Högre utbildning och forskning

Högre utbildning och forskning

Miljöpartiet de grönas vision
Vår ställning som kunskapsnation bygger på en väl utbildad befolkning och på forskning av hög kvalitet. Yrkeshögskolan ger möjlighet till kvalificerade utbildningar inom områden där behovet av arbetskraft är stort. Systemet för medelsfördelning till universitet och högskolor är utformat så att det säkrar en hög kvalitet i både utbildning och forskning för såväl små som stora lärosäten.

Arbetet med ökad jämställdhet, satsningen på förnybar energi och klimatforskning, och den breddade rekryteringen till forskarutbildningen är resultatet av medvetna politiska satsningar.

Vi anser att högskolans folkbildande verksamhet och kontakt med samhället, den så kallade tredje uppgiften, är viktig. Högskolan har en öppen och pådrivande roll i samhället och främjar demokratin samt tillgängliggör forskningens resultat. Banden mellan arbetslivet och högskolorna är starka.

Lärare inom såväl högre utbildning som inom grund- och gymnasieskolan ges goda förutsättningar till forskning inom ramen för sin tjänst.

Utmaningar i Örebro län
Att ha goda och nära relationer med Örebro universitet är avgörande för att forskningen inom regionens verksamhet ska kunna utvecklas. För att regionen ska behålla sin attraktionskraft för kompetent personal är forskning knutet till högspecialiserad vård livsviktig. Antalet disputerade bland regionens forskare är relativt jämt könsmässigt. Efter disputation lämnar kvinnorna i högre grad sin forskarkarriär. Forskningen är ojämnt fördelad inom regionens organisation. På vissa avdelningar och kliniker är forskning nästan obefintlig och på andra en levande verksamhetsgren.

Kommuner ser inte till möjligheten att knyta till sig universitetet genom att inrätta särskilda forskartjänster exempelvis inom skola eller äldreomsorg.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Regionen ska genom särskilt riktade insatser arbeta för att kvinnor stannar kvar i forskningen efter disputation.

– Genom styrmedel, som exempelvis ökade resurser, ska regionens kliniker och verksamheter som gynnar forskning premieras.

– Kommunerna bör inrätta minst en forskartjänst inom exempelvis skola eller omsorg.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter