Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är grunden för allt liv på jorden. Antalet arter minskar idag drastiskt och åtgärder behövs för att inte det ekologiska systemet ska kollapsa. Upplandsstiftelsen, som Region Uppsala äger tillsammans med länets kommuner, har ett regionalt ansvar att främja naturvård och friluftsliv och att verka för att naturen ska vara tillgänglig för alla. Miljöpartiet ser behov av ökade
anslag till Upplandsstiftelsen för att stärka arbetet med naturvård och skyddande av värdefull biologisk mångfald. Upplandsstiftelsen arbetar också mycket aktivt i samarbete med markägare för att främja ett hållbart brukande, som t.ex. betesbaserad djurhållning, och vi ser också att Upplandsstiftelsen på liknande sätt kan samverka med markägare för ett mer hållbart skogsbruk där hyggesfria metoder används.

Natur tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet, som både ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Upplandsstiftelsen verkar för mer friluftsliv i länet och har i sitt arbete stort fokus på den viktiga roll naturen och friluftslivet har för folkhälsan. Genom det ökade intresset för friluftsliv blir det allt viktigare med god tillgänglighet och ökat underhåll av de olika pärlor som finns i länet, som t.ex. Upplandsleden, olika Smultronställen och naturreservat.

Länets fantastiska natur- och kulturmiljöer skapar också förutsättningar för företagande med fokus på ekoturism. Region Uppsala ska spela en aktiv roll för att främja en sådan utveckling, till exempel genom att vara drivande för etablering av cykelrutter för rekreation och turism.

Region Uppsala har också en viktig roll för att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald i sin fastighetsförvaltning. Vi anser att fickparker ska finnas i anslutning till våra sjukhus och större vårdinrättningar, och att skötseln av de grönytor som ingår i vårt fastighetsbestånd ska främja biologisk mångfald.

 

MILJÖPARTIET VILL

● Gynna hållbar besöksnäring, cykel- och tågturism, och särskilt bidra till att natur- och kulturturismen utvecklas i hela länet. Regionen ska skapa förutsättningar för företagande med fokus på ekoturism.
● Höja anslagen till Upplandsstiftelsen för att stärka arbetet med friluftsliv, naturvård och skyddande av värdefull biologisk mångfald samt främja naturliga kolsänkor.
● Region Uppsala främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald i sin fastighetsförvaltning till exempel med att arbeta med fickparker, blågrön infrastruktur i dagvattenhanteringen och med gröna tak.
● Region Uppsala i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen säkerställer människors tillgång och tillgänglighet till naturområden, t.ex. med bussförbindelser och cykelvägar, och för personer med funktionshinder. Cykelrutter för rekreation och turism ska etableras i alla länets kommuner.


Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter