Bostäder

Bostäder

Miljöpartiet de grönas vision
Alla har rätt till en bostad, och det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar. Den kommunala bostadspolitiken motverkar bostadsbrist, segregation och främjar lika rättigheter. Olika typer av bostäder byggs som efterfrågas av unga, studenter, äldre, stora familjer och låginkomsttagare. Det befintliga beståndet av bostäder utnyttjas också effektivt genom att kommunen underlättar flyttkedjor och skapar en tryggare andrahandsmarknad. Nya bostäder som byggs utgår från människors behov av social kontakt, trygghet och god hälsa.

Miljöpåverkan och klimatavtryck minimeras genom att husen byggs i giftfria material, energieffektivt och så långt som möjligt i trä, och en hållbar livsstil främjas i både nya och befintliga bostäder. Äldre bostadsområden rustas upp med fokus på energieffektivisering, goda inomhusmiljöer och stor delaktighet från de boende. En god bostad är också mer än bara lägenheten man bor i, och stort fokus ligger därför på kreativa utemiljöer, där det finns plats för lek, gemenskap och rekreation. 

Utmaningar i Örebro län
Bostadsbristen i länet är stor. Särskilt ungdomar, arbetslösa och nyanlända har mycket svårt att få tag på lägenheter. De små kommunernas finansiella förutsättningar för nyproduktion i allmännyttan är dåliga. Det är brist på kapacitet hos byggbolagen vilket pressar upp priserna. Underhållet i miljonprogrammen är ofta eftersatt. Klimat- och miljöpåverkan är stor i byggsektorn. Därför är det viktigt att när det väl lossnar med bostadsbyggande måste det ske på ett klimat- och miljömässigt bra sätt. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Alla kommuner bör ha en bostadsförsörjningsplan med fokus på särskilt utsatta grupper.

– Kommunen bör initiera byggandet av kollektivhus för olika grupper.

– Miljöanpassat byggande främjas genom bland annat sänkta tomtpriser och bygglovsavgifter för de som bygger lågenergi- eller passivhus på kommunal mark.

– När kommunen bygger i egen regi bör träkonstruktioner vara ett förstahandsval.

– Vid nybyggnation av bostadshus bör alltid projektering ske för stads- och eller närodling i anslutning till byggnationen. 

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter