Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet ska fortsätta utvecklas. Det ska vara lätt att åka buss eller tåg och du ska ha nära till en hållplats. Vid all samhällsplanering ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Du som cyklar eller går ska vara trygg.

Miljöpartiet vill

  • att studenter och pensionärer får en egen rabatt inom kollektivtrafiken
  • att bussar och tåg ska få tätare turer på helger
  • att utbudet av kollektivtrafik på landsbygden ska öka

Miljöpartiet de grönas vision
Kollektivtrafikens marknadsandel av alla motoriserade transporter har fördubblats till år 2020 jämfört med 2006. Det innebär en ökning från 18 till 36 procent. Fler har tillgång till god kollektivtrafik men kan också bättre koppla ihop de olika färdsätten men bilpooler, taxi och samåkning.

Kollektivtrafiken har en positiv påverkan på samhällsekonomin, både genom möjligheten att ta sig till arbete och studier men också vinster för folkhälsan och markutnyttjande. Den bidrar till mer attraktiva miljöer och mobilitet för många som saknar egen bil. En fossilfri kollektivtrafik är en självklarhet och omställningen har skett genom en långsiktig strategi för energieffektivisering och produktion av förnyelsebara drivmedel.

Utmaningar i Örebro län
Regionens kollektivtrafikandel är låg och den snabba tillväxten i Örebro stad kräver nya satsningar. En snabb teknikomställning till elektrifiering av bussar och privatbilar skapar målkonflikter mellan cirkulärt ekonomiskt handlande och lokala miljömål vad avser buller och energieffektivitet. Bilens elektrifiering löser delar av de negativa miljöeffekterna och sänker driftkostnaden vilket ökar bilens konkurrenskraft men löser inte konflikten med trängsel, slöseri med utrymme eller spridning av mikroplaster. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Kollektivtrafiken måste bli billigare för resenären.

– Trafikutbudet på helger och lov måste utökas för att öka tillgängligheten till kultur- och friluftsliv.

– Kollektivtrafikens bytespunkter måste utvecklas och moderniseras, till exempel genom solelsupplysta kurer. Byte mellan olika transportslag underlättas om cyklister premieras.

– Den fysiska planeringen i kommunerna bör underlätta för kollektivtrafiken och göra den attraktiv för resenären.

– De offentliga arbetsgivarna måste stötta en omställning till gång-, cykel- och kollektivtrafik som det naturliga förstahandsvalet för de anställda.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022 och Valmanifest 2019-2022.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter