Bra miljö nära dig

Bra miljö nära dig

Värmlands fina natur ska bevaras, vårdas och användas på ett sätt som inte försämrar för framtida generationer. Utsläpp av olika föroreningar ska minskas till nivåer som inte är skadliga, varken för människor eller för våra ekosystem. I vårt framtida Värmland är det enkelt att leva miljövänligt, att leva på ett sätt som är möjligt för alla människor, i all framtid.

Miljöpartiet vill

  • minska användningen av riskabla kemikalier,
  • att alla barn i Värmland får växa upp i hälsosam luft,
  • rena sjukhusens avloppsvatten från läkemedelsrester,
  • skydda mer skog och annan natur,
  • stödja utvecklingen av ett varierat och hållbart skogsbruk.

Du ska vara trygg i att du inte utsätts för skadliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan, på sjukhus eller ute i naturen. Idag ökar antalet olika kemikalier i miljön och i våra kroppar. Det är ett folkhälsoproblem som måste tas på större allvar. Det finns skadliga kemikalier i maten, i våra byggnader, i elektronik, kläder, leksaker, hygienvaror, och så vidare – överallt i vår vardag kommer vi i kontakt med skadliga eller misstänkt skadliga ämnen. För de flesta av dessa ämnen saknas det grundläggande kunskaper om vilka effekter de har, vart och ett för sig eller i kombination med andra, på vår hälsa och vår miljö. Och även om halterna av en del ämnen sjunker, så går utvecklingen i stort sett åt fel håll – nya ämnen tillkommer hela tiden och släpps ut på marknaden utan tillräcklig kontroll.

Luften ska vara hälsosam, även i våra städer. Studier i bland annat Umeå har visat att även i måttligt stora städer påverkas barns hälsa av luftföroreningar från trafiken. Med en bra kollektivtrafik och en bra stadsplanering kan vi göra så att färre behöver köra bil i tätorterna. Utbyggda laddmöjligheter, så att fler byter till elbil, kommer också ge bättre luft.

Livet i våra sjöar och vattendrag ska värnas. Fisken i våra sjöar ska vara hälsosam att äta, även för den som väntar barn eller ammar och för barnet. Idag är kvicksilverhalten för hög i många sjöar och vattendrag. I delar av Värmland är försurning fortfarande ett bekymmer, i andra delar av länet är övergödning ett större problem. Läkemedel som kommer ut i sjöar och vattendrag kan innebära risker både för människors hälsa och för andra levande varelser. Det gäller både läkemedel som passerat genom våra kroppar och hamnar i avloppet och överblivna läkemedelsrester som kommer ut i naturen på andra vägar.

Skyddade skogar, och skogar som brukas utan kalhyggen, ger trivsel för både människor och djur. Vi vill ha en omställning till ett hållbart skogsbruk, som producerar miljövänliga produkter av skogsråvara utan att riskera den biologiska mångfalden. Ett skogsbruk där mångbruk råder, där stora delar av skogsmarken brukas med kalhyggesfria metoder, och där turistnäringen har ännu större nytta än idag av att Värmlands fina natur lockar besökare från när och fjärran.

Fördjupning

Kapitlet En god livsmiljö – nu och i framtiden i vårt regionala handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter