Avfall

Avfallsmängderna ska minska och källsorteringen förbättras. I vårt framtida Värmland är det enklare att leva miljövänligt.

Miljöpartiet vill

  • att onödiga engångsartiklar ersätts med flergångsartiklar,
  • att källsortering av avfall tillämpas i alla delar av den offentliga verksamheten,
  • att organiskt avfall från bland annat sjukhus, kök och restauranger samlas in och används för energiutvinning genom rötning.

Vår vision av framtidens Värmland är ett alternativ till slit- och släng-samhället. Vi värmlänningar ska kunna leva på ett sätt som är möjligt för alla människor, utan att förstöra eller förbruka jordens resurser, så att samma goda liv blir möjligt även i framtiden. Hållbara produkter och färre förpackningar ger mindre mängd avfall.

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Du ska kunna få dina sorterade sopor hämtade lika smidigt som de osorterade hämtas idag. Det ska vara lätt att källsortera så att avfallet hanteras på det sätt som är bäst för miljön: i första hand återanvändning, i andra hand materialåtervinning, i tredje hand energiutvinning. Matavfall och liknande kan rötas och ge både biogas och biogödsel.

Landstinget producerar idag stora mängder avfall. Det är viktigt att både minska avfallsmängden och förbättra sorteringen. Några steg i rätt riktning är att samordna inköp och lagerhållning, för att minska mängden varor som kasseras och slängs, och att samla in matavfall från sjukhuskök och -restauranger.

Nyheter på Avfall

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter