Folkhälsa

Folkhälsa

Miljöpartiet de grönas vision
En betoning på livskvalitet sätter människors behov och önskemål i centrum. Vi värnar människors behov av god miljö, gemenskap, uppskattning, meningsfullhet och självförverkligande vilket leder till bättre folkhälsa och tillfredsställelse i vardagen.

En långsiktig satsning på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor är lika viktig som sjukvården för att främja god hälsa. En satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Det finns gott om platser där människor i alla åldrar kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.

Utmaningar i Örebro län
Det finns fortfarande mycket att göra för att nå en jämställd folkhälsa, särskilt bland ungdomar. Tjejer är mycket mer stressade och känner oftare oro och att de inte har full kontroll. Fler pojkar och män begår självmord än kvinnor. Övervikt till följd av dåliga kostvanor och brist på vardagsmotion är ett ökande problem bland befolkningen samtidigt som framförallt ungdomar rör mindre på sig om dagarna. Det finns idag för få verksamheter som bedriver öppen fritidsverksamhet. Integrationsarbetet måste vara centralt i all fritids- och föreningsverksamhet.

Det förebyggande arbetet måste prioriteras och skapa ett brett och varierat utbud som når alla i samhället, oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, utbildningsnivå eller härkomst. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Kommunerna bör utarbeta tydliga sätt att mäta och säkerställa en jämställd och jämlik resursfördelning mellan olika typer av fritidsaktiviteter och föreningar.

– Regionen ska och kommunerna bör ge ökade resurser till tidiga insatser riktade mot barn och ungas psykiska ohälsa.

– Regionen ska och kommunerna bör öka satsningarna på förebyggande och gemensamhetsskapande arbete för såväl barn, unga, vuxna som äldre för en ökad folkhälsa.

– Kommunerna bör satsa på fler verksamheter med öppen fritidsverksamhet.

– Kommunerna bör ge ökat stöd till föreningar med breddverksamhet samt särskilda satsningar på att uppmuntra vardagsmotion.

 Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.    

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter