Äldreomsorg

Äldreomsorg

Miljöpartiet de grönas vision
Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Äldreomsorgen utgår från de äldres individuella behov.

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Som äldre har man möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kan delta i fysiska och kulturella aktiviteter. För äldre blir det efterhand allt viktigare att ha en fungerande bostad och, när man så behöver, rätt till stöd och hjälp i hemmet. En fungerande hemtjänst är en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem. 

De anhöriga känner sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. Det finns äldreomsorg med olika inriktningar. Önskemål om vårdpersonalens språkkunskaper tillgodoses. Frivilliga insatser i äldreomsorgen uppmuntras. 

Utmaningar i Örebro län
Den ökande andel äldre, som behöver samhällets insatser, utgör en stor utmaning för regionen och dess kommuner. Allt färre arbetsföra kommer i framtiden behöva försörja och vårda allt fler äldre, en utveckling som är särskilt påtaglig i de norra länsdelarna. Samtidigt som det väntas stora pensionsavgångar inom vård- och omsorgssektorn, finns svårigheter att attrahera unga till arbetet. En annan utmaning består i att många äldre är bosatta på landsbygden vilket ställer krav på flexibilitet hos vårdgivaren. Tillgång till IT, kollektivtrafik och infrastruktur blir här centrala delar för att möjliggöra ett åldrande liv även utanför staden.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
-Kommunerna bör förstärka anhörigvården genom professionellt ledda anhörig- grupper som kan stötta och avlösa den anhörige.

– Regionen ska öka möjligheten för äldre att mötas och uträtta sina dagliga ärenden genom särskild nättrafik och sänkta kollektivtrafikavgifter. 

– Kommunerna bör öka antalet senior- och trygghetsboende i länet, så väl i stad som på landsbygd. Genom bättre anpassade bostäder skapas trygghet och frihet för den äldre.

– Kommunerna bör verka för fler flexibla boendelösningar där olika grupper kan bo tillsammans, till exempel äldre, studenter och barnfamiljer. 

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter