Folkhälsa och friskvård

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Folkhälsa handlar om allt från val och vanor i vår vardag till yttre miljö och de demokratiska rättigheterna i samhället. Känsla av sammanhang och att kunna påverka sin situation är viktigt för alla. Målet med Region Skånes folkhälsoarbete ska vara att skapa förutsättningar för en bra hälsa på lika villkor för alla och ett samhälle där alla behövs. Miljöpartiet vill satsa långsiktigt på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor.

Barn och unga

Barn och ungas hälsa måste prioriteras i Region Skånes folkhälsoarbete. Mödra- och barnavårdcentraler är viktiga för att ge barn en bra start i livet genom att förmedla kunskap om betydelsen av sambandet mellan mat, fysisk aktivitet och hälsa.

Det behövs en större beredskap i vården för att förebygga självskadebeteende och självmord. Skyddsnätet och samarbetet mellan vården och olika myndigheter behöver förstärkas och utvecklas. Skolhälsovården spelar här en avgörande roll i att tidigt uppmärksamma och förebygga ohälsa. Skolhälsovården ska organiseras så att elevens behov alltid är i centrum. Detta kräver god samverkan mellan olika verksamheter så som skola, sjukvård, socialtjänst och psykiatri.

Miljöpartiet vill att alla som arbetar med barn i Region Skåne ska genomgå utbildning i hur man upptäcker barn som far illa och hur man då ska agera. Vi vill fortsätta att bygga ut familjecentraler i Skåne för att få en samlad ingång till kommunens och regionens verksamheter för barn. Vi vill bygga upp ett regionalt utbildningsstöd för vårdnadshavare.

Den psykiska ohälsan ökar hos unga i Skåne. Det behövs ett mer samlat arbete som har som mål att minska den psykiska ohälsan bland unga. Särskilt utmärkande är grupperna unga tjejer och transpersoner. Vi behöver utmana rådande normer och attityder, och synliggöra hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas. Vi ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsa med fokus på människors livsvillkor

Miljöpartiet anser att Region Skåne måste satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande vård för alla grupper i samhället. En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. Det handlar om livskvalitet, ökad delaktighet och minskat utanförskap. Det är av största vikt att utveckla det förebyggande hälsoarbetet och investera i människors hälsa i ett tidigt skede. Vi behöver komma till rätta med uppfattningen om att vård bara handlar om sjukdom och inte om orsaken till varför vi blir sjuka. Det finns ett klart samband mellan miljön vi lever i, maten vi äter, hur vi lever och hur vi mår. Anställda inom vården ska ges möjlighet att få fördjupade kunskaper om livsstilens påverkan på hälsan. Folkhälsoarbetet ska genomsyra hela Region Skånes arbete.

Stora delar av Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas många människors liv av ohälsa och utanförskap och klyftorna ökar. Dagens ökande segregation och ekonomiska klyftor måste systematiskt motverkas på regional nivå. Region Skåne ska ta fram epidemiologiskt underlag i samverkan med Folkhälsomyndighetens Hälsa på Lika Villkor (HLV) för att jämföra data med riket samt identifiera framtida regionala insatser.

Miljöpartiet vill att minst en procent av Region Skånes samlade vårdkostnad går till det förebyggande folkhälsoarbetet. Ett särskilt fokus ska läggas på ungdomars och kvinnors psykiska hälsa samt tillgång till ungdomsmottagningar och vård vid kvinnoklinikerna.

Transportsektorns påverkan på folkhälsan genom olyckor, luftföroreningar och buller, liksom risker som resultat av klimatförändringar såsom hetta och vattenkvalitet påverkas av infrastrukturplanering och kollektivtrafik som Region Skåne har direkt ansvar för.

Läs mer om våra förslag här.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: