Trafik


Miljöpartiet de grönas vision
Genom god samhällsplanering, som att föra bostäder, arbetsplatser och service närmare varandra, är behovet av transporter litet. Transporter minskar också genom en väl utbyggd infrastruktur för digital kommunikation, distansarbete och klimatsmarta logistiksystem. De transporter som ändå behöver utföras sker med trafikslag, fordon och drivmedel som har liten miljöpåverkan samtidigt som en hög trafikstandard och trafiksäkerhet upprätthålls. Klimatskadliga investeringar som ökar privatbilism och lastbilstrafik väljs bort till förmån för ökade järnvägstransporter.

Bilen, som drivs av förnyelsebara drivmedel, finns kvar och tjänar människor i deras vardag för längre resor. Arbetsgivare stöttar aktivt att arbetstagarna väljer cykel eller kollektivtrafik i första hand när de reser till och från jobbet.

Utmaningar i Örebro län
Karlskoga saknar öst-västlig förbindelse med räls och persontrafik med tåg. Järnvägssystemet i vårt län är hårt belastat vilket gör det svårt att utveckla fler tågstopp på kort sikt. Bilar och lastbilstrafik bidrar – förutom koldioxidutsläpp och olyckor – också till försurning, övergödning, bildandet av marknära ozon, buller samt utsläpp av hälsofarliga partiklar. Lastbilstransporter fortsätter att öka liksom flygresor till andra länder. Vårt cykelnät har stora brister med dålig skyltning och vinterväghållning. Dessutom hänger nätet i inte ihop och cykelbanorna är för få.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– En större del av länstransportplanen måste inriktas på åtgärder för kollektivtrafik och cykel för att knyta samman länets kommuner och grannkommuner i andra län.

– Regionen ska och kommunerna bör öka samverkan kring samhällsbetalda transporter med syfte att erbjuda bättre service, speciellt på landsbygden.

– Infrastrukturen för hållbara drivmedel bör utvecklas i alla kommuner.

– Vi vill att flyget ska bära sina egna kostnader och att regionen därför ska föra över kostnaden för den regionala flygplatsen på användarna.

– Alla biltransporter utförda av regionen, exempelvis hemtjänst, skolskjutsar och färdtjänst, ska vara fossilfria år 2021. Samma mål bör gälla kommunerna.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.  

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter