Skatt

Miljöpartiet vill att både vården och kollektivtrafiken ska förbättras. Vi vill också värna om kulturen och folkhögskolorna, och att Region Värmland bidrar till att utveckla det värmländska näringslivet till att bli mer hållbart. Vi inser att allt detta kostar. Till viss del kan det klaras genom effektivisering, men vi inser också att det kan behövas ytterligare någon skattehöjning i framtiden.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta arbeta med kostnadseffektivisering och kvalitetshöjning av Region Värmlands verksamhet,
  • behålla nuvarande skattenivå, eller höja den om det behövs för att ytterligare förbättra vården, kollektivtrafiken, folkhögskolorna och andra regionala verksamheter.

Regionens verksamhet behöver ständigt utvecklas och effektiviseras. Men effektivisering ska inte innebära nedskärningar, ökad stress för personalen eller andra försämringar. Verklig effektivisering handlar om kompetensutveckling, digitalisering och färre resor – saker som i början kan innebära kostnadsökningar, men som ger både ökad kvalitet och besparingar på sikt. Det handlar om förebyggande och hälsofrämjande arbete som minskar behoven av sjukvård, om nya arbetssätt, bättre produktionsplanering och samordning av inköp, och om att undvika vårdskador och överförskrivning av läkemedel. Allt detta kan minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten höjs eller bibehålls. Det är på dessa sätt vi vill fortsätta effektivisera regionens verksamhet.

Vi ser att vårdens kapacitet behöver ökas. Vi vet också att i Värmland ökar antalet äldre, och även antalet barn, snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. Eftersom gamla och unga också har större behov av hälso- och sjukvård, så ökar vårdbehoven snabbare än vad skatteintäkterna ökar. Samtidigt utvecklas ständigt nya och bättre metoder inom vården, och det finns en förväntan hos medborgarna att Region Värmland ska kunna erbjuda dessa.

Eftersom vi anser att vård, omsorg och utbildning i huvudsak ska finansieras solidariskt via skatterna, så ser vi också logiken i att ju rikare ett samhälle är, desto större del av resurserna i samhället kan tas in i skatt och användas eller omfördelas utifrån gemensamma, demokratiska beslut. Vi är öppna för att skattesatsen kan behöva höjas under den kommande mandatperioden.

Fördjupning

Kapitlet Ingenting är gratis i vårt regionala handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter