Energi

Klimatförändringen – den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, och uppvärmningens effekter på nederbörd, vindar och åska – är vår tids största utmaning. En stor del av vår klimatpåverkan kommer från vår energiproduktion och energianvändning.

Miljöpartiet vill

  • ha en hållbar energiförsörjning, där vi klarar oss på förnybar energi och även ställer miljökrav på hur och var den förnybara energin framställs,
  • att Värmland förblir fritt från kärnkraftsanläggningar,
  • att Region Värmland investerar i förnybar energiproduktion,
  • att Region Värmland fortsätter sitt framgångsrika arbete med att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan,
  • införa klimatutsläppsbudget som en central del i Region Värmlands styrmodell,
  • att projektmedel styrs till företag och projekt som kraftfullt bidrar till att minska klimatutsläppen.

Förbränningen av fossila bränslen är den viktigaste orsaken till att jorden blir varmare. Sedan 2015 har jordens medeltemperatur varje år varit högre än alla tidigare år sedan slutet av 1800-talet. Den globala uppvärmningen orsakar bland annat översvämningar, värmeböljor, bränder och ökenutbredning.

Sommaren 2018 såg vi att långvarig rekordvärme och torka innebar allvarliga problem även för oss i Sverige – inte minst för våra bönder och för alla som drabbades av svårkontrollerade skogsbränder. Sedan dess har extrema värmeböljor drabbat olika områden varje år. Hittills i år verkar Indien och Pakistan ha drabbats hårdast, men även i Sydeuropa och i USA är problemen allvarliga. Varje enskild värmebölja är en väderhändelse, men att värmeböljorna kommer oftare och blir mer långvariga och intensiva, det är en del av den pågående klimatförändringen.

Många tror att energianvändningen ständigt ökar, men i Sverige har den varit i stort sett oförändrad under det senaste halvseklet. Genom att effektivisera energianvändningen har vi undvikit att den ekonomiska tillväxten lett till ökad energiförbrukning. Och genom att öka produktionen av förnybar energi har vi kunnat minska beroendet av fossila bränslen. Men vi har lång väg kvar – och vi måste öka takten i utsläppsminskningen.

Kärnkraft är inget hållbart alternativ. Kärnkraften har många risker i hela kedjan från uranbrytning till avfallshantering. Den slutförvaringsmetod för det högaktiva avfallet som S-regeringen nu godkänt är inte tillräckligt säker. Dessutom är ny kärnkraft betydligt dyrare än att bygga ut vindkraft och solkraft.

Förnybara energikällor är framtidens energi, men även på förnybara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är färdigutbyggd i Sverige – de forsar som ännu är outbyggda ska inte exploateras. Det finns många lämpliga ställen att bygga mer vindkraft, men det finns också ställen som är olämpliga – vi måste ta hänsyn till djurlivet och till värdefulla kulturmiljöer. Bioenergi har en roll i framtidens hållbara energiförsörjning – men inte till priset av ett mer naturförstörande skogsbruk. Att öka uttaget från våra skogar vore inte bra för klimatet – de biobränslen vi använder bör komma från restprodukter och biologiskt material som ändå snabbt skulle brytas ner till koldioxid.

Fördjupning

Avsnittet Energi i vårt regionala handlingsprogram

Debattartiklar

Miljöpartiets vindkraftsstöd skulle ge Värmlands län 168 miljoner årligen. Lorentz Tovatt & Per-Inge Lidén, Värmlands Folkblad 2022-08-18.

Vindkraft ger billigare el. Per-Inge Lidén, Värmlands Folkblad 2022-01-21.

Bättre metod behövs för kärnavfallet. Torbjörn Nilsson, Elisabeth Falkhaven & Lorentz Tovatt, Värmlands Folkblad 2022-01-20.

Vi behöver storsatsa på hållbar energiproduktion – nu! Per-Inge Lidén, Värmlands Folkblad 2022-01-13.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter