Staden

Miljöpartiet de grönas vision
Det är i städerna och tätorterna som en stor del av den gröna omställningen sker. Ny byggnation planeras i första hand på redan exploaterad mark, och sker på ett yteffektivt, resurseffektivt och klimatsmart sätt. Städerna byggs utifrån principer om närhet och blandning, för att utnyttja infrastruktur effektivt, minska transporter och erbjuda fler mötesplatser. Olika typer av bostäder och upplåtelseformer blandas för att främja möten mellan människor. Människor, hus och samhällsviktiga funktioner skyddas mot översvämningar genom mycket grönska och öppet vatten i tätorterna. Närhet till grönytor är viktiga för både miljön och människors fysiska och psykiska hälsa. Den gröna staden är en mänsklig, miljövänlig och levande stad med livskvalitet och lika rättigheter för alla.

Utmaningar i Örebro län
Folkmängden i Örebro län förväntas öka de kommande åren, vilket innebär stora utmaningar med bostadsförsörjningen, framför allt i de kommuner som redan idag har brist på bostäder. Urbaniseringstrenden är stark även ur ett regionalt perspektiv, vilket gör att nybyggnation inte alltid bedöms som lönsam i de mindre tätorterna utanför Örebro. De tusentals nya bostäder som byggs i regionen årligen uppförs oftast i betong som har ett stort klimatavtryck, och exemplen är fortfarande få på fastighetsnära energiproduktion.

Bilberoendet är fortsatt starkt i länets tätorter, vilket delvis beror på att de fortfarande är relativt glest bebyggda. Bilvägarna skapar barriärer inne i städerna, och långa avstånd mellan bostäder, arbetsplatser och service gör cykel och kollektivtrafik mindre attraktivt. Bostadssegregationen är också påtaglig i både mindre och större samhällen i länet. Människor med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund bor ofta långt ifrån varandra, vilket skapar stora sociala klyftor. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Ny bebyggelse bör bidra till tätare samhällen, och främja gång, cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

– Kommunerna bör ta fram klimatanpassningsplaner för att möta effekterna av det förändrade klimatet.

– Ny bebyggelse bör bidra till minskad bostadssegregation genom ökad blandning (upplåtelseformer respektive villor/flerbostadshus) i stadsdelarna och fler bostäder med lägre hyresnivåer.

– Kommunerna bör ta fram planer för hållbart byggande, med fokus på energieffektivisering och miljöanpassade byggmaterial.

– Tätorternas trafikmiljöer förbättras genom sänkt hastighet för bilar samt fler separerade cykelbanor.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter