Region Skåne som arbetsgivare

Region Skåne som arbetsgivare

Region Skånes medarbetare utför hjältedåd varje dag. Det är tack vare personalen som patienterna kan erbjudas ett gott bemötande och en vård i världsklass. Samtidigt är en av sjukvårdens allra största utmaningar att rekrytera och behålla personal. För att lyckas med det måste Region Skåne bli en mer attraktiv arbetsgivare. Personalens engagemang och kunnande måste synas både i lönekuvertet och i arbetsvillkoren. Den anställda ska känna att arbetsuppgifterna är relevanta utifrån
utbildning och erfarenhet, så att kompetensen tas tillvara på bästa sätt.

Idag lider många vårdyrken av stress, dåliga scheman och för hög arbetsbelastning. Personalen slits ut.

Miljöpartiet vill öka de anställdas möjligheter att påverka sin arbetssituation och arbetstid. Så långt det är möjligt ska Region Skåne erbjuda individuellt anpassade scheman. Region Skåne behöver också titta närmare på och utveckla nya arbetstidsmodeller som möjliggör ett mer flexibelt arbetsliv. Mer tid ska ­avsättas för reflektion och återhämtning och det ska vara möjligt att kunna delta i fysiska aktiviteter på arbetstid. Villkoren för friskvård behöver bli bättre. Vi vill också ge de anställda ökat inflytande och medbestämmande, till exempel vid omorganisationer.

Miljöpartiet vill att alla vårdanställda som vill fortbilda eller vidareutbilda sig ska uppmuntras att göra det. Den som utbildar sig till specialistsjuksköterska ska kunna få betald utbildning.Efter avslutad utbildning är det viktigt att med arbetaren får använda sina nya kompetens och att det syns i lönekuvertet. Det ska också finnas möjlighet att få specialistutbildning för andra yrkesgrupper, till exempel logopeder, dietister och kuratorer. Undersköterskans roll och kunskapsnivå behöver utvecklas. Miljöpartiet vill också att fler yrkesgrupper, som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, efter överenskommelse ska kunna bedriva forskning på arbetstid.

För att det ska finnas en kontinuitet för patienterna är det viktigt att Region Skåne blir helt oberoende av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Satsningar på arbetsvillkoren för sjukvårdens anställda är ett avgörande verktyg för att minska behovet av hyrpersonal. De interna resursteamen behöver byggas ut för att i större utsträckning kunna täcka upp för både längre vakanser och enskilda pass med kort varsel.

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med över 36 000 anställda, inom en rad områden. Med det kommer ett stort ansvar, både för att få medarbetare att trivas och stanna kvar och för att hitta ny personal.

Oavsett om det är inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, serviceyrken, på koncernkontoret eller inom någon annan av regionens verksamheter, ska arbetet vara tryggt och präglas av ett stort mått av ­i­nflytande. Heltid ska vara norm och deltid ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar. Miljöpartiet vill också att Region Skåne ställer höga krav på goda arbetsvillkor även hos leverantörer och underleverantörer. Oavsett var en anställd arbetar inom regionen måste det finnas goda möjligheter att påverka sin arbetssituation, delta i fortbildningar och vidareutbildningar och vara delaktiga i omorganisationer.

Det ska vara möjligt att delta i fysiska aktiviteter på arbetstid, samtidigt som vi vill se bättre villkor för
friskvård.Miljöpartiet vill att Region Skåne blir bättre på att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som ett långt yrkesliv skapar. Äldre erfarna medarbetares kompetens måste bättre tas till vara. Vi vill underlätta kunskapsöverföringen vid nyanställningar och mellan generationer inför pensionering. Det kan till exempel ske genom att införa mentorskap.

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter