Barn och förskola

Barn och förskola


Miljöpartiet de grönas vision
En trygg barndom med goda ekonomiska möjligheter och tillgång till lek är en rättighet för alla barn. Barn är aktiva medskapare av samhället. Barn i ekonomiskt utsatta familjer och miljöer ges kompensation av samhället. De sämst ställda får ökade resurser så att alla barn känner trygghet. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.

Barnen är med och utformar samhället. Det finns gott platser där barn, unga och vuxna möts tillsammans. FN:s barnkonvention är lag och politiska beslut föregås av en barnkonsekvensanalys.

Barnomsorgen och skolan är en av barnens viktigaste vardagliga arenor. Såväl förskolan som de olika barnomsorgsformerna håller hög kvalitet för alla. Här finns pedagogisk mångfald där barnen blir sedda efter individuella behov.

Barnomsorgens öppettider är anpassade efter föräldrarnas arbetstider. Barngrupperna är små och det finns pedagogiskt utbildade vuxna på förskolan. Alla förskolor tillämpar genusmedveten pedagogik så att barnen har möjlighet att vara sig själva och inte tvingas in i samhällets snäva könsmallar.

Utmaningar i Örebro län
En av de största utmaningarna de kommande åren är kompetensförsörjningen inom förskola, fritidshem och skola. Bristen på utbildad personal sätter kvaliteten på förskolan på prov. Ekonomin i kommunerna börjar stramas åt vilket riskerar att underminera den sociala hållbarheten. Den pedagogiska mångfalden hotas liksom möjligheten i förskolan att arbeta kompensatoriskt. Den stora flyktingvågen hösten 2015 medförde att många nya barn med olika hemspråk kom till länet. Dessa barn behöver särskilda insatser för att få en bra start i sitt nya hemland.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Kommunerna bör arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan som går att utvärdera mot politiska mål.

– Alla kommuner bör inrätta minst en forskartjänst där förskolepersonal kan forska på deltid.

– Regionen ska, i samverkan med andra aktörer, medverka till att en länslokal utbildning för förskoleassistenter startas.

– Inga förskolegrupper bör vara större än 15 barn och nattis ska erbjudas alla föräldrar som har behov.

– Varje kommun bör kunna erbjuda olika former av pedagogik i förskoleverksamheten.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.  

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter