Kultur


Miljöpartiet de grönas vision
Kultur handlar om bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många aktörer bidrar till en vital demokrati. Alla boende i samhället kan utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen är tillgänglig för alla. Olika idéer och kulturer samexisterar och influerar varandra. Alla invånare ges rätt att definiera och utöva sin egen identitet och kultur. 

Ett rikt kulturliv består av såväl klassiska uttryck genom institutioner som kulturutövande av fria grupper och individer. Kultur- och musikskolor, skolor och studieförbund spelar en viktig roll för att barn och ungdomar får stifta bekantskap med olika kulturuttryck samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Alla barn får möjlighet att utöva kultur i någon form av kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Välförsedda och offentligt finansierade bibliotek garanterar allmänhetens tillgång till ett brett kulturutbud.

Utmaningar i Örebro län
I hälften av länets kommuner har kulturbudgeten minskat stadigt de senaste 10–15 åren. I några av länets kommuner har musikskolan lagt ned. Det råder politisk koncensus om att kulturen ska prioritera barn och ungdom och ha ett kompensatoriskt uppdrag. Kulturen ska också bidra till integration. I verkligheten är fler flickor än pojkar aktiva kulturutövare och det finns en tydlig socioekonomisk faktor där medelklassens kulturkonsumtion subventioneras med skattemedel. Ungas organisering minskar dramatiskt vilket på sikt är ett hot mot demokratin och här har regionen en särskild uppgift.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Alla kommuner bör ha en väl utbyggd kulturskola med så låga avgifter att alla barn kan delta. Uppsökande insatser för nyanlända bör ske.

– Kommunerna bör göra barn- och jämställdhetsbokslut i kulturbudgeten för att få ett analysinstrument så att pengarna riktas rätt.

– Kommunernas kulturbudgetar bör följa kostnads- och prisutvecklingstakten och den får inte fungera som reserv i den totala kommunbudgeten. I de sju kommuner i länet där detta inte gjorts sista decenniet bör budgeten höjas succesivt till en rimlig nivå.

– Regionen ska bidra särskilt till projekt som gynnar ungas organisering i länet.

– Regionen ska och kommunerna bör avsätta särskilda medel de kommande åren för att säkerställa att fler pojkar blir kulturutövare.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.  

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter