka stödet till kollektivverkstäder och centrumbildningar.
 • Bättre villkor för kulturarbetare. Många kulturarbetare lever under tuffa förutsättningar med otrygga anställningar, få beställningar och låga ersättningar. Genom att satsa på kulturen kan villkoren för kulturarbetarna bli bättre. Verksamheter där Region Skåne är ägare ska alltid betala ut avtalsenliga ersättningar även till frilansare. Regionen ska aktivt stödja arrangörer och kulturskapare, inklusive frilansare, som drabbats av pandemins följder.

  En av orsakerna till den osäkerhet som präglar många kulturskapares arbetsvillkor är kortsiktigheten i de bidrag som det offentliga betalar ut. Region Skånes verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel ges bara ett år åt gången, vilket gör det omöjligt för kulturaktörer att planera på längre sikt. Miljöpartiet vill därför utveckla hur bidragen ges för att skapa en större långsiktighet samt höja bidragen till det fria kulturlivet.

 • Kultur oavsett var du bor och vem du är. Region Skåne behöver bli mycket bättre på att arbeta för att alla människor – oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, funktionsvariation eller geografisk hemvist – ska ha rimliga och likvärdiga möjligheter att kunna ta del av konst och kultur.

  Miljöpartiet vill att de kulturinstitutioner som Region Skåne är ägare av ska ha ett tydligt uppdrag att se till att alla invånare får tillgång till deras verksamheter.

 •  

  Kultur för barn och ungdomar. Miljöpartiet vill att Region Skåne särskilt prioriterar barn- och ungdomskultur, med utökat stöd till kulturella aktiviteter som riktar sig till barn och unga. Vi vill göra det lättare för barn och unga att vara kreativa och ta del av olika kulturella uttryck samt visa alternativ till det som för ögonblicket är mest populärt och kanske enbart kommersiellt.

  Som del av det arbetet behövs satsningar på Skånes kulturskolor. De är visserligen kommunala verksamheter, men regionen kan bidra i arbetet med att utveckla och stärka dem. Vi vill bland annat att Region Skånes kulturinstitutioner får i uppdrag att utöka samarbeten med Skånes kulturskolor och med skolor och förskolor och att Region Skåne arbetar övergripande för att förbättra samverkan mellan kultursektorn och kulturskolor, skolor och förskolor. Det är särskilt viktigt i mindre kommuner.  Region Skåne behöver också arbeta aktivt för att utveckla kommunernas kulturgarantier och arbeta för att fler former av kultur ska ingå i där.

 •  

  Kulturen måste spegla mångfalden av människor. Skåne präglas av en stor mångfald. Här bor och verkar människor från hela världen. Därför är det så viktigt att alla också kan känna igen sig i kulturen och i kulturutbudet. Att känna sig representerad i kulturen är en demokratisk fråga som bidrar till integrationen.

  Miljöpartiet vill därför stärka mångfaldsarbetet inom kultursektorn. Utbud och program hos Region Skånes kulturinstitutioner behöver bli bättre på att spegla den mångfald av människor som finns i Skåne. Det gäller både utifrån etnicitet, kulturell bakgrund, sexualitet, funktionsvariation, kön och andra faktorer.

 •  

  Bygg ut biblioteken. Biblioteken har en helt avgörande roll att spela i ett demokratiskt samhälle. De är både arenor för litteratur och läsning och mötesplatser för människor, med möjlighet att söka information och ta del av kulturevenemang.

  Miljöpartiet vill därför se kraftiga satsningar på biblioteken. Folkbiblioteken är kommunala angelägenheter, men regionen har ett lagstadgat ansvar och en viktig roll att spela i samordning och verksamhetsutveckling. Vi vill att Region Skåne arbetar aktivt med att utveckla och stärka Skånes bibliotek. Det kan till exempel ske genom olika stödinsatser och utvecklingsbidrag samt genom att underlätta samarbeten mellan olika bibliotek.

  Alla ska ha tillgång till biblioteken. Arbetet för att nå äldre och personer med funktionsvariationer behöver utvecklas. Biblioteken har också en viktig roll att spela för att minska det digitala utanförskapet, och Region Skåne behöver stötta projekt för att lära ut digital kunskap och digital delaktighet i samhället. Region Skåne ska också arbeta aktivt för att stärka barn- och ungdomsverksamheterna på Skånes bibliotek, med bland annat fler läsfrämjande insatser.

 •  

  Spel är också kultur. Spelkultur är ett brett samlingsbegrepp för olika kulturformer kopplat till analogt eller digitalt spel och rollspel, lajv och cosplay.

  Men trots att spel i olika former alltid har varit en del av människans vardag och kultur har spelkulturen inte alltid getts samma status som andra kulturformer. Exempelvis har film och musik möjlighet att finnas kommersiellt på en marknad samtidigt som det finns offentligt stöd för smalare konstnärlig film och musik.

  I Skåne har spelbranschen rönt stora framgångar de senaste åren. Tillväxten har varit kraftig och framgångarna har lett till flera nya arbetstillfällen. Miljöpartiet vill att Region Skåne aktivt arbetar för att stödja den utvecklingen. De stöd som Region Skåne betalar ut till kulturlivet ska även kunna gå till spelkultur.

 •  

  Skåne ska vara en dynamisk filmregion. Film har en ställning som en av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid. Rörliga bilder, i alla dess former, gestaltar berättelser som når de flesta människor oavsett ålder och bakgrund.

  Samtidigt som IT-revolutionen har inneburit nya möjligheter för filmen som viktig konst- och kommunikationsform, är den lokala biografen en viktig hörnsten i filmens universum. Vi vill utveckla stödet till de lokala biograferna, särskilt på landsbygden, för att bidra till filmens infrastruktur och skåningarnas möjlighet till filmupplevelser på vita duken. De skånska filmfestivalerna är unika och nyskapande och kan utvecklas ytterligare.En stark filmproduktion i Skåne skapar uppmärksamhet och bidrar till att ur ett brett perspektiv stärka varumärket Skåne samtidigt som det utvecklar skånska kreatörer och bolag. Skåne är och ska fortsätta vara en av Skandinaviens mest dynamiska filmregioner genom fortsatta satsningar på film.

 •  

  Gör det lättare att åka kollektivt till kulturen. Samtidigt som den digitala tekniken river barriärer och gör kulturen tillgänglig för fler finns det också en oerhörd kraft i att få ta del av kulturen där den utövas.

  För att alla ska ha samma möjligheter att ta del av kultur- och idrottsevenemang behöver kollektivtrafiken samordnas och turerna tätas i samband med olika evenemang. Miljöpartiet vill att en kulturbiljett ska gälla som färdbevis för fler kultur- och idrottsevenemang i Skåne och hela Öresundsregionen, det vill säga att en Skånekulturbiljett och en Öresundskulturbiljett införs.

   

 • Kulturhistoria och kulturarv. Skåne har ett rikt kulturarv. Spåren av vår historia finns både i landskapet och på museer och i samlingar.

  Miljöpartiet vill stärka Region Skånes arbete med att värna vårt kulturarv, bland annat genom att öka resurserna till Regionmuseet Kristianstad och dess filialer och till Historiska museet i Lund. Vi vill också stärka skyddet av kulturlandskapet, där större hänsyn måste tas vid till exempel nybyggande och exploateringar.

  Skåne har på många sätt en unik historia som fler behöver få möjlighet att ta del av. Vi vill därför öka tillgängligheten till museer och kulturhistoriska besöksmål. Uppåkra är en unik arkeologisk plats, där människor bodde och verkade kontinuerligt under mer än 2000 år. Region Skåne behöver stötta arbetet med att göra Uppåkra till ett ledande centrum för arkeologi och historia.

 • Kultur i vården. Kulturen har en viktig roll att spela även inom hälso- och sjukvården. Kulturen får människor att må bra och kan förebygga ohälsa, ge en känsla av sammanhang och stärka den psykiska hälsan

  Miljöpartiet vill att Region Skåne utvecklar arbetet med kultur i vårdsammanhang. Vi vill se fler medvetna satsningar på konst, kultur och arkitektur i vårdmiljöer.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter