Demokrati

Demokrati

Miljöpartiet vill se ett samhälle där varje medborgare har verkliga möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Vi anser att folket ska ha makten. Därför vill vi komplettera vårt parlamentariska system med mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet och fler möjligheter att påverka beslutsprocessen.

Miljöpartiet vill

  • att folkomröstningar ordnas i viktiga frågor och att folkomröstningars resultat respekteras,
  • att arbetet med olika former av medarbetardialog, brukardialog resp. medborgardialog vidareutvecklas,
  • att systemet med medborgarförslag vidareutvecklas,
  • att information från regionen ska vara tydlig så att alla kan sätta sig in i viktiga frågor innan de avgörs.

När stora och viktiga beslut ska fattas bör alla få delta, medan många detaljfrågor av praktiska skäl behöver överlåtas till folkvalda. Ett exempel på ett läge där det bör vara självklart att ordna en folkomröstning är om det skulle bli aktuellt att slå ihop vår region med något annan region. Folkomröstningar är ett bra sätt att ge alla medborgare en chans att påverka direkt i politiska frågor av särskilt stor betydelse.

För att fler människor ska vara delaktiga, och för att få så bra beslutsunderlag som möjligt, är det viktigt med olika former av dialoger inför beslut: dialog med medarbetare och fackliga organisationer, dialog med brukare (patienter, kunder) och anhöriga, och dialog med länsinvånare i allmänhet (medborgardialog), där även barn och ungdomar ingår. Region Värmland arbetar aktivt med att pröva olika former för medborgardialog, och det är ett arbete som vi vill fortsätta och vidareutveckla.

För att fler människor ska vilja engagera sig för miljö, solidaritet och en hållbar framtid måste demokratin stärkas så att fler röster kan höras. Det ska ske samtidigt som vi jobbar mot hat, hot och trackasserier av demokratiskt engagerade medborgare, journalister eller opinionsbildare. För att fler ska engagera sig demokratiskt måste människor kunna känna sig trygga att göra det, oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund, kön, ålder eller funktionsvariation.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter