Fossilfritt i regionen och kommuner

Fossilfritt i regionen och kommuner

Region Stockholm har en viktig uppgift i att vara drivande i klimatarbetet. Första steget mot en klimatneutral Stockholmsregion är att göra regionen och länets kommuner förnybara. Miljöpartiet vill därför att all kollektivtrafik, både på land och vatten, drivs förnybart. Vi har kommit väldigt långt, nu är det de sista stegen kvar till helt förnybara bränslen. Vi vill att fordon och maskiner som köps in i offentlig regi eller som ingår i offentliga upphandlingar ska drivas på el eller förnybart bränsle. Vi vill också använda offentliga upphandlingar som ett aktivt instrument för att minska kommunernas och regionens klimatpåverkan. Det är angeläget att snabba på energieffektiviseringen och att minska klimatbelastningen från bygg- och anläggningsprojekt. Ökad återvinning, användandet av cirkulära upphandlingsmodeller och minskad klimatpåverkan från livsmedel, är också viktiga åtgärder. Klimatpåverkan från tjänsteresor ska fortsätta minska och nu när fler vant sig vid distansmöten behövs uppmuntran att fortsätta för att minska risken att halka tillbaka i gamla hjulspår.

Genom att inrätta ett nytt klimatkansli, som samordnar och stötta kommuner och andra aktörer i deras klimatarbete, har ökad medvetenhet och tydligare styrning mot klimatmålen kunnat uppnås. Samarbetet med Länsstyrelsen i Stockholm har fördjupats under den gångna mandatperioden. Tack vare Miljöpartiet har Klimatarena Stockholm startats för att öka samverkan mellan kommuner, akademi, företag och andra aktörer i länet. Vi har även tagit fram en uppdaterad koldioxidbudget för hela länet som nu kan användas för att driva omställningen framåt. Det arbete som vi varit med att starta upp behöver fortsätta, och ska det ske är Miljöpartiet den enda garanten.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter