Primärvård

Lyssna

Primärvården är grunden i hälso- och sjukvården och ansvarar för huvuddelen av skåningarnas vardagliga vårdbehov. Denna vård ska vara lättillgänglig och finnas nära medborgaren. Invånarens egen valfrihet är och ska vara okränkbar och då är det viktigt med öppen data för att kunna följa kvalitén i verksamheten. Ersättningen ska stimulera dessa inriktningar.

Miljöpartiets bedömning är att primärvården är underfinansierad och att det behövs betydande ekonomiska tillskott under kommande mandatperiod. Kostnader som orsakas av eventuell onödig administration eller bristande IT-system måste lösas snarast. En framtida skattehöjning bör till stora delar tillfalla primärvården. Vi vill att primärvårdens procentuella andel av hälso- och sjukvårdens budget ska ligga på samma genomsnittliga nivå som övriga nordiska länder 2025.

Det bör i slutändan vara möjligt för Region Skåne att bestämma var man geografiskt ska få etablera sig. Individens egen valfrihet är och ska vara okränkbar och grundläggande för ökad personcentrerad vård. Miljöpartiet vill vidare att samarbetet mellan primärvården och kommunernas vård och omsorg ska stärkas i enlighet med hälso- och sjukvårdsavtalet.

Miljöpartiet vill stärka kvinnosjukvården i hela Skåne, med avsikt att förstärka förlossningsvården och amningsmottagningarna. Bemötandet och kunskapen om psykisk ohälsa måste förbättras på vårdcentralerna och barnavårdscentralerna.

Miljöpartiet vill att avgifterna till vårdcentralerna ska vara låga. Vi vill också helt ta bort avgifterna inom vården för personer över 85 år, då dessa inte sällan är en grupp som endast har allmän pension.

Snabb och enkel tillgång till vården

Miljöpartiet menar att det ska vara enkelt att nå sin vårdcentral och enkelt att få en tid. Vi vill att det ska vara lika enkelt att själv kunna beställa tid via nätet som att ringa. Genom att förenkla och göra det lätt att nå primärvården minskas belastningen på den övriga vården.  Tillgången till primärvård ska vara god i hela Skåne. Målet skall vara att vårdcentralerna har ett dygnet runt-ansvar för de som har störst behov. Detta gör att den akuta sjukvården kan koncentrera sig på patienter som behöver omedelbar och intensiv hjälp. Vårdens resultat ska vara lättillgängliga så att den vårdsökande kan göra ett val av vårdcentral som bygger på resultat och kvalité.

Den som söker vård ska inte behöva stå i kö. Den rikstäckande vårdgarantin säger att den som söker läkarvård ska få en läkartid inom sju dagar och att en behandling ska påbörjas senast inom tre månader. Miljöpartiet vill skärpa denna garanti inom Region Skåne. Den vårdsökande ska kunna nå sin vårdcentral och få tid samma dag. Max 60 dagar ska gå innan den vårdsökande får träffa en specialist och ytterligare max 60 dagar innan behandling getts, detta inräknat tiden för exempelvis röntgen.

Avancerad sjukvård i hemmet

Eftersom allt fler vårdas hemma måste vården i Region Skåne kompletteras med avancerade mobila team för vård i hemmet (ASIH). Miljöpartiet vill att ASIH byggs ut och utvecklas för att skapa större trygghet för patienten. Region Skåne måste säkerställa ett bättre läkarstöd till den kommunala hemsjukvården. Särskilt barn med svåra sjukdomar ska kunna vårdas i hemmiljö i största möjliga mån. Kommungränser ska aldrig vara ett hinder. Miljöpartiet vill att Region Skåne snarast startar verksamhet med avancerade mobila team som åker hem till sjuka och äldre människor.

Specialistvård på vårdcentralen

Allmänläkaren är en specialistkompetens på vårdcentralen och en viktig resurs. Miljöpartiet vill stärka primärvården med fler specialistläkarkompetenser och bättre tillgång till specialistläkare. Barnläkare ska exempelvis kunna finnas ute på vårdcentraler regelbundet. Även ortopeder, hjärtläkare och lungläkare ska vid behov finnas på vårdcentralerna. Medborgare i Region Skåne ska även ha rätt att söka specialistvård i hela landet. Detta är viktigt inte minst för personer med sällsynta sjukdomar. Vi vill ha fler specialistutbildningar i allmänmedicin.

Läs mer om våra förslag här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: