Nej till Tvärförbindelse Södertörn

Nej till Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en planerad vägförbindelse i södra Stockholms län. Projektet är, trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik vilket ökar bilens konkurrenskraft mot andra trafikslag så som cykel och kollektivtrafik. Detta går helt på tvärs emot målsättningar som tydligt pekar ut förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik och cykel. Trafikverkets egna beräkningar visar att detta gör att Tvärförbindelse Södertörn avsevärt kommer försvåra möjligheten att nå klimatmålen.

Tvärförbindelse Södertörn främjar dessutom utglesad bebyggelse och vanebildning med ökande transportbehov och klimat- och miljöpåverkan som följd. Vägens planerade sträckning går genom områden med höga värden för natur och friluftsliv. Dessa värden riskerar att förloras eller kraftigt försvagas. Vi vill därför att andra alternativ för att lösa utmaningar för gods och persontransporter borde prioriteras framför den motorväg som föreslås. Vi har därför hela tiden sagt nej till Tvärförbindelse Södertörn till förmån för andra alternativ.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter