Klimatet och miljön

Klimatet och miljön

En grön politik prioriterar klimatet och miljön i regionens verksamheter. Klimatförändringarna är vår största globala och regionala utmaning. Om vi inte kraftfullt sänker våra växthusgasutsläpp blir följderna många som exempelvis långvarig torka, häftiga regn som leder till ökade vattenflöden och översvämningar, försurning av haven och höjda havsnivåer.

Vi tror på Halland som en ansvarsfull föregångsregion i ett nödvändigt omställningsarbete. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi bland annat satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och hållbar kollektivtrafik. En viktig del i klimat- och miljöarbetet är att minska påverkan från vår konsumtion av varor och tjänster. Sjukvården är en kemikalieintensiv verksamhet och användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minskas.

Vi vill:

 • Energieffektivisera alla regionens verksamheter och se till att energin som används är förnybar senast år 2025.
 • Öka användandet av förnybara bränslen till transporter inom regionens
 • verksamheter.
 • Minska antalet tjänsteresor med bil och flyg till förmån för mer hållbara transporter och digitala möten.
 • Införa ett system för intern klimatkompensation.
 • Installera solceller och solfångare på alla regionens fastigheter där det är lämpligt.
 • Driva kollektivtrafiken med 100 % förnybart bränsle i form av el, biogas och andra hållbara biodrivmedel.
 • Ställa långtgående miljömässiga, etiska och sociala krav på produkter och tjänster som upphandlas av regionen samt följa upp att de efterlevs.
 • Fasa ut produkter som innehåller skadliga kemikalier och hormonstörande ämnen.
 • Att det ska finnas ladd-infrastruktur för el-fordon vid alla regionens fastigheter som även kan nyttjas som publika laddstationer.
 • Öka andelen ekologisk mat i regionens kök till minst 60% under mandatperioden.
 • Minska matsvinnet i regionens verksamheter.
 • Utveckla dialog och samverkan mellan lantbrukare och företagare i regionen för att främja ökad lokal produktion av ekologiska livsmedel.
 • Minska mängden kemikalierester, medicinrester, plaster och mikroplaster som regionens verksamhet släpper ut.
 • Se till att ekosystemtjänster och biologisk mångfald införs som en naturlig del i byggnadsprocesserna för regionens fastigheter.

Läs mer

Det regionala handlingsprogrammet i sin helhet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter