Hälso- och sjukvård

Personalen

 • Lyssna på personalen! Personalens förslag på hur vi löser problemen inom
  vården ska styra. Lösningarna ska genomföras lokalt på varje hälsocentral,
  sjukstuga, lasarett och sjukhus. Genom att ta tillvara personalens unika insyn i
  sin egen arbetssituation kan vi lösa arbetsmiljöproblemen inom vården.
 • Lika lön för lika arbete! De anställdas löner ska inte påverkas av etnisk
  bakgrund eller kön.
 • Förändra den hierarkiska kulturen! Den hierarkiska kulturen mellan
  olika yrkesgrupper i vården behöver moderniseras. Vi vill fokusera på att höja
  statusen för undersköterskor.
 • Verktyg och stöd som förenklar arbetet! Administrativa verktyg, till
  exempel stöd för journalföring och andra IT-stöd, som finns till för att
  underlätta arbetet i vården ska komma på plats omgående.

Barnmorskor och förlossningsvård

 • Mer pengar i barnmorskornas lönekuvert! Vi vill fördubbla OB-ersättningen för barnmorskor.
 • Lyssna på barnmorskorna! Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram
  en kompetenstrappa som definierar olika nivåer inom barnmorskeyrket. Vi
  vill att kompetenstrappan ska användas i regionens verksamheter. Varje
  barnmorska ska få en personlig utvecklingsplan som är baserad på
  kompetenstrappan.
 • Rädda Lycksele BB! Vi vill satsa på förlossningsvården i Södra Lappland
  genom att starta ett så kallat “Min barnmorska”-projekt på Lycksele BB. “Min
  barnmorska” är en modell där barnmorskan följer den gravida under
  graviditet, genom förlossning och ända till eftervård.
 • Gratis utbildning för blivande barnmorskor! Regionen ska som
  arbetsgivare betala utbildningen för alla sjuksköterskor som vill vidareutbilda
  sig till barnmorskor.

Psykisk hälsa

 • En barn- och ungdomspsykiatri att lita på! Vi vill omorganisera BUP så
  att region och kommuner tillsammans ansvarar för organisationen.
  Satsningen “En väg in”, som ska göra det enklare att få stöd och vård, behöver
  fortsätta och utvecklas. Vi vill därtill satsa mer resurser för att säkerställa en
  trygg och stabil patientkontakt.
 • Förebygg ohälsa och sjukdom! Förebyggande åtgärder som främjar hälsa
  och välmående är den bästa sjukvårdspolitiken. Vi vill därför att alla
  hälsocentraler ska arbeta med så kallad livsskola för unga. Livsskolan handlar
  om att lära ut vilka faktorer som påverkar hälsan och måendet, som till
  exempel sömn, mat och fysisk aktivitet. Genom livsskolan kan unga bli bättre
  på att själva påverka sin fysiska och psykiska hälsa.
 • Prioritera Ungdomshälsan! Ungdomshälsan är en tillgänglig och viktig
  verksamhet för ungas psykiska och sexuella hälsa. Vi vill öka samverkan,
  utveckla gruppverksamhet samt verka för att fler killar söker stöd för sin och
  partnerns sexuella hälsa.
 • Nollvision för självmord! Arbeta för effektiv suicidprevention genom att
  införa den så kallade B4-modellen i hela länet. B4 står för bemöta, behandla,
  bygg, begränsa och handlar om att olika aktörer i samhället samverkar för att
  förebygga suicid.
 • Samisk hälsa i klass med SANKS! Kunskapsnätverket för samisk hälsa är
  ett samarbete mellan Region Västerbotten och andra aktörer.
  Kunskapsnätverket syftar till god hälsa och vård på lika villkor för samer. Vi
  vill att kunskapsnätverket utvecklas med det specialiserade kompetenscentret
  SANKS i Norge som förebild.
 • Kunskapsnätverk för tornedalingar! Vi vill att Region Västerbotten i
  samarbete med relevanta aktörer startar ett kunskapsnätverk för
  tornedalingar.

Region Västerbottens organisation

 • Bra bemötande för alla! Den kulturella kompetensen inom vården
  behöver öka så att alla människor bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt.
 • Digital av- och ombokning! Alla vårdbesök ska gå att av- och omboka
  digitalt via 1177, i appen och på hemsidan.
 • Minst en jourläkare i Södra Lappland! Vi vill att jourläkare ska finnas
  på plats dygnet runt i Södra Lappland.
 • Mer pengar till vården i fjällkommunerna! Hälsocentralerna i
  fjällkommunerna behöver få mer pengar och fler anställda för att klara av det
  hårda trycket på vården under vinter- och vårmånaderna.
 • Mobila sjukvårdsteam i fjällområdena! Vi vill införa mobila
  sjukvårdsteam som stöttar vården i fjällområdena under perioden vecka 7 till
  vecka 16.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter