Skola och utbildning

Skola och utbildning

Miljöpartiet de grönas vision
Alla barn och ungdomar får, genom skolan, viljan och redskapen att lära, utveckla sig och lyckas. Eleven är medveten om sina rättigheter och skyldigheter och har förutsättningar och möjligheter att kritiskt granska och påverka samhället och sin egen skolsituation. Skolan arbetar aktivt för att jämställdhet, är normkritisk och har ett kompensatoriskt uppdrag. Läraren har förutsättningar att ge det stöd som krävs för att eleverna ska kunna utvecklas utifrån sina individuella och unika förutsättningar.

Skolan driver undervisning och väljer pedagogik med en tydlig koppling till forskning och tar kontinuerligt in nya forskningsrön. Undervisningen har en global utgångspunkt och tar hänsyn till elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser. Estetisk verksamhet liksom motion och rörelse är ett viktigt redskap för inlärningsprocessen och skapar lust.

Utmaningar i Örebro län
Många elever i länet får inte det stöd de behöver för att lyckas i skolan. Andelen ungdomar som når målen och söker sig till högre utbildning är lägre än rikssnittet. Undersökningar visar att en del elever upplever skolmiljön, med exempelvis mobbing och lärarbemötande som hämmande. Oftast har inte lärarna mandat att sätta in extra resurser som stöd till behövande elever. Kvaliteten mellan olika skolor kan skifta ordentligt. På många skolor och i flera kommuner saknas ett systematiskt kvalitetsarbete. Pojkar har överlag sämre studieresultat än flickor. Kommunernas ekonomi förväntas stramas åt de närmaste åren vilket riskerar kvaliteten och det kompensatoriska arbetet. Kompetensförsörjningen de kommande åren är mycket problematisk där det råder stor brist på utbildade lärare.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Kommunerna bör arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan som går att politiskt utvärdera utifrån aspekterna utbildningsresultat, hälsa och elevinflytande.

– Kommunerna bör organisera sig så att lärarna har mandat att sätta in extra stöd för elever med, av läraren, konstaterat behov.
– Estetisk pedagogik, det vill säga att använda estetiska metoder inom de olika konstarterna, som redskap i ordinarie ämnesundervisning bör öka i alla skolor.

– Alla kommuner bör inrätta minst en forskartjänst där lärare kan forska på deltid.

– Regionen ska, i samverkan med andra aktörer, driva att en länslokal utbildning för så kallade lärarassistenter startas.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter