Demokrati

Demokrati

Den svenska demokratin behöver förnyas och fördjupas. Vi måste få fler möjligheter att vara med och påverka. Inte bara genom att lägga en röst vart fjärde år. Det handlar om att komplettera vårt system med mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet och fler möjligheter att påverka beslutsprocessen.

Miljöpartiet vill

  • att arbetet med att pröva olika former för medborgardialog fortsätts och vidareutvecklas,
  • att information från regionkommunen ska vara tydlig så att alla kan sätta sig in i viktiga frågor innan de avgörs,
  • att folkomröstningar ordnas i viktiga frågor och att folkomröstningars resultat respekteras.

När stora och viktiga beslut ska fattas bör alla få delta, medan många detaljfrågor av praktiska skäl behöver överlåtas till folkvalda. Ett exempel på ett läge där det bör vara självklart att ordna en folkomröstning är om det åter blir aktuellt att slå ihop vårt landsting med något annat landsting. Folkomröstningar är ett bra sätt att ge alla medborgare en chans att påverka direkt i politiska frågor av särskilt stor betydelse. Det förutsätter dock att de valda politikerna visar respekt för folkomröstningarnas resultat. Även om lokala och regionala folkomröstningar enligt nuvarande lagstiftning endast kan vara rådgivande, så bör utgångspunkten vara att resultatet ska följas.

Även i frågor där själva beslutsfattandet ligger hos valda representanter kan det folkliga inflytandet ökas, och underlaget för besluten förbättras, genom olika former av medborgardialog. Landstinget i Värmland deltar i ett projekt som handlar om att pröva nya former för medborgardialog. Det är ett arbete som vi vill fortsätta och vidareutveckla.

I och med valet 2018 kommer en viktig demokratisering av Värmland att ske, genom att landstinget och Region Värmland slås samman till en regionkommun med ett direktvalt fullmäktige, som får ett helhetsansvar för de politiska frågor som avgörs på Värmlands-nivå (och inte av staten eller kommunen). Detta är något Miljöpartiet verkat för länge. Det har varit ett stort demokratiproblem att det folkvalda landstinget under lång tid bara har kunnat besluta om hälso- och sjukvården, medan många andra viktiga frågor (om kollektivtrafik, infrastruktur, kulturpolitik, folkhögskolor, med mera) har avgjorts i Region Värmland, där fullmäktige har utsetts indirekt av kommunerna och landstinget, och inte kunnat väljas eller avsättas av folket i allmänna val. Det är ett viktigt framsteg för demokratin att det äntligen blir ändring på detta.

En annan förbättring som sker 2018 är att de valkretsar som Värmland tidigare varit uppdelat i slås ihop till en. Uppdelningen på olika valkretsar har ibland gjort att sammansättningen av landstingsfullmäktige inte riktigt avspeglat hur invånarna har röstat.

Nyheter på Demokrati

Värmland, 13 juni 2018

Landstinget antog riktlinje vid våld och hot om våld mot förtroendevalda

Värmland, 2 december 2017

Stina Bergström och Jesper Johansson toppar Miljöpartiets listor

Värmland, 16 september 2016

Folkomrösta om storregion-frågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter