Demokrati och politik

Demokrati och politik

Miljöpartiet de grönas vision
Vi lever i väl fungerande demokrati där människor har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Miljöpartiet är ett decentralistiskt parti. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Att ha möjlighet att välja hur man vill bli omhändertagen som gammal är en del i att flytta beslut närmare människan. Egenmakten är stärkt och inflytandet över välfärden.

En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande politisk debatt och möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar. Om en viss andel medborgare efterfrågar det ska folkomröstningar hållas i viktiga frågor.

Utmaningar i Örebro län
I regionen har vi under några år sett att grupper av människor glider isär. Människor som kommer nya till vår region från andra delar av världen har svårt att både ta och få plats. Olika grupper som bor i vår region upplever sig inte hörda, eller lyssnade på. Samtidigt är möjligheterna att göra sig hörd större nu än någon gång i historien. Tekniken gör att det snart inte spelar någon roll om du bor i regionens centrum eller i dess geografiska utkant. Möjligheterna att kommunicera måste bli likvärdiga.

I en föränderlig värld så är det vår roll som region och som en del av det offentliga att se till att alla regionens innevånare känner sig lika delaktiga och likvärdigt behandlade. Kön, etnicitet eller ålder får inte spela någon som helst roll.

Det är det offentligas roll att se till att alla invånare i länet får grundläggande service, har samma skyldigheter och samma rättigheter var vi än bor. Naturligtvis är det en utmaning då regionen består av tolv olika kommuner, men i sak så blir det ändå mycket lättare ur demokratisk utgångspunkt i den lite mindre regionen än vad som kan vara fallet i en större region. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Det ska finnas regionala kontaktpunkter i varje kommun. Dessa kan exempelvis placeras i vårdcentralernas väntrum, där information om regionens verksamhet ges med hjälp av modern teknik. Här ska vi kunna framföra våra åsikter, boka tider, köpa biljetter med mera.

– Som invånare i regionen ska vi kunna ta del av alla öppna möten där viktiga beslut fattas via olika öppna kanaler och media även om vi fysiskt inte kan delta på mötet.

– Region Örebro län ska stärkas som geografisk region. Vi ska också söka nära samarbeten med omliggande regioner i frågor där vi har gemensamma intressen. Exempel på sådana är kollektivtrafik och vård.

– Regionen ska och kommuner bör hitta nya former för medborgardialog.

– En whistleblower-funktion bör finnas i regionen samt hos kommunerna, där invånarna kan påtala om en upptäcker någon felaktighet inom verksamheterna.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter