Regional utveckling

Lyssna

Miljöpartiet vill att Region Skåne inspireras av regeringens klimatsatsningar så som "klimatklivet", "industriklivet" och stadsmiljöavtalen.

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Skåne måste utvecklas långsiktigt hållbart ur tre perspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Regional utveckling inom Region Skåne sammanfaller med en rad olika områden som kollektivtrafik, miljö, infrastruktur och arbetsmarknad.

Miljöpartiet vill att Region Skåne inspireras av regeringens klimatsatsningar så som "klimatklivet", "industriklivet" och stadsmiljöavtalen. Dessa ger förutsättningar även för Region Skåne att växla upp klimatarbetet och skapa likvärdiga regionala klimatsatsningar.

Skånes utveckling

Skåne är en stark tillväxtregion med stor utvecklingspotential utifrån sin strategiska position och länk till Europa. Skåne har en ung befolkning jämfört med övriga Sverige. Detta ger goda förutsättningar för en stark arbetsmarknad och ett innovativt näringsliv. Det är viktigt att Region Skåne tar en aktiv roll i olika nationella och internationella samarbeten och visar framfötterna för att locka internationella satsningar till vår region. Samarbeten som Greater Copenhagen måste utvecklas vidare men fokus måste flyttas från utökad flyg- och vägtrafik till hållbar utveckling.  

Miljöpartiet vill stärka den skånska livsmedelsproduktionen i hållbar riktning. Skåne har en jordbruksproduktion som fortfarande vilar på gamla konventionella metoder och denna utveckling måste brytas till förmån för en långsiktig och ekologisk jordbruks-och livsmedelsproduktion. Skånes bördiga jordbruksmark behöver skyddas. Det krävs en tydligare regional planering i Skåne, som exempel för samverkan kring yt- eller transportkrävande markanvändning.

Trots goda förutsättningar står arbetsmarknaden i Skåne inför utmaningar. Många skåningar har ett arbete att gå till men andelen som står utanför arbetsmarknaden är fortfarande stor. Samtidigt upplever vi att många sektorer har brist på arbetskraft. En av de viktigaste åtgärderna är därför att matcha lediga jobb med rätt kompetens.

För de som står utan fullständig skolgång är folkhögskolorna viktiga som en ingång till utbildning och ett steg in på arbetsmarknaden.

Utveckling av skånsk kollektivtrafik

Utveckling av kollektivtrafik och infrastruktursatsningar som gynnar buss, tåg, cykel och miljövänliga fordon är nödvändiga för utvecklingen av Skåne. Utbyggnaden av höghastighetståg är viktig. Resor med kollektivtrafiken ska vara prisvärda, bekväma, snabba och punktliga. Nybyggnationer ska ske i kollektivtrafiknära läge. Nya tågstationer ger lokal utveckling och gynnar fossilfria transporter. I Miljöpartiets nationella klimatfärdplan så konkretiseras ett stort antal förslag på hur vi kan skapa ett hållbart transportsystem. Miljöpartiet i Region Skåne ska verka för att de förslag som tangerar regional politik och som är inom vårt ansvarsområde genomförs i Skåne.

Innovation och forskning

Skåne är genom sina lärosäten och näringsliv en stark region för innovation och forskning. Miljöpartiet vill gynna skånsk innovation och stärka entreprenörer i regionen. Detta görs bäst genom olika nätverk, inkubatorer och att synliggöra innovationer och aktörer. Det är också viktigt att frukten av nya innovationer genererar nya jobb i regionen. Region Skåne måste ta tillvara på de möjligheter som ESS och Max IV medför och säkerställa att den forskning som genomförs på anläggningarna kommer region och kommuner till gagn.

Det behövs mötesplatser för de som har nya företagsidéer och innovationer och de som vill satsa kapital och kunnande. Miljöpartiet vill att Region Skåne grundar en särskild fond för bra idéer och uppfinningar inom Skåne. För att gynna mindre företag i Skåne vill vi satsa på att skapa ett centrum för nystartade företag vars uppgift är att samordna, utveckla och synliggöra idéer och uppfinningar.

Arbetet med att stärka den miljödrivna näringslivsutvecklingen i Skåne kommer att fortsätta. Vi kommer fortsätta driva frågan om en "Grön dal" (Green Valley) i Skåne, dvs en plats för forskning och utveckling av IT- och miljöteknik med fokus på klimatområdet. Miljöpartiet vill ha ett nordiskt center för grön teknik och utveckling av förnybar energi i samverkan med universitet och högskolor i hela Öresundsregionen.

Bredband

Bredband har stor betydelse för utvecklingen i Skåne. En pålitlig och robust infrastruktur för IT påverkar möjligheten att jobba hemifrån, driva företag, ha digitala möten och annat som underlättar vardagen och minskar behovet av resor. Appar, GPS och andra tekniska lösningar som förbättrar villkoren för människa och miljö är helt beroende av ett väl utbyggt och modernt bredbandsnät. Miljöpartiet vill att Region Skåne driver på för en förbättrad och jämlik IT-infrastruktur i Skåne.

Miljöpartiet ser att det är angeläget med heltäckande, snabb och robust trådlös nätverksuppkoppling via mobilnät och Wi-Fi i kollektivtrafiken. I dagsläget fungerar detta otillfredsställande på många håll.

Grön stadsutveckling

Miljöpartiet vill att Region Skåne söker samverkan med kommuner och städer som vill bidra till en hållbar, grön stadsutveckling där barnet är i centrum. En barnvänlig stad är en bra stad för alla. När bostadsbyggandet tar fart är det särskilt viktigt att vi bygger moderna, trygga och barnvänliga städer.

Cykeln har en central roll i den moderna stadsplaneringen och är ett bra verktyg för ökad folkhälsa. Det ska vara förmånligt och praktisk för Region Skånes anställda att cykla till, från och under arbetet. Antalet tjänstecyklar som får användas till och från jobbet ska utökas.

Region Skåne ska tillsammans med skånska kommuner hitta sätt för att offentligt anställda i hela Skåne ska ha tillgång till cykel för arbetsresor såväl som för pendling.

Miljöpartiet vill också öka incitamenten för fler skåningar att cykla och vi vill undersöka olika alternativ så som skattefria cykelförmåner, friskvårdsbidrag och leasingcyklar.   

Grön regional växling

Vi vill införa avgifter för den tunga trafiken på vägarna i Skåne. Det är nödvändigt att föra över lastbilstransporterna till järnväg och sjöfart. Detta hindras bland annat av att det är avgiftsfritt att köra godstransporter på vägarna medan den som transporterar gods på järnväg betalar höga banavgifter. Avgifterna som tas ut på den tunga trafiken i Skåne ska stanna i Skåne och användas för att stärka det kollektiva resandet bland annat genom utbyggt järnvägsnät. Vi vill säkra att det finns ekonomiska förutsättningar för att bedriva en god regional service i hela Skåne. För framtiden finns det därför anledning att ha fler regionala skattebaser.

Att större orter utvecklas är positivt även för mindre orter. Vi vill att Skånes delar - väst och öst, nord och syd - binds samman på ett bättre sätt. Det förutsätter dock avsevärt förbättrad kollektivtrafik, så att den ekonomiska utvecklingen i de större städerna kommer hela Skåne till del. Miljöpartiet vill ha en bred, partiöverskridande uppgörelse om hur framtidens kollektivtrafik ska se ut. De omfattande investeringar och övergripande prioriteringar som ska göras kräver långsiktighet och stabilitet och inte riskera att slås omkull efter varje maktskifte eller budget. En god skånsk utveckling kräver att hela Skåne lever. En utvecklad, tillgänglig och robust kollektivtrafik kräver breda uppgörelser.  

Miljöpartiet anser att det måste ges möjlighet för de som bor och verkar på mindre orter och på landsbygden att göra hållbara val. Landsbygden är nödvändig för ett hållbart Skåne och måste ges bättre förutsättningar att vara med i den gröna omställning som vi behöver. Hållbar matproduktion och förnybar energi kräver kompetens och arbetskraft på landsbygden. Förutsättningarna för företagande inom andra branscher på landsbygden måste också öka. Då krävs bostäder, bredband och hållbara resmöjligheter men också en bibehållen samhällsservice i övrigt för att Skåne ska kunna utvecklas.

Läs mer om våra förslag här.

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: