Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Region Örebro län ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass. Vården ska vara jämlik och jämställd. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Köerna ska försvinna. Örebro, Karlskoga och Lindesberg ska ha utvecklade sjukhus med både specialist- och akutsjukvård.

Miljöpartiet vill

  • att fler psykologer arbetar på vårdcentralerna
  • att barn- och ungdomspsykiatrin blir helt fri från köer
  • att du ska kunna nå en vårdcentral dygnet runt så att du kan söka vård när du är i behov av det
  • att vårdcentralerna gör hembesök

Miljöpartiet de grönas vision
Vi har en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård, där vården håller god kvalitet, är tillgänglig och fördelas efter behov.  Vården är solidariskt finansierad och ett genus- och jämlikhetsperspektiv genomsyrar hela verksamheten.

Patientens självbestämmande och delaktighet är en allt viktigare del av hälso- och sjukvården. Patienten har rätt till insyn i och inflytande över sin journal. Digitala tjänster inom vården är självklara och följer med den allmänna utvecklingen. Vårdenhar en helhetssyn på patienten där hänsyn tas till både kroppsliga och psykiska symtom samt patientens livssituation. Vården behandlar i första hand sjukdomsorsak och inte symtom och den hälsofrämjande vården är utvecklad. Den offentligt finansierade sjukvården uppmuntrar inte eller stödjer en patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd.

Utmaningar i Örebro län
Den psykiska ohälsan hos främst bland unga kvinnor, vår åldrande befolkning samt ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar bidrar till ökat behov av sjukvård. Just nu har hela landet stora problem med kompetensförsörjningen vad gäller läkare, i första hand. Den tekniska utvecklingen liksom nya mediciner sätter press på regionens ekonomi och behovet av etiska ställningstaganden. Tillgängligheten i vården och framförallt primärvården är inte tillfredställande. Länet har långa köer till cancervården. Den samordnade individuella vårdplaneringen är outvecklad. Ökad användning av farliga kemikalier och sänkta krav på bullernivåer kan öka ohälsan på sikt. Regionens organisationsmodell Ett sjukhus på tre ben ska fortsätta utvecklas. Den långsiktiga finansieringen av sjukvården är en utmaning.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Kommunerna bör stärka det förebyggande arbetet i skolhälsovården.

– Primärvården ska utvecklas till att vara en dygnet runt-öppen mottagning.

– Det ska arbeta en psykolog på varje vårdcentral.

– Primärvården ska få i uppdrag att arbeta mer förebyggande för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar.

– Köerna inom specialistvården ska kortas väsentligt.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 20182022 och Valmanifest 20192022.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter