Demokrati och delaktighet

Demokrati och delaktighet stärker samhället
Demokratin är en grundförutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Det handlar om alla människors lika värde, om rätten att uttrycka sin åsikt och påverka samhället. Delaktighet i samhället och möjligheter att kunna vara aktiv i de demokratiska processerna är också viktigt för att förbättra folkhälsan. Demokratin måste hela tiden värnas och kontinuerligt stärkas och ska präglas av ett jämlikt deltagande och inflytande i allmänna val så väl som mellan val. Miljöpartiet vill utveckla Region Uppsalas informationsinsatser, folkbildningsarbete och insatser på kulturens område så att dessa perspektiv beaktas i ökad utsträckning. Region Uppsala har ett viktigt uppdrag i att aktivt motverka polarisering och hotet mot det öppna samhället. Inte minst är folkbildningsarbetet mycket viktigt samt genom att främja etablering och upprätthållande av mötesplatser.

Region Uppsala ska vara en öppen organisation, som är villig att lära av medborgarna, och koppla detta till den politiska beslutsprocessen. Miljöpartiet vill att Region Uppsala är öppet för att hitta olika digitala möjligheter för att stärka demokrati och inflytande. Dialogen med medborgarna ska förbättras för att öka inflytandet på politik och verksamheter. Det ska vara enkelt för alla att ta del av information, lämna synpunkter och förslag. Miljöpartiet vill att Region Uppsalas i hög utsträckning ska ha politiska sammanträden som är öppna för allmänheten samt att det ges möjlighet för medborgarna att på ett enkelt sätt lämna e-förslag.

 

MILJÖPARTIET VILL ATT

● Region Uppsala ska vara en öppen och tillgänglig organisation där det är lätt att ta del av information och att lämna synpunkter.
● Region Uppsala utvecklar olika digitala möjligheter för demokrati och inflytande.
● Region Uppsala i hög utsträckning ska ha politiska sammanträden som är öppna för allmänheten.

 

Samverkan civilsamhället och utvecklat patientinflytande
Idéburna organisationer är en viktig sektor i samhället och bör ges utökat utrymme och möjlighet att spela en viktig roll i Uppsala län. Miljöpartiet vill stärka förutsättningarna för samarbete mellan Region Uppsala och civilsamhället. En stärkt samverkan med den idéburna sektorn bidrar till en ökad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Långsiktiga satsningar såsom IOP (idéburet offentligt partnerskap) är exempel på samverkansprojekt som skapar en socialt hållbar utveckling i regionen. Den organiserade idrotten är en viktig samarbetspartner och aktör för ökad fysisk aktivitet. Utöver det ska Region Uppsala också verka för att bättre uppmärksamma andra former av fysisk aktivitet och rörelse. Många barn, ungdomar och vuxna ägnar sig åt aktiviteter och rörelse utanför idrottsföreningar. Miljöpartiet ser positivt på alla former av berikande hälsofrämjande fysisk aktivitet. För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi därför stärka Region Uppsalas stöd till nya former för idrott och fritid. Miljöpartiet vill att Region Uppsala verkar för samverkansforum där hälso- och sjukvården kan arbeta tillsammans med patientföreningar och andra delar av civilsamhället för att utveckla vården, inte minst med fokus på patientinflytande och hälsofrämjande arbete. Det samarbete som idag pågår för att ta fram kvalitetsindex inom olika vårdområden ska inkludera patientföreningarna, och på det samarbetet ska strukturer byggas för långsiktigt samarbete. Miljöpartiet vill att Region Uppsala skapar en instans i regionen för att identifiera patientgrupper för vilka vård saknas i regionen, och var denna vård kan byggas ut. Detta ska ske i nära samarbete med patientföreningarna.


MILJÖPARTIET VILL

● ge långsiktiga förutsättningar till civilsamhället att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården,
● öka möjligheterna för patientföreningar att bidra till uppbyggnaden av kvalitetsindex och fortsatt samverkan
● ge patientföreningar en tydlig instans som de kan rapportera avsaknad av vård till, och som kan ta initiativ till att ny vård byggs upp

 

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter