Strand och hav

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Skåne är ett landskap med en långt och vacker kust som delas mellan många kommuner. Eftersom vi har mycket bebyggelse nära stränderna är det viktigt med ett starkt skydd av kustremsan. Dels ur rättvisesynpunkt så att alla ska kunna njuta av hav och stränder. Dels ur ett biologiskt perspektiv så att strandlandskapet, växtligheten och djurlivet skyddas.

Östersjön är ett bräckt hav där salt och sötvatten möts. Det gör Östersjön mer känsligt för övergödning och kemikalieutsläpp än andra havsmiljöer. För att få ett hållbart ekosystem i Östersjön och bevara framtida generationers möjlighet att använda havet måste vi komma till rätta med dagens miljöproblem. Miljöpartiet vill att Region Skåne går i spetsen för ett gemensamt miljösamarbete runt Östersjön. Vi vill att jordbrukets och industrins utsläpp minimeras, och att allt avloppsvatten renas innan det når Östersjön.

Det behövs ett helhetsgrepp om strandskyddet i regionen. Miljöpartiet vill att Region Skåne tillsammans med kommunerna arbetar för att förverkliga en handlingsplan för bevarandet av befintliga strandmiljöer. Planen ska ge tydliga riktlinjer om vilka områden som ska bevaras och varför. Det samlade arbete som minskar erosionen i Skåne ska fortsätta.

Miljöpartiet vill starta ett regionalt initiativ för städning av den skånska kuststräckan.

För att skydda Öresunds känsliga ekosystem och skapa hållbara förutsättningar för rekreation och turism ska Region Skåne verka för att göra Öresund till en marin nationalpark. Tack vare trålförbud och miljöåtgärder har Öresund bra bestånd av fisk och vi tror att ett fortsatt förbud mot trålfiske är nödvändigt.

Fisket i Östersjön har gått alldeles för hårt fram, vilket har rubbat ekosystemen. Problemet med överfiske i kombination med utsläppen av näringsämnen från de omkringliggande ländernas avlopp och jordbruk har lett till syrebrist, ökad algblomning och bottendöd. Detta påverkar ekosystemen i naturen och därmed oss människor eftersom vi får sämre möjlighet att använda havet som en resurs. Miljöpartiet vill att Region Skåne samarbetar med nationer och regioner runt Östersjön för att minska problemen med överfiske.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: