Folkhälsa och friskvård

Folkhälsa handlar om allt från våra egna val och vanor till yttre miljö och de demokratiska rättigheterna i samhället. Känsla av sammanhang och att kunna påverka sin situation är viktigt för alla. Målet är att skapa förutsättningar för en bra hälsa på lika villkor för alla och ett samhälle där alla behövs.

Miljöpartiet vill

  • Satsa långsiktigt på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor
  • Prioritera barn och unga i folkhälsoarbetet
  • Att Region Skåne övertar skolhälsovården
  • Att alla som arbetar med barn i Region Skåne ska genomgå utbildning om hur man upptäcker om ett barn far illa och hur man då ska agera
  • Fortbilda vårdpersonal i frågor som rör sambanden mellan livsföring och ohälsa
  • Att minst en procent av Region Skånes samlade vårdkostnad går till det förebyggande folkhälsoarbetet
  • Att Region Skåne samverkar i olika nätverk för att förhindra att människor hamnar i olika beroendeframkallande beteenden
  • Att anslagen till den sociala investeringsfonden för förebyggande arbete ska öka

Folkhälsa handlar om allt från våra egna val och vanor till yttre miljö och de demokratiska rättigheterna i samhället. Känsla av sammanhang och att kunna påverka sin situation är viktigt för alla. Målet är att skapa förutsättningar för en bra hälsa på lika villkor för alla och ett samhälle där alla behövs.

Barn och unga

Barn och ungas hälsa måste vara i fokus för Region Skånes folkhälsoarbete. Mödra- och barnavårdcentraler är viktiga för att ge barn en bra start i livet genom att förmedla kunskap om betydelsen om sambandet mellan mat, fysisk aktivitet och hälsa.

Det behövs en större beredskap i vården för att förebygga självskadebeteende och självmord. Skyddsnätet och samarbetet mellan vården och olika myndigheter behöver förstärkas och utvecklas. Skolhälsovården spelar här en avgörande roll i att tidigt uppmärksamma och förebygga ohälsa.

Miljöpartiet menar att denna verksamhet ska tas över av Region Skåne. Miljöpartiet vill att alla som arbetar med barn i Region Skåne ska genomgå utbildning om hur man upptäcker barn som far illa och hur man då ska agera. Vi vill fortsätta bygga ut familjecentraler i Skåne för att få en samlad ingång till kommunens och regionens verksamhet för barn. Vi vill bygga upp ett regionalt utbildningsstöd för vårdnadshavare.

Den psykiska ohälsan ökar hos unga i Skåne. Det behövs ett mer samlat arbete som har som mål att minska den psykiska ohälsan bland unga med minst 50 procent fram till 2018.

Ett aktivt samarbete med idrottsrörelsen är viktigt för att öka det lustfyllda idrottandet på en allmän nivå och förhindra utslagning, för tidiga elitsatsningar och idrottsskador hos unga.

Folkhälsa med fokus på människors livsvillkor

Miljöpartiet anser att Region Skåne måste satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande vård för alla grupper i samhället. Vi har behov av att komma till rätta med uppfattningen om att vård bara handlar om sjukdom och inte om orsaken till varför vi blir sjuka. Det finns ett klart samband mellan miljön vi lever i, maten vi äter, hur vi lever och hur vi mår.

Det behövs ett mer samlat arbete med folkhälsa som tar sin utgångspunkt i de strukturer som påverkar vår hälsa. För att nå dit krävs ett mer jämlikt och jämställt Skåne. Dagens ökade segregation och ekonomiska klyftor måste systematiskt motverkas på regional nivå. Sambandet mellan livsstil och hälsa är väldokumenterat. Det är en prioriterad uppgift för hälsoarbetet att informera allmänheten om detta samband. Anställda inom vården ska ges möjlighet att få fördjupade kunskaper om livsstilens inverkan på hälsan. Det är viktigt att fortsätta stärka all cancervård i Skåne.

Miljöpartiet vill att minst en procent av Region Skånes samlade vårdkostnad går till det förebyggande folkhälsoarbetet. Ett särskilt fokus ska läggas på kvinnors psykiska hälsa samt tillgång till vård vid kvinnoklinikerna.

Bostadsbristen är ett stort problem i Skåne. Region Skåne ska verka för ett ökat och mer varierat bostadsbyggande i Skåne. Detta är i mycket viktig fråga som gemensamt måste lösas.

Beroendeframkallande beteenden

I Sverige har vi satt upp nationella mål för att motverka att människor hamnar i negativa beteendemönster. Miljöpartiet menar att Region Skåne måste bli ännu bättre på att konsekvent arbeta mot dessa mål. Regionen ska ingå i nätverk som arbetar tillsammans med polis, skola, vårdcentraler, socialförvaltningar och föreningsliv för att informera om riskerna och förebygga användandet av narkotika, alkohol, tobak och dopningspreparat.

Social investeringsfond

Miljöpartiet vill utöka anslaget till den sociala investeringsfonden, som drivs av Region Skåne och hanterar medel för preventiva och rehabiliterande åtgärder. Vi vill att fonden inriktas ännu tydligare mot att förbättra barns och ungas hälsa och livskvalitet. Det ska vara fortsatt möjligt för föreningar att söka medel ur fonden i syfte att stärka den idéburna sektorn.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: