Äldre

Vi arbetar för att äldre ska ha samma rättigheter som andra människor.

Miljöpartiet vill

  • att alla ska ha rätt till stimulerande upplevelser både utom- och inomhus,
  • att vistelser i närnaturen erbjuds äldre, och att anpassningar för framkomlighet med rullstol/rullator samt utplacering av parkbänkar görs i närnatur t ex intill äldreboenden,
  • att läkemedelsbehandling av äldre grundas på noggranna utredningar och kontinuerlig uppföljning av effekter och biverkningar,
  • att förebyggande av ohälsa hos äldre prioriteras och inriktas mot äldres vanligaste hälsorisker (fallolyckor, benskörhet, depression, demens, urinvägsinfektioner, undernäring, stroke, med mera).

En glädjande utveckling är att allt fler får chansen att leva allt längre. För många innebär det att vi håller oss i huvudsak friska längre, men även åren med sjukdomar och stort hjälpbehov ökar. När vi blir äldre ska vi få vård efter behov och kunna få den hjälp som behövs för att leva ett värdigt och glädjerikt liv.

Miljöpartiets syn på god äldrepolitik utgår från förebyggande arbete och en helhetssyn på individen. Man ser hela människan och vårdar det som är friskt och starkt så att personerna kan behålla sina funktioner och känna livsglädje så länge som möjligt. Åldrandet är individuellt och behoven ser därför olika ut.

Den basala miljön kring de äldre såsom boende, mat, hälsa och ohälsa, aktiviteter, sociala kontakter, och tekniska hjälpmedel i hemmet är en förutsättning för ett värdigt och bra liv. Miljöpartiet vill att man hittar många olika sätt att bryta den ensamhet som drabbar många äldre. Ideella organisationer, privata entreprenörer och frivilliga liksom de anhöriga är viktiga delar i vård- och omsorgsverksamheten.

Äldre och patienter med kroniska sjukdomar ska ha säkerställd tillgång till regelbundna läkarkontakter. Det är för dessa patienter särskilt viktigt att få behålla kontakten med samma läkare.

Nästan inga läkemedel är specifikt utprövade på äldre människor. För att läkemedelsbehandling av äldre ska vara säker behövs det därför noggranna utredningar och uppföljning av effekter och biverkningar. 

Nyheter på Äldre

Värmland, 5 februari 2016

Varken ”ung och dum” eller ”gammal och snurrig”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter