Psykiatrisk vård

Miljöpartiet vill:

Miljöpartiet vill

  • Att en fortsatt stärkt psykiatri ska vara ett fokusområde för Region Skåne
  • Att vårdcentralerna får ett utökat ansvar för en större del av den psykiatriska vården
  • Att personer som har symtom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få utredning snabbare
  • Att anhörigstödet inom psykiatrin utvecklas
  • Att Region Skånes och kommunernas samarbete kring förebyggande arbete mot självmord förbättras
  •  Att Region Skåne tar initiativ till en nollvision för självmord i Skåne

  • Att tvångsomhändertagna inte ska betala patientavgifter

  • Att användandet av tvångsmetoder inom psykiatrin minskas

Inflytande

Den som är motiverad till behandling har ofta större möjligheter att må bättre och återhämta sig snabbare. Motivationen kan hänga ihop med hur mycket en person själv kan påverka vilken typ av vård och behandling hen vill ha. Miljöpartiet vill att den som behöver hjälp av den psykiatriska vården ska ha större möjligheter att själv välja alternativ och kunna påverka utformningen av sin vård. Det behövs även fler alternativ inom den psykiatriska vården.

Brukaranställningar ska införas och delaktighetsarbetet utvecklas i kombination med aktivt arbete kring attityder. Tydliga vårdplaner ska finnas för såväl personer som behöver psykiatrins stöd som för kommunernas verksamhet. Förstärkning av psykiatri är ett fokusområde i Region Skåne.

Nära och samlad behandling

Psykiatrisk behandling handlar inte bara om medicinering. Minst lika viktig är samtalsterapi i olika former och fysiskt inriktade behandlingar som en del i behandlingen. Även närheten till de ställen där behandling kan ges är viktig. Miljöpartiet vill att vårdcentralerna ska ta hand om en större del av den psykiatriska vården.

Snabbare utredning

Människor med symtom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning mår ofta mycket dåligt, liksom deras anhöriga. De kan själva känna att de ”inte är som andra”, och kan till exempel ha problem med koncentration, motivation eller aggressivitet. De riskerar bli utstötta ur samhällsgemenskapen. Miljöpartiet vill att barn, ungdomar och vuxna med symptom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) snabbare ska utredas för att eventuellt få en diagnos. Med rätt medicinering kan en person med NPF få en fungerande vardag.

Stöd till anhöriga och fler personliga ombud

Miljöpartiet vill att anhörigstödet inom psykiatrin utvecklas. För de flesta är en bra relation till sina närmaste viktigt för tillfrisknandet. Det är angeläget att uppmärksamma och stödja hela familjen när en familjemedlem blir psykiskt sjuk. Region Skåne bör medverka till gemensam ekonomisk lösning för fler personliga ombud.

Ohälsan inom gruppen psykiskt funktionsnedsatta är större än hos andra. Riktade hälsoundersökningar och läkemedelsgenomgångar ska göras för att stärka hälsan. Ökad samverkan med brukarföreningarna är nödvändig för att stärka delaktighet och hälsa. Region Skåne måste bygga ut verksamheten för personer med trauman. För närvarande är detta område inte tillräckligt utbyggt.

Att förebygga självmord

Miljöpartiet vill att Region Skånes och kommunernas förebyggande arbete mot självmord förbättras. Region Skånes förebyggande vård måste ha kunskap och redskap att i tid upptäcka den som går i självmordstankar. Hen måste snabbt få hjälp att må bättre och finna livet värt att leva. För att nå dit behövs ett utökat samarbete mellan Region Skåne, kommunerna och andra inblandade parter. Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till en nollvision för självmord i Skåne.

Tvångsmetoder

Miljöpartiet vill att användandet av tvångsmetoder inom psykiatrin minskar. Forskning och erfarenheter visar att med ett bättre planerat arbetssätt kan olika former av tvång, såsom bältesläggning, reduceras. Miljöpartiet vill att personalen på de psykiatriska avdelningar utbildas inom detta område. Det kan emellertid bli nödvändigt med tvångsvård för att förhindra människor att skada sig själv eller någon annan. En person som av olika anledningar med tvång blir omhändertagen för vård ska inte behöva betala patientavgift för sin vård.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: