Miljö

Miljöpartiet de grönas vision
Naturen fungerar som ett kretslopp. Det tar samhället hänsyn till och efterliknar. All verksamhet, både offentlig och privat, håller sig inom de ramar naturen sätter. 

Samhällets hushållning med resurser är så effektiv och rättvis att grundläggande mänskliga behov tillgodoses överallt. Vi klarar av detta genom att minska användningen av ändliga resurser, slutar slösa med energi och material och i ökad utsträckning återanvänder och återvinner. Vi har nått målet om slutna kretslopp vilket ger en hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt motståndskraft inom samhällen och ekosystem. Miljöhänsyn väger tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen.

Det är både billigt och enkelt för var och en att återanvända och reparera saker istället för att hela tiden köpa nytt. Det ger en bättre hushållning av energi och material.

Utmaningar i Örebro län
En stor del av de resurser som används inom vår region kommer fortfarande från fossila och ändliga källor. Det gäller både för både energi och material. En omfattande omställning inom transportsektorn med smartare och effektivare lösningar och alternativa drivmedel måste genomföras. En större medvetenhet krävs om hur olika materialval påverkar vår miljö och vårt klimat. Kraven vid upphandlingar måste skärpas.
Samhällsplaneringen måste ses över för att skapa ett samhälle där gång-, cykel- och kollektivtrafik blir det enkla och naturliga valet för våra medborgare. Bilens dominans måste brytas och bytas ut mot hållbara alternativ för att skapa livskvalitet för människor.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Regionen ska anta relevanta och mätbara mål för att understödja målet om ett fossilfritt samhälle 2040.

– Stöd till kommuner, företag, organisationer och medborgare som vill producera egen, förnybar energi.

– Skärpta upphandlingsregler i regionen och kommunerna som ställer högre krav på minskad energianvändning och miljövänligare materialval.

– Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vid all samhällsplanering.

– Ett normbrytande arbete för att öka konsumtionen av vegetarisk mat. 

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter