Fiske

Vi vill göra fisket hållbart i hela världen och det kustnära fisket i Kattegatt ska skyddas.
När du köper fisk i mataffären ska du inte behöva fundera på vilka arter som hotas av utrotning. Fiskekvoterna ska sättas på en hållbar nivå. I EU jobbar Miljöpartiet för ett hållbart fiske, t.ex genom nya regler för att stoppa överfiske både i och utanför EU:s vatten.

Vi vill gynna småskaligt och miljövänligt fiske. Vi vill stärka kontrollen för att stoppa illegalt fiske och förbjuda subventioner som leder till överfiske. Vi driver på för att förbjuda bottentrålning och fiske av ål och andra rödlistade arter. EU ska ha rättvisa och hållbara fiskeriavtal med andra länder.

Det kustnära fisket, de som fiskar för humankonsumtion, och den småskaliga förädlingsindustrin utefter kusterna får allt svårare att överleva. Dagens system fungerar inte för livet i haven och leder till kollaps av fiskpopulationer och ekosystem. Ett skifte måste till!

Hallands fiskehamnar, som förr tog emot stora fångster av torsk och sill får idag i stort sett bara havskräftor.

Idag går största andelen fångad fisk från våra hav till fiskmjöl, framförallt till norska laxodlingar. Det storskaliga industrifisket i Östersjön fiskar närmare land och mycket tyder på att de nu föreslagna neddragningarna inte är tillräckliga för att rädda fisken i Östersjön.

Försiktighetsprincipen måste tillämpas och ekosystemansatsen få genomslag i förvaltningen av fiskbestånden. Vi vet inte allt som finns att veta och behöver agera på de indikationer som finns från forskare, näringar och miljöorganisationer.

Miljöpartiet vill ha ett omedelbart stopp för allt ålfiske, överallt i alla vatten och att krafttag görs för att ålen ska kunna vandra både upp och ner förbi kraftverken. Lösningarna finns!

Miljöpartiet anser att:
• Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram ett förslag på ett system för fördelning av kvoter med syfte att främja ett fiske som bidrar till att uppnå målet om god miljöstatus och som främjar den lokala ekonomin och fisket för humankonsumtion.
• Neddragning av kvoterna ska bara belasta det storskaliga industrifisket som inte fiskar för humankonsumtion. Dispenser till industritrålare att fiska nära kusterna måste omedelbart upphöra.
•  Målen om levande hav måste implementeras i förvaltningen av fisket. Det så kallade MSY-målet, Maximum Sustainable Yield, om hur mycket fisk som “kan” fiskas upp utan att äventyra beståndens överlevnad, får inte vara ensamt styrande.
• Sätt in de åtgärder som vi i Sverige kan sätta in för att freda lek- och återhämtningsområden nu.
• Trålgränsen ska flyttas ut till 12 nautiska sjömil

 

En något kortare text än den ovan publicerades i Hallandsposten den 3 nov 2021

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter