Livskvalitet och folkhälsa

Miljöpartiet arbetar för ett jämställt Skåne som genomsyras av respekten för alla människors lika värde.

 

Stora delar av Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men många människors liv begränsas av ohälsa. Segregationen och de ekonomiska klyftorna ökar. Vi i Miljöpartiet vill ha ett friskt Skåne och friska skåningar med en stark framtidstro.

Livsvillkor och levnadsvanor påverkar hur vi mår. Livssituationen för nyanlända, asylsökande och papperslösa i Skåne måste förbättras och jämställdheten mellan invånarna öka. Miljön vi lever i, vår livsstil, de val vi gör och den mat vi äter påverkar hur vi mår. Därför ser vi att satsningar på miljö och klimat går hand i hand med ökad livskvalitet och bättre folkhälsa.

Vi i Miljöpartiet vill att en större andel pengar och verksamhet fokuseras på förebyggande arbete för bättre folkhälsa. Idéburna organisationer inom idrott, kultur, friluftsliv, vård eller samhällsfrågor aktiverar och utvecklar människor. I det förebyggande folkhälsoarbetet kan ideella organisationer spela en avgörande roll; som stöd och som socialt sammanhang. Till detta hör naturligtvis även satsningar på kultur. Kulturen och den idéburna sektorn är viktiga för samhällets utveckling mot hållbarhet och välfärd samt för integration, demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Perspektivet folkhälsa med fokus på människors livsvillkor ska genomsyra hela Region Skåne. Vi i Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla, i ett Skåne där alla behövs.

Därför vill vi:

 • Fördubbla de ekonomiska satsningarna på folkhälsa under 2018-2022
 • Att hälsofrämjande satsningar särskilt prioriteras till barn och unga
 • Utveckla de ekonomiska villkoren för den idéburna sektorn genom fler formella samarbeten (till exempel IOP) samt att Region Skåne i upphandlingar premierar samverkan med civilsamhället
 • Stimulera till ökad fysisk aktivitet och rörelseglädje i alla åldrar genom aktivt samarbete med föreningslivet och idrottsrörelsen
 • Upprätta en strategisk plan för att förbättra särskilt ungas levnadsvanor genom mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och minskad alkohol- och droganvändning
 • Öka medborgarnas inflytande i Region Skåne genom att införa och utveckla digitala e-förslag
 • Förbättra integrationen och minska utanförskap genom samarbeten med näringsliv, kommuner och föreningsliv
 • Att Region Skåne ska ta initiativ till ett skånskt barn- och kulturhus som grund för ett framtida nationellt kunskapscenter
 • Att Region Skåne främjar möjligheten till kulturupplevelser och säkerställer tillgången till en mångfald av kulturverksamheter
 • Bygga ut verksamheter kopplade till sexuell hälsa i hela Skåne
 • Säkerställa att kommande lösningar för e-hälsa är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning
 • Att hela Region Skåne blir mer tillgängligt för minoritetsgrupper, till exempel genom information och digitala lösningar på fler språk
 • Att Region Skåne tillsammans med kommunerna intensifierar sitt arbete mot hedersproblematik, barnäktenskap och könsstympning. Familjecentralerna har en nyckelroll i samarbetet

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: