Psykisk hälsa

Lyssna

Psykisk ohälsa är en folkhälsoutmaning som får stora konsekvenser för den enskilde såväl som för samhället i stort. Vi måste vända trenden.

Detta är ett av sex områden i Miljöpartiet i Skånes valmanifest 2018-2022. Läs gärna vårt förslag om hur barn- och ungdomspsykiatrin kan förbättras.

Psykisk ohälsa kan vara allt från att livet krisar tillfälligt till svårare tillstånd som kanske måste behandlas livet ut. Den psykiska ohälsan ökar i Skåne, både bland ungdomar och äldre. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress och utbrändhet ökar i befolkningen i stort men också bland Region Skånes egna anställda.

Det är viktigt att vi pratar om det psykiska måendet i samma utsträckning som fysisk hälsa. På så sätt ökar vi medvetandet och sänker trösklarna för att söka hjälp. Alla som mår dåligt psykiskt måste enkelt få kontakt med vården och hjälp i ett tidigt skede. Ungdomsmottagningarna ska ha ett särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienter med psykisk ohälsa, särskilt bland äldre patienter. Vi vill öka de skadereducerande insatserna i missbruksvården.

Vården behöver förbättras för personer med svåra psykiska sjukdomar. Vi måste våga prata om att självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor upp till 50 år. Miljöpartiet vill öka resurserna och medvetenheten i arbetet med att förebygga självmord så att nollvisionen kan uppnås. Det är både självklart och nödvändigt att Region Skåne vidtar en rad åtgärder för skåningarnas psykiska hälsa och för vårdens möjligheter att erbjuda vård och behandling.

Därför vill vi:

 • Att det ska finnas en möjlighet till kontakt med psykolog på varje vårdcentral
 • Öka tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin genom garanti för återbesök inom 20 dagar
 • Förbättra tillgängligheten till ungdomsmottagningar, till exempel genom digitala tjänster eller öppettider på kvällar, helger och skollov
 • Starta fler unga vuxna-mottagningar, en snabb och enkel väg in till stöd, samtal och hjälp
 • Barn- och ungdomshabilitering ska bli ledande i att använda sig av digital teknik för diagnos, utbildning och behandling
 • Inrätta ett kunskapscentrum med tillhörande vårdplatser i Skåne för att öka kunskaperna om ätstörningar och självskadeproblematik
 • Anställa fler rehabkoordinatorer inom primärvården för att korta sjukskrivningsperioden vid stress och utbrändhet
 • Att en större mångfald av evidensbaserade behandlingsmetoder erbjuds vid psykisk ohälsa eller stress och att forskning kring fler behandlingsmetoder stöds
 • Införa och utveckla en särskild psykambulans i Skåne
 • Satsa på kunskap för att minska tvångsinsatser i psykiatrin
 • Öka möjligheten till självinskrivningar inom psykiatrin i hela Skåne
 • Att Region Skåne ska ta initiativ till att införa en skånsk vårdgaranti för missbruksvård
 • Erbjuda särskilda vårdplatser för unga med missbruksproblematik samt förbättra vården för personer med missbruk och psykisk ohälsa
 • Utöka verksamheter som ger stöd till personer med PTSD (posttraumatisk stressyndrom)

Övriga områden i Skånes grönaste valmanifest:

Miljö och klimat

Hållbart resande

Nära och tillgänglig vård

Livskvalitet och folkhälsa

Vi utvecklar Skåne

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: