Kultur

Miljöpartiet ser kultur som en process som förändras i takt med det som sker i världen, och någonting som bidrar i strävan efter en hållbar värld. Miljöpartiet vill att mångfalden i skånskt kulturliv lyfts fram som en unik resurs.

Miljöpartiet vill

 • Att mångfalden i skånskt kulturliv lyfts fram som en unik resurs
 • Att Region Skåne ska utvecklas till en framtida kulturell spjutspets
 • Att lokala kulturbärare och konstnärer lyfts fram
 • Att Skånekulturbiljett och Öresundkulturbiljett införs
 • Att villkoren för kulturarbetare förbättras
 • Att de regionala kulturinstitutionerna och bolagen blir delaktiga i regionens hela kulturliv
 • Att kultur ses som en framgångsfaktor för en dynamisk region
 • Att ungdomar erbjuds möjligheter att utveckla sin kultur
 • Att folkbildningens roll i det skånska kulturlivet stärks
 • Att bibliotekens roll som lokala kulturhus stärks

Kulturen speglar samhället vi lever i och den ständigt pågående samhällsförändringen. Miljöpartiet ser kultur som en process som förändras i takt med det som sker i världen, och någonting som bidrar i strävan efter en hållbar värld. Miljöpartiet vill att mångfalden i skånskt kulturliv lyfts fram som en unik resurs.

Kulturell spjutspets

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska utvecklas till en framtida kulturell spjutspets. Därför vill vi göra en kraftfull satsning på barn och ungas kultur. Att sätta barnen i fokus och investera i kultur för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Estetisk och skapande verksamheter som stimulerar till fantasi, nyfikenhet och kreativitet är viktiga för att hela människan ska utvecklas och må bra både fysiskt och psykiskt.

Bättre villkor för kulturskapare

I Skåne finns ett rikt kulturliv. Många kulturella uttryck utvecklas i Skåne vilket lockar hit konstnärer från hela landet. Miljöpartiet vill att Region Skåne ska arbeta mer med det regionala kulturlivet och lyfta fram de lokala kulturbärarna och konstnärerna. Det kulturella entreprenörskapet kan bidra till hela regionens utveckling. Vi vill utveckla möjligheten att söka fria medel för mindre projekt inom skolan. Region Skåne ska ta initiativ till ett skånskt barn- och kulturhus som kan bilda grund för ett nationellt kunskapscenter för barn och ungas kultur. Det finns flera sätt att förbättra villkoren, ett är att stimulera centrumbildningar där flera kan gå samman och dra fördel av administrativ samordning.

Resa till kultur

För att alla ska ha samma möjligheter att ta del av kultur- och idrottsevenemang behöver kollektivtrafiken samordnas och turerna tätas i samband med olika evenemang. Även den som bor på små orter på landsbygd ska ha goda möjligheter att uppleva kultur. Miljöpartiet vill att en kulturbiljett ska gälla som färdbevis för fler idrotts- och kulturevenemang i Skåne och hela Öresundsregionen.

Delaktiga institutioner

Kultur finns där människor finns. De större kulturinstitutionerna ska verka mer regionalt till exempel genom att erbjuda skolorna olika fördjupningar inom sina specialområden. Miljöpartiet vill att större fasta teatrar, symfoniorkestrar och andra kulturinstitutioner i Skåne ska ha ett tydligare uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till deras verksamhet, till exempel genom att ha ambulerande föreställningar. 

Biblioteken som kulturhus

Bibliotekens roll i samhället utvecklas ständigt, verksamheten är inte bara utlåning av medier. Vi vill att biblioteken ska spela en viktig roll för den lokala tillgängligheten till kultur.

Folkbildning

Folkhögskolorna och studieförbunden erbjuder ett alternativt lärande och är viktiga kulturaktörer. Flera folkhögskolor är också yrkesförberedande inom olika kulturdiscipliner. Vi vill stimulera folkbildningens aktörer att bidra till den kulturella infrastrukturen, både som arrangörer och som utbildare.

 

Kultur och idrott över alla gränser

Miljöpartiet vill:

 • Att de offentligt finansierade kulturaktörerna i Skåne har ett tydligare uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till deras verksamhet
 • Öka stödet till barn- och ungdomskulturen i samverkan med olika aktörer
 • Satsa på folkbildning för att underlätta tillgång till kulturupplevelser
 • Att digitala konstformer ses som en del av kulturen
 • Att Region Skåne stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsområdet
 • Att Region Skåne utvecklar ett idrottspolitiskt program
 • Stimulera till fler internationella och interregionala utbyten

Ett aktivt kulturliv i hela Skåne är en viktig förutsättning och ett redskap för att alla ska känna sig delaktiga. Inom vissa idrotter satsas mer på pojkar/män än på flickor/kvinnor. Det är fler kvinnor än män som är kulturkonsumenter. Miljöpartiet vill att alla ska ha samma möjligheter att utöva idrott och upptäcka utbudet av kulturupplevelser.

Digital teknik

Med digital teknik kan lokala biografer och olika samlingssalar vara ett sätt att bidra med gemensamma upplevelser på mindre orter och nå ut med större och mer påkostade evenemang som inte kan turnera överallt. Digital teknik kan ge skånsk film, scenkonst, musik och utställningsverksamhet större spridning. Miljöpartiet vill att digitala konstformer ses som en del av kulturen. Våra kulturmedier utvecklas ständigt, det är inte bara scenen, boken eller filmen där kultur förmedlas. I dag har IT-revolutionen inneburit att nya massmedier utvecklas, till exempel satsas det en hel del på att digitalisera kulturarvet då museernas samlingar digitaliseras. Det pågår också försök med digitala sändningar av scenkonst som innebär att fler kan ta del av den. Unga människor inventerar gärna uttrycksmöjligheterna med ny teknik och detta ska vi främja.

Gränsöverskridande samarbetsprojekt

Få platser i landet har en sådan unik mångfald av kultur samlad på liten yta som Skåne. Detta kan skapa kreativa och spontana möten och bör uppmuntras inom Region Skånes olika kultur- och idrottsområden. I förlängningen kan det leda till positiva gemensamma upplevelser, stärkt identitet och motverka utanförskap. Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till och stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsområdet. Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. En satsning på bildning i vid bemärkelse bidrar till att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Den ideburna sektorn i Skåne är röstbärare och de är viktigt att denna sektor utvecklas inom kulturområdet.

Spontankultur och fritidsaktivitet

Miljöpartiet vill verka för att Region Skåne bättre uppmärksammar nya former för kultur- och fritidsutövande. Många barn, ungdomar och vuxna ägnar sig åt aktiviteter som är svåra att placera i något av facken idrott, fritid eller kultur. Spontanidrotter som skejt och parkour, olika typer av gatukonst och graffiti, e-sport och roller derby är en brokig skara exempel på aktiviteter som attraherar allt fler utövare utanför de traditionella föreningsverksamheterna. Miljöpartiet ser positivt på alla former av berikande kultur och hälsofrämjande fysisk aktivitet. För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi därför stärka Region Skånes stöd till nya former för kultur, fritid och idrott.

Idrottspolitiskt program

För att skapa lika förutsättningar för alla att utöva idrott vill Miljöpartiet utveckla ett idrottspolitiskt program, som bland annat ska uppmuntra till aktivitet, friskvård och integration.

Ur Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om kultur i Region Skåne.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: